Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_199509.adf » !HRR/DataA/say3

!HRR/DataA/say3

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_199509.adf
Filename: !HRR/DataA/say3
Read OK:
File size: 1900 bytes
Load address: FFFFFD46
Exec address: 17692D5D
File contents
HuI0IIYuI0X}}X�1ut���ю��}�I}���1I0�������H�1d�e�l�e�u�0��������H��HXm�1dI�}l|1uueX}mH0u|m��H�I��|�u������e�0X�el��1�umeY11eu10��t0X�}�Y����10dd�eHI0d��dXm1em0Im1IYIueu�edt}�1�1�Y|1�u1IIddI}mIY1XX1����u�1X��u0YIe�YY}H|e�e1}e|1�XX�udeuH0u�IdHuItu�m|0����m�0�����e��XYHlI��dd����m�e������tIu0tu�l���0�l��H}e0Hu�m����|dHm��0Hd1��tXum}uY�1|Y�mud�0���d���I��I�}�}|l}�mdX}��m1dHemI1��eHXdY�}H1uY0}�1X00YYIeemu1HdmIH}�1HI}�1�tY}�em��0I1Y0lm�emIHYuYH�t��1HYeYXIeIY0de�m0X1�u||m��IX010X}eH1I1m}d�HHY��t�}YHYe00u��1HIYuuXu��I0m�umI1��Im�eImueu�u0u���Y�Y0u�umH}�em�}e��e1XY��YHY��mdHH}edXI���HHIImI0HH1mI|����|Xee���|Iu0���0umlH}�}et1����0t1u����u}����uu����}em}��}ddH1}�}llmm1HH0Y��}mmI11XHY}���YYH��eIYe��ue}Yl����ʼd��X��ĎY1����lH0XlY���uXtX1������������������������ed���t011d���|dd�����XI}�m101Ymu}���}�����mYYumYe}���eIYeH0m0���mY1IIt����̼�}��l�����������YImum}�mIH�����÷����������������mY10llX1u��mH|�|||ttX00Yu�}eeumeme1Y�����u��}He����H11e�mu�1HY�|Imm1tld����¤e��1���������|t||d01Yu���u10I��������������������uem����uY0dd01YY1XldXH0Im}}}mYemYm����}}}��}}��m}��uY1m�I0u�mIYIYmuumIt����ʶ|m��0����������tltlXX1m����uH|l}�������������������ee}����}1XttdH111IHHddYm}}meIIm}��}}�uIemYYmu��}�IX1mee��Ie��}mYHd����IJ�X11HHX|�������||d0dXm����I00HY���������������������}������m1Ht||ttHIYeueIH01Y��}mY1m}1e����}Yee��I�}m��em�}umm�m0lXH������XdX0|�|�������ldl00|���de}���u1uu}������������������uIIe}��}�ueXltlH1eumYXH1Y}����uIYeIYu}���}0|Xm|e�Yd���mmmI1II11l�����|�lY1t�|������tHHHd����d1u��}uYIYmu������������������}Y1mue���mmY0dldHYmeme0H1Ym�������e0tXu������H��d��IYuuu��}��um}|���¶��IeI��0dd������lHXllld1m����uII0Iu�����������������u1Yu�����e1Httldem}mIIYIeu�����u}mI10���u��1l00e��um�eXIeY}}X���������I}YI������l|tHl��dH1}�����muume}�����������������mddHImuumeIHH00ImueY1HdHIm������}uuem��u��Y�tHt������}�eHHt����¼���t01YI0l��������t���dX1������}}ueYeu���������������1dt��X1m�����uXXXd010HHHYm�������u11Yeu���m1Y��������u}�I��������ll�|XH1H|������������Xm�����}}}eYmuu���������������el|ttX1Ym}}eIII00H01HtddXe�������mIHd}����Y0dI��������uIX��������e0HI0dd����������|lHe������Y001em}���������������1Xl|X1u������mI0d|����|lHIeu�����eH0X|tH0m������uu}meeY10HHl������lX00�����������|lHmm1e��������}��������������������}YX|HImuedl���������������|dH00Xt��tH00Y}u}um��}������Y0|�����uuel�HIXt����ldld001m}�����YY�������������������uI1e����u10XddldXdH1111IuumeI100I�����������}eIu�mm���I���°�|�|����|������������Hm����ue������������������eem������e10tldttX000001eeu�}mY11m���������������������eX����Ȥuu��������²��dl�|X0����e0ddY�������������������������I00ltl�t0HX0Xlt���|X1IYu����������������������I����̶I�}��������Ȩ�d1��|l�mH�te�������������������������H|teeH1Hl0||����|XI1Ie}��uIe}}��������������u����Ɩ������Ȧ�����H����YIX��X�����������������ù�������mm���}dtdll����d0IIXtdH1Yeee�������������������0���Ɗ�ś���Ě���ĢI�t�²l��X���}��������������ſ��������������}IHdddl|�tYId��|lH1Yu����}u}��������������d��Դ���m��ؾ�������u��̴��H��1���me���������ŵ������������e0HeueXdH0XXl|||d0IeYYu}eIe}����������������1��Ъ��σ��־�|��0��H��̨}��Y�t1euYHm�������������������em��mu���X���e}m0�|ldXttXIuu}uYIe}��u}�����}u}����Y��̪��͓��Լlml�H�����̖������0111�����Y1������������}11Y����ueY0���Y���X���d000e�}1Hdl}���u�����mu�����}md��0���t��Т��1|Yl��ΰu�ŏ����1umm����IHY�����������umem�����l1YeYIm�}0���I��Y001101}���eYmm�����������e������ϧ��ֲ�ųX�����ĴI�ū���Y���e��m00���������}���������0X0I���uIHdXXXeuu1ttXXI�m11YemeYYe}����m}�}���uuIl�����ɏ��Ҟ�ǭ����d���1����ĺt���IX}�uYe��������u�������}X0u��}0H0IIXX1m}m0||0mu10IYYYeY1eueu�uuue}�}}���mI0���1���l���Y�Ƀ���tX���}��0�’���Y|t}��eHdu������uYY������mIdtI���u��tm��IlXIm1||I�}Id|dm��1ldI���}YIeu�����YYemmd��1�ű��Ҫ���X�¢1ul�t���l��t���1tH��}IH0������eYY�����}IImme}���Y��Xm��mdlHIYHXYmmedX1u}Y0e}}mY11e���umeem���I1H������u���d�˥�Ⱥl��X��Y�}���e��IdXm��edde�����Ye�����mIm��me���IHd}�}IXXYuIHH1meI100YeIIYIIemY1Iu}umY11m��ueI1mu1t��I�����΂�˷��X��H��H��I��t��1XHY��I��H����e0Y�����meY}��mm���e0eeum11mmY0tXm��YXtXYme10IY11I1YYIYeYYY1Iu}umeeu}YIeeIH��m�������ǥ�ȲY��X��1����d}}I00Y�uHlXm���uYI�����umu���}e}���e11e}�}IIYYI0Imue0llmue0dXIeYIHHImmYI1IYemummmemuuummmeu�mY0��X������m������m��t����I��lYueIYemeX1}���mIIm�����mu����mem���YH0m��u101YIIYmIHd0IeY10H0IYI111IYee1IYemeYIe}ueIYm}�mIYe}�mHHHHHm��m���d������H����t��u���Y��IHXImI00Y���eIIe�����umu}��}mm���mIm��m01IY1YYIY100HYeYI0X01eY01YYI0YumY11YeeeeYemumeemuuYIm���e001m}H�l���0������d�����u���m��t��H��u1dHIII1I���mYIeu����umu}���um���m00Y���m00Y}}IX0YmY00YeId�|e����X��ud�Hu}1ldI��YXdI}�e1e��}1Y���}IY���uI1e��m1Ht�0���0������0�Ž������e��d��d��u0|deuY0u��mIIe�������������}����I1e���}IYuuI0Iuum0|lYm1lXIe|�dm�uH��0}}lXYumdHe��Y0m�}eYm}��uYYu��mYem}�}eYYmumY1II|�l���d�Ȓ�ŵ���X��Y�Ē������e��Y����Y0���eIYu�����}������}}���eH}���YHm�}1H1m}YHd0Ie1dlu���lu��X��0}�Yld1mm1X0e��Y1u�}YIm���m1Y}��}memu��uemu}meeemumI11eI��0������l�ǭ�кe��d�t����š�����I��eH���YIe}�����}������}����1dI���}0d}�mXX1mmYH|d1YI0ll010XXlX0HXH0XX1eY1HHY}�eY��uYIe���eYu���mm}}�}mem}�mYIYemue10YmY1H0111X��X������d�ǭ�Լm��t��d�×�Ʀ���1��I��m00���I1Y}����}}���um}�����edXm���IldI��tdIum|�Xem1dtdI0ddHIYd|Hee1d|Hu�u0��e��mXl}��I0Y��u1Iu��ueYe��}Ie��uI11Y}�eH1mueI00IemI00II10Hd��Y��u�̼m�Ƀ�Т�ǩ�ȴ�û0��X���|�d��}dm��mX1����������mu�������Xe���mHd��edXYum1d|XYuIXdH11HXHHYI0XdH0H1}mXd0emuu0m}eIY}��mYem���uYm��}ee}}}�}YIe}}eemeIIYYYYYY01YI1111I10H011H������ʾu�œ�̞�ů�Ƭ�õH��1��u|�1��e00���mH0u���um}���mee}����m0Hm��u1X0Ymm1dHeuYHldeY1HdHIIHdH1II0HI101II11IYe101Im�}100e��}eIYmu}eYeu}ueYIYm}uYIYeeI1IYYeY100IYYIIII111YY1111IY11IH�����Y�’���Hļ0�����|������}��0�Xu�}H���1d0}��}mme}��eYYu��}uY00m��e01emeH1um1HdHYmY1HXY10H01I1000010II0HYeY0I}�e0HI}�}Y1Ie}}eIIm}ueYYemmmYIYmmY1IYYYeY1YYI1IYI11YII11IYIIII1IYY11I1d�X���H��d������}��X��e��I��0��mtlu��IHHu��uXXY���mYeu��uYYm���uY1u�}e11YYYI11Iee1HH1YII111111IHHIeI00Imm1H0Iu}e11eu}mIIeemmmeeemmmYYmmeYIYeeeeIIeYIIIIYYIIIII11IYIII1IYI1IIYYI1IYYYIIIIYYY111X|Xe��0������0��H��e��0��mt�H���dI��m1m���I0I����eYm}�}meYu�}eI1IeumY11IY1IYYI0HH1eY100II111YeI00IeeY0Imme1H1u�}101e}ueIImumIIu�uI0Y}ue1IemY11IemYI11IYYYIIIIIIIIIYYII1IYeYYIIYYeYIIYeYYIIeYYIIYeYII10XdHY�}X������
00000000 48 00 75 49 30 49 49 59 75 49 30 58 00 7d 7d 58 |H.uI0IIYuI0X.}}X|
00000010 82 31 75 74 a6 aa 00 cf d1 8e ca 00 c5 7d a4 49 |.1ut.........}.I|
00000020 7d 86 00 b9 b1 31 49 30 86 97 a9 96 9e a5 ad 48 |}....1I0.......H|
00000030 00 97 31 64 83 65 92 6c 9f 65 92 75 a5 30 86 00 |..1d.e.l.e.u.0..|
00000040 83 93 83 82 9a 00 93 83 48 00 8b 87 48 58 6d 83 |........H...HXm.|
00000050 31 64 49 8f 7d 6c 7c 31 75 75 65 00 58 00 7d 6d |1dI.}l|1uue.X.}m|
00000060 48 30 75 00 7c 6d 9b 83 48 82 49 9b 83 7c 96 75 |H0u.|m..H.I..|.u|
00000070 87 ae a2 b7 9f 96 65 9b 30 58 8b 65 6c 9b ab 00 |......e.0X.el...|
00000080 31 87 75 6d 65 59 31 31 65 00 00 75 31 30 87 87 |1.umeY11e..u10..|
00000090 00 74 30 58 8e 7d b1 59 a8 a2 8b a5 31 30 64 64 |.t0X.}.Y....10dd|
000000a0 87 65 48 49 30 64 00 93 93 64 58 6d 31 65 6d 30 |.eHI0d...dXm1em0|
000000b0 49 6d 31 49 59 49 75 65 00 75 83 65 64 74 7d 9b |Im1IYIue.u.edt}.|
000000c0 31 86 31 93 59 7c 31 83 75 31 49 49 64 64 49 7d |1.1.Y|1.u1IIddI}|
000000d0 6d 49 59 31 58 58 31 97 8f 86 8a 75 83 31 58 00 |mIY1XX1....u.1X.|
000000e0 87 93 75 00 30 59 49 65 83 59 59 7d 48 7c 65 8b |..u.0YIe.YY}H|e.|
000000f0 65 31 7d 65 7c 31 8b 58 58 9b 75 64 65 75 48 30 |e1}e|1.XX.udeuH0|
00000100 75 83 49 64 48 75 49 74 75 a3 6d 7c 30 9f 8f 82 |u.IdHuItu.m|0...|
00000110 86 6d 97 30 82 a7 b3 86 b4 65 b9 8b 58 00 59 48 |.m.0.....e..X.YH|
00000120 6c 49 97 93 64 64 a5 a5 8e a8 6d ab 65 82 8b a5 |lI..dd....m.e...|
00000130 00 8a 00 a5 a5 00 74 49 75 30 74 75 8f 6c 82 9b |......tIu0tu.l..|
00000140 ad 30 a4 6c 9f 97 48 00 7d 65 30 48 75 9b 6d 96 |.0.l..H.}e0Hu.m.|
00000150 92 83 9b 00 7c 64 48 6d 9b 83 30 48 64 31 a3 93 |....|dHm..0Hd1..|
00000160 74 58 75 6d 7d 75 59 83 31 7c 59 83 6d 75 64 9a |tXum}uY.1|Y.mud.|
00000170 30 9b 9f 83 64 8e 00 97 93 49 82 8a 49 8b 7d 83 |0...d....I..I.}.|
00000180 7d 00 7c 6c 7d 97 6d 64 58 00 7d 8f 83 6d 31 64 |}.|l}.mdX.}..m1d|
00000190 48 65 6d 49 31 00 00 83 97 65 48 58 64 59 8f 7d |HemI1....eHXdY.}|
000001a0 00 48 31 75 59 30 7d 93 31 58 30 30 59 59 49 65 |.H1uY0}.1X00YYIe|
000001b0 65 6d 75 31 48 64 00 6d 49 48 00 7d 83 31 48 49 |emu1Hd.mIH.}.1HI|
000001c0 7d 8b 31 8e 74 59 7d 87 65 6d 8b 00 82 30 49 31 |}.1.tY}.em...0I1|
000001d0 59 30 6c 6d 87 65 6d 49 48 59 75 59 48 86 74 8b |Y0lm.emIHYuYH.t.|
000001e0 9b 31 48 59 65 59 00 58 49 65 49 59 30 64 65 8b |.1HYeY.XIeIY0de.|
000001f0 6d 30 58 31 87 75 7c 7c 6d 8f 87 49 58 30 31 30 |m0X1.u||m..IX010|
00000200 58 00 7d 65 48 31 49 31 6d 7d 64 86 48 48 59 9f |X.}eH1I1m}d.HHY.|
00000210 83 74 00 87 7d 59 00 48 59 65 30 30 75 97 8f 31 |.t..}Y.HYe00u..1|
00000220 48 49 59 75 75 00 58 00 75 93 8b 49 30 6d 83 75 |HIYuu.X.u..I0m.u|
00000230 6d 49 31 83 83 49 6d 83 65 49 6d 75 65 75 87 75 |mI1..Im.eImueu.u|
00000240 30 00 75 87 93 83 00 59 8f 59 30 75 83 75 6d 00 |0.u....Y.Y0u.um.|
00000250 48 7d 8b 65 6d 8f 7d 65 8b 8b 65 31 00 58 59 93 |H}.em.}e..e1.XY.|
00000260 8f 59 00 48 59 97 a3 6d 64 48 48 00 7d 65 64 58 |.Y.HY..mdHH.}edX|
00000270 49 83 9b 83 48 48 49 00 49 6d 49 30 48 48 31 6d |I...HHI.ImI0HH1m|
00000280 49 7c 8a 9e b0 a6 7c 58 65 65 86 a6 9e 7c 49 75 |I|....|Xee...|Iu|
00000290 30 86 92 86 30 75 6d 00 6c 48 7d 8f 7d 65 00 74 |0...0um.lH}.}e.t|
000002a0 31 9b a5 a3 93 30 74 31 75 9f b1 ab 8b 75 7d 8f |1....0t1u....u}.|
000002b0 a9 ad 9b 75 75 8b 9b 9b 8f 7d 65 6d 7d 8b 8b 7d |...uu....}em}..}|
000002c0 00 64 64 48 31 7d 8f 7d 00 6c 6c 00 6d 6d 31 48 |.ddH1}.}.ll.mm1H|
000002d0 48 30 59 8b 93 7d 6d 6d 49 00 31 31 58 48 59 7d |H0Y..}mmI.11XHY}|
000002e0 9f a9 87 59 59 48 00 8f 93 65 49 59 65 8b 93 75 |...YYH...eIYe..u|
000002f0 65 7d 59 6c 82 a4 c4 ce ca bc 64 af a7 58 ae c8 |e}Yl......d..X..|
00000300 c4 8e 59 31 8a b4 be a6 6c 48 30 58 6c 59 93 97 |..Y1....lH0XlY..|
00000310 8f 75 58 74 58 31 8f af b5 af a5 9f a7 a9 ad b5 |.uXtX1..........|
00000320 b5 ab a9 9f 87 87 9b a5 ab af a9 a3 a3 8f 65 64 |..............ed|
00000330 8e 92 86 74 30 31 31 00 64 82 8a 86 7c 64 64 86 |...t011.d...|dd.|
00000340 9a a2 9a 86 58 00 00 49 7d 87 6d 31 30 31 59 6d |....X..I}.m101Ym|
00000350 75 7d 8f 9f 8f 7d 83 93 97 93 87 6d 59 59 75 6d |u}...}.....mYYum|
00000360 59 65 7d 83 87 83 65 49 00 00 59 65 48 30 6d 00 |Ye}...eI..YeH0m.|
00000370 30 83 93 83 6d 59 31 49 49 74 96 a4 ba ce cc bc |0...mY1IIt......|
00000380 96 7d b1 a5 6c ac ba ba a6 82 86 96 96 92 96 82 |.}..l...........|
00000390 00 59 49 6d 75 6d 7d 83 6d 49 00 48 00 83 a5 b3 |.YImum}.mI.H....|
000003a0 c1 c5 c3 b7 a5 97 9b a5 ad b3 af a7 a3 9f a7 b3 |................|
000003b0 b3 ad a5 8f 6d 59 31 00 30 6c 6c 58 31 75 83 83 |....mY1.0llX1u..|
000003c0 6d 48 7c 82 7c 7c 7c 74 74 58 30 30 00 59 75 87 |mH|.|||ttX00.Yu.|
000003d0 7d 65 65 75 6d 65 6d 65 31 59 87 8b 93 a5 9b 75 |}eeumeme1Y.....u|
000003e0 83 9b 7d 48 65 8b 93 97 83 00 48 00 31 31 65 83 |..}He.....H.11e.|
000003f0 6d 75 83 31 48 59 00 8a 7c 49 6d 6d 31 74 6c 64 |mu.1HY..|Imm1tld|
00000400 a6 c6 c8 c4 c2 a4 65 8f 87 31 9e b4 ae 9e 92 8a |......e..1......|
00000410 82 86 8a 7c 74 7c 7c 64 30 31 59 75 87 8b 8b 75 |...|t||d01Yu...u|
00000420 31 00 30 49 83 a5 b7 c1 bd b3 a5 93 93 a3 ab ab |1.0I............|
00000430 a9 a5 a7 a9 a5 a3 97 83 75 65 6d 87 8b 83 83 75 |........uem....u|
00000440 59 30 64 64 30 31 59 59 31 00 58 6c 64 58 48 30 |Y0dd01YY1.XldXH0|
00000450 00 49 6d 7d 7d 7d 6d 59 65 6d 59 6d 93 9f 93 83 |.Im}}}mYemYm....|
00000460 7d 7d 7d 87 8b 7d 7d 87 83 6d 7d 8b 83 75 59 31 |}}}..}}..m}..uY1|
00000470 6d 87 49 30 75 87 6d 00 49 59 49 59 6d 75 75 6d |m.I0u.m.IYIYmuum|
00000480 49 74 9a b2 c6 ce ca b6 7c 6d 8b 87 30 86 92 a2 |It......|m..0...|
00000490 a4 a2 a6 a8 9a 86 86 74 6c 74 6c 58 58 31 6d 87 |.......tltlXX1m.|
000004a0 97 97 8b 75 48 7c 6c 00 7d ab b9 b9 b9 b3 a7 ab |...uH|l.}.......|
000004b0 ab a7 a5 9f 9f a9 a9 a7 a5 97 87 83 65 65 7d 8f |............ee}.|
000004c0 97 9b 93 7d 31 58 74 74 64 48 31 31 31 49 00 00 |...}1XttdH111I..|
000004d0 00 48 48 64 64 00 59 6d 7d 7d 6d 65 49 49 6d 7d |.HHdd.Ym}}meIIm}|
000004e0 83 87 7d 7d 87 75 49 65 6d 59 59 6d 75 87 83 7d |..}}.uIemYYmu..}|
000004f0 83 49 58 31 6d 65 65 87 83 49 65 8f 93 7d 6d 59 |.IX1mee..Ie..}mY|
00000500 48 64 82 b0 c2 c4 c4 b2 8a 58 31 31 48 48 58 7c |Hd.......X11HHX||
00000510 82 92 aa ae aa a8 96 7c 7c 64 30 64 58 00 00 6d |.......||d0dX..m|
00000520 8b 87 8b 87 49 30 30 48 59 83 8f a3 ad af b9 bf |....I00HY.......|
00000530 b7 b3 a9 97 9b 9f 97 9b 9f 97 97 8f 83 83 7d 83 |..............}.|
00000540 8f 8b 8b 8f 87 6d 31 48 74 7c 7c 74 74 48 49 59 |.....m1Ht||ttHIY|
00000550 65 75 65 49 00 48 30 31 59 83 8f 7d 6d 59 31 6d |eueI.H01Y..}mY1m|
00000560 7d 31 00 65 8b 8f 8b 87 7d 59 65 65 86 9e 49 9b |}1.e....}Yee..I.|
00000570 7d 6d 9b 97 65 6d 87 7d 75 6d 6d 83 6d 30 6c 58 |}m..em.}umm.m0lX|
00000580 48 8a a2 a6 b2 b8 9e 58 64 58 30 7c 86 7c 82 8a |H......XdX0|.|..|
00000590 9a a2 96 92 8a 6c 64 6c 30 30 7c 82 82 86 64 65 |.....ldl00|...de|
000005a0 7d 8f 8f 87 75 00 31 75 75 7d 8f 9b a5 ad b1 af |}...u.1uu}......|
000005b0 ad a7 9f 97 8b 87 93 9f a5 a9 9f 8b 75 49 00 49 |............uI.I|
000005c0 65 7d 87 83 7d 83 75 65 00 58 6c 74 6c 48 31 65 |e}..}.ue.XltlH1e|
000005d0 75 6d 59 00 58 48 00 31 59 7d 87 87 8f 8f 75 49 |umY.XH.1Y}....uI|
000005e0 59 65 49 59 75 7d 83 8f 8b 7d 30 7c 58 6d 00 7c |YeIYu}...}0|Xm.||
000005f0 65 97 59 64 83 9b 83 6d 6d 6d 49 31 49 49 31 31 |e.Yd...mmmI1II11|
00000600 00 6c 96 a8 b4 b2 92 7c 8e 6c 59 31 74 82 7c 86 |.l.....|.lY1t.|.|
00000610 96 92 86 8a 8e 74 48 48 48 64 82 86 86 82 64 31 |.....tHHHd....d1|
00000620 75 8b 87 7d 75 59 49 59 6d 75 83 93 9b a5 a9 ab |u..}uYIYmu......|
00000630 a9 a5 9b 8f 87 8b 93 9b a7 a7 9b 8f 7d 59 00 31 |............}Y.1|
00000640 6d 75 65 83 8f 83 6d 6d 59 30 64 6c 64 48 00 59 |mue...mmY0dldH.Y|
00000650 6d 65 6d 65 30 48 31 59 6d 83 93 97 8f 93 93 87 |meme0H1Ym.......|
00000660 65 30 74 58 75 97 9b 8b 87 8f 83 48 86 8e 64 87 |e0tXu......H..d.|
00000670 83 49 59 75 75 75 87 8b 7d 87 8b 75 6d 7d 00 7c |.IYuuu..}..um}.||
00000680 8e b0 c4 c2 b6 a8 86 49 65 49 83 87 30 64 64 86 |.......IeI..0dd.|
00000690 a2 a2 9e a4 96 6c 48 58 6c 6c 6c 64 31 6d 87 97 |.....lHXllld1m..|
000006a0 9b 8f 75 49 49 00 30 49 75 83 97 a9 af b3 b3 ab |..uII.0Iu.......|
000006b0 9f 97 93 87 83 93 a3 9f 97 8f 75 31 00 00 00 59 |..........u1...Y|
000006c0 75 83 83 83 87 83 65 31 48 74 74 6c 64 00 65 6d |u.....e1Httld.em|
000006d0 7d 6d 49 49 59 49 65 75 87 97 97 93 83 75 7d 6d |}mIIYIeu.....u}m|
000006e0 49 31 30 00 8b 9f 83 75 a3 9f 31 6c 30 00 30 65 |I10....u..1l0.0e|
000006f0 87 87 75 6d 87 65 58 49 65 59 7d 7d 58 9e aa ae |..um.eXIeY}}X...|
00000700 bc bc a8 9e 9a 82 49 7d 59 49 00 82 8a 86 9e a6 |......I}YI......|
00000710 8a 6c 7c 74 48 6c 8a 82 64 48 31 7d 93 93 9b 9f |.l|tHl..dH1}....|
00000720 87 6d 75 75 6d 65 7d 93 9b a5 ab ab a9 a3 9b 93 |.muume}.........|
00000730 8b 87 97 a5 a7 a5 9b 87 6d 00 64 64 48 00 49 6d |........m.ddH.Im|
00000740 75 75 6d 65 49 48 48 30 30 00 49 6d 75 65 59 31 |uumeIHH00.ImueY1|
00000750 48 64 48 49 6d 87 97 9b 9b 9f 93 7d 75 75 65 6d |HdHIm......}uuem|
00000760 83 83 75 8b 97 59 82 74 48 74 00 97 97 87 a3 a9 |..u..Y.tHt......|
00000770 87 7d 8b 65 48 48 74 9a a4 9a ac c2 bc 9a 8e 92 |.}.eHHt.........|
00000780 74 30 31 59 49 30 6c 86 8e 9a a2 9e 92 8e 86 74 |t01YI0l........t|
00000790 8a 96 82 64 58 31 83 9b 9f 9f 9b 8f 7d 7d 75 65 |...dX1......}}ue|
000007a0 59 65 75 8b 9b a3 a5 a7 a9 a7 a5 a5 ad b1 b1 ab |Yeu.............|
000007b0 9b 83 31 64 74 86 82 58 31 6d 87 8f 8b 87 87 75 |..1dt..X1m.....u|
000007c0 00 58 58 58 64 30 31 00 30 48 48 48 00 59 6d 87 |.XXXd01.0HHH.Ym.|
000007d0 97 9f 97 93 97 8f 75 31 00 31 59 65 75 8f a3 9b |......u1.1Yeu...|
000007e0 6d 00 31 59 83 8f 8b 8b 93 93 8f 93 75 00 7d 97 |m.1Y........u.}.|
000007f0 49 8e 9a a6 b4 ba b6 ac 92 6c 6c 86 7c 58 48 31 |I........ll.|XH1|
00000800 48 7c 86 86 8e 96 92 92 8a 8a 9e a4 8e 86 58 6d |H|............Xm|
00000810 87 97 a3 a3 93 7d 7d 7d 65 59 6d 75 75 93 9f 9b |.....}}}eYmuu...|
00000820 9f a5 a7 ab ab a7 a7 ad b3 a9 97 8f 65 6c 7c 74 |............el|t|
00000830 74 58 31 59 6d 7d 7d 65 49 49 49 00 30 30 48 30 |tX1Ym}}eIII.00H0|
00000840 31 48 74 64 64 58 00 65 8b 9f a7 a5 9f 97 87 6d |1HtddX.e.......m|
00000850 49 48 64 00 7d 87 8f 93 87 59 30 64 49 9b 9f 83 |IHd.}....Y0dI...|
00000860 97 a9 9b 97 9f 75 00 49 58 92 9e aa b8 b6 ae a4 |.....u.IX.......|
00000870 86 00 65 30 48 49 30 64 64 82 96 96 9e a8 a8 a2 |..e0HI0dd.......|
00000880 9e 96 82 7c 6c 48 65 93 a3 a7 a7 97 83 59 30 30 |...|lHe......Y00|
00000890 31 65 6d 7d 8b 93 9f a7 af b9 bb bd bb b5 b1 a9 |1em}............|
000008a0 9b 93 83 31 58 6c 7c 58 31 75 87 8b 8b 8b 8b 83 |...1Xl|X1u......|
000008b0 6d 49 30 64 7c 82 8a 8a 82 7c 6c 48 49 65 75 87 |mI0d|....|lHIeu.|
000008c0 97 a3 9b 8b 65 48 30 00 58 7c 74 48 30 6d 9b 97 |....eH0.X|tH0m..|
000008d0 83 8b 97 8b 75 75 7d 6d 65 65 59 31 30 48 48 6c |....uu}meeY10HHl|
000008e0 a2 bc c0 bc be a6 6c 58 30 30 8a 92 82 8e 96 8e |......lX00......|
000008f0 96 a2 8a 8a 8e 7c 6c 48 6d 6d 31 65 83 8f a3 ad |.....|lHmm1e....|
00000900 ab a3 93 83 7d 8f 9b a7 af af b5 b9 bb bf c1 bd |....}...........|
00000910 b7 b5 b3 b1 b3 af ab a9 9b 7d 59 58 7c 48 49 6d |.........}YX|HIm|
00000920 75 65 00 64 6c 86 8e 8a 9a 9a 96 a2 a4 9e 9e 9a |ue.dl...........|
00000930 9a 9a 9e 8e 7c 64 00 00 48 30 30 58 74 82 82 74 |....|d..H00Xt..t|
00000940 48 30 30 59 7d 75 7d 75 6d 83 83 7d 8b 9f 97 8f |H00Y}u}um..}....|
00000950 8f 83 59 30 7c 9e ae b4 b0 9a 00 75 75 65 6c 86 |..Y0|......uuel.|
00000960 48 49 00 58 74 8e 8e 82 82 6c 64 6c 64 30 30 31 |HI.Xt....ldld001|
00000970 6d 7d 8f a3 9f 93 87 59 00 59 83 93 a5 a7 a5 a5 |m}.....Y.Y......|
00000980 a9 ab b1 b3 af ad ad a9 a9 a9 a5 97 8b 75 49 00 |.............uI.|
00000990 31 65 8f 9b 93 8b 75 31 00 30 58 64 64 6c 64 58 |1e....u1.0XddldX|
000009a0 64 48 31 31 31 31 00 49 75 75 6d 65 49 31 30 30 |dH1111.IuumeI100|
000009b0 49 87 93 8b 87 93 a3 a5 93 8f 8b 83 7d 65 49 75 |I...........}eIu|
000009c0 83 6d 6d 87 8f 8f 49 a6 c2 c4 c2 b0 86 7c 82 7c |.mm...I......|.||
000009d0 9e a4 8e 82 7c 82 9a aa a4 96 9a 8e 8e a2 a2 8e |....|...........|
000009e0 82 48 6d 8f 9f a3 97 75 00 00 00 65 93 a3 a5 a7 |.Hm....u...e....|
000009f0 ab ab b3 b9 b7 b7 b5 af b3 b5 ab a7 a3 87 65 65 |..............ee|
00000a00 6d 83 93 a5 a3 97 8f 65 31 30 74 6c 64 74 74 58 |m......e10tldttX|
00000a10 30 30 30 30 30 31 65 65 75 83 7d 6d 59 31 31 6d |000001eeu.}mY11m|
00000a20 87 93 9f a5 a5 a5 a5 9b 9f a3 9b 9b 93 87 93 a3 |................|
00000a30 9f 8f 8f 8f 83 65 58 9e c2 cc cc c8 a4 75 75 00 |.....eX......uu.|
00000a40 8a b6 b4 96 92 9e aa bc c2 b2 9e 8a 64 6c 8a 7c |............dl.||
00000a50 58 30 83 97 97 8f 65 30 64 64 59 97 ab b7 bd b9 |X0....e0ddY.....|
00000a60 b3 b7 b7 b7 bd b1 a3 a5 a5 a9 b5 ad a3 9b 83 8b |................|
00000a70 a3 9f 9b 8f 49 30 30 6c 74 6c 82 74 30 48 58 30 |....I00ltl.t0HX0|
00000a80 58 6c 74 92 92 82 7c 58 31 00 00 49 59 75 87 8b |Xlt...|X1..IYu..|
00000a90 8f 93 8b 87 8b 83 87 93 97 9f a7 a5 a9 af a9 9f |................|
00000aa0 97 8f 8b 87 49 8a b6 d0 d6 cc b6 49 a5 7d 82 b4 |....I......I.}..|
00000ab0 ca c0 a4 a6 b0 c0 cc c8 a8 8a 64 31 86 9e 7c 6c |..........d1..|l|
00000ac0 00 8b 6d 00 48 82 74 65 8f ab bd bf bd bd b9 b3 |..m.H.te........|
00000ad0 b3 ab a7 a7 9f a3 b1 b5 bd bf ab 9b 9f 97 a3 ad |................|
00000ae0 8f 00 48 7c 74 65 65 48 31 48 6c 00 30 7c 7c 8a |..H|teeH1Hl.0||.|
00000af0 a2 9e 8a 7c 58 49 31 00 49 65 7d 8b 8b 75 49 65 |...|XI1.Ie}..uIe|
00000b00 7d 7d 8b 9f 9b a3 af ad ab ad a7 9b 9b 9b 87 83 |}}..............|
00000b10 75 82 b4 cc d6 c6 96 9b b9 8f 9e c8 d6 c8 a6 a4 |u...............|
00000b20 b4 c4 ca c0 8e 00 48 86 a8 b8 9e 00 59 49 58 92 |......H.....YIX.|
00000b30 92 58 87 ab bb b9 ad a9 ad ab a9 a9 a5 9f a3 af |.X..............|
00000b40 b7 c3 c7 c3 b9 b3 9b 83 93 93 8f 8f 6d 00 6d 87 |............m.m.|
00000b50 8b 93 7d 64 74 64 6c 6c 82 96 96 86 64 30 49 49 |..}dtdll....d0II|
00000b60 58 74 64 48 31 59 65 65 65 87 93 9f a9 a3 93 9f |XtdH1Yeee.......|
00000b70 a3 a3 a9 a3 8f 97 9b 9f ad ad a3 93 30 b0 ce d4 |............0...|
00000b80 c6 8a af c5 9b a6 cc d4 c4 9a 96 b6 c8 c4 a2 49 |...............I|
00000b90 83 74 b8 c2 b2 6c 93 93 58 a4 a6 86 7d b1 b9 af |.t...l..X...}...|
00000ba0 a5 97 97 a9 ab 9b 8f 97 ab bd c7 c5 bf b3 ab a5 |................|
00000bb0 a5 9f 93 8f 8f 93 93 8b 8b 8f 8b 7d 49 48 64 64 |...........}IHdd|
00000bc0 64 6c 7c 86 74 00 59 49 64 82 86 7c 6c 48 00 31 |dl|.t.YId..|lH.1|
00000bd0 59 75 83 8f 93 87 7d 75 7d 8b 9f a9 a5 9f 97 9b |Yu....}u}.......|
00000be0 a5 a9 a3 97 8f 8b 83 64 b6 d0 d4 b4 8f cb cd 6d |.......d.......m|
00000bf0 c4 da d8 be 92 9a b6 be 9a 87 a9 75 b4 d0 cc b4 |...........u....|
00000c00 00 9f 93 48 9a 92 31 93 a9 9f 6d 65 87 9f a7 a3 |...H..1...me....|
00000c10 8b 87 ab c3 c7 c5 b5 9b 8b 8b 9b a9 ab a7 a7 a7 |................|
00000c20 a3 9f 8f 65 30 48 00 65 75 65 00 58 64 48 30 58 |...e0H.eue.XdH0X|
00000c30 58 6c 7c 7c 7c 64 30 00 49 65 59 59 75 7d 65 49 |Xl|||d0.IeYYu}eI|
00000c40 65 7d 93 a3 9f 9b 9f 9f 9f 9f 97 97 97 93 9b a3 |e}..............|
00000c50 a3 93 31 aa ce d0 aa 9f d1 cf 83 c6 da d6 be 86 |..1.............|
00000c60 7c a2 a6 30 a5 a9 48 c6 d6 cc a8 7d ad a5 59 8a ||..0..H....}..Y.|
00000c70 74 31 65 75 59 48 6d 9f a9 ab a5 93 93 ab b7 b1 |t1euYHm.........|
00000c80 a9 9f 8b 8f a3 a9 b5 bd b5 9b 65 00 00 6d 93 8b |..........e..m..|
00000c90 6d 75 87 8b 83 58 9e a4 82 65 7d 6d 30 82 7c 6c |mu...X...e}m0.|l|
00000ca0 64 58 74 74 58 49 75 75 7d 75 59 49 65 7d 87 87 |dXttXIuu}uYIe}..|
00000cb0 75 7d 93 a3 a7 a7 9b 7d 75 7d 87 9b a3 8f 59 9a |u}.....}u}....Y.|
00000cc0 c6 cc aa 9f cb cd 93 c6 dc d4 bc 6c 6d 6c 9a 48 |...........lml.H|
00000cd0 9b 8f 8a c8 d8 cc 96 9f c1 b3 00 a8 a8 82 30 31 |..............01|
00000ce0 31 31 83 ad b3 a7 8b 59 31 8b ab ab 9b 9b 9f a3 |11.....Y1.......|
00000cf0 a9 ab ab ab 9f 7d 31 31 59 87 a7 a5 8b 75 65 59 |.....}11Y....ueY|
00000d00 30 82 9a 8a 59 97 9b 83 58 9a 9e 86 64 30 30 30 |0...Y...X...d000|
00000d10 65 87 7d 31 48 64 6c 00 7d 8f 93 87 75 83 8f 8f |e.}1Hdl.}...u...|
00000d20 8f 87 6d 75 87 97 a5 a5 8f 7d 6d 64 b4 ca c0 30 |..mu.....}md...0|
00000d30 bf d3 c9 74 d6 e2 d0 a2 93 a3 31 7c 00 59 6c b0 |...t......1|.Yl.|
00000d40 cc ce b0 75 bf c5 8f a8 b8 a8 82 31 75 6d 6d 93 |...u.......1umm.|
00000d50 a9 a7 8b 49 48 59 97 a5 9f 9f a3 a5 a5 a5 9f 9b |...IHY..........|
00000d60 8f 75 6d 65 6d 93 ad af 97 00 82 6c 31 59 65 59 |.umem......l1YeY|
00000d70 49 6d 87 7d 30 8a a2 8a 49 8b 83 59 30 30 00 31 |Im.}0...I..Y00.1|
00000d80 31 00 30 31 7d 93 97 83 65 59 6d 6d 83 93 93 8f |1.01}...eYmm....|
00000d90 8b 87 97 9f 93 87 83 65 00 82 b0 ba 8a a7 c9 cf |.......e........|
00000da0 a7 c6 e2 d6 b2 8f c5 b3 58 9a 96 92 96 b0 c4 b4 |........X.......|
00000db0 49 b7 c5 ab 8e c4 c0 92 59 97 a5 87 65 8f 97 6d |I.......Y...e..m|
00000dc0 00 30 30 83 a9 a9 a3 a5 9f 93 9b 8f 7d 83 87 83 |.00.........}...|
00000dd0 93 9f 97 97 9b 83 30 58 30 49 83 93 87 75 49 48 |......0X0I...uIH|
00000de0 64 58 58 58 00 65 75 75 31 74 74 58 58 49 83 6d |dXXX.euu1ttXXI.m|
00000df0 31 31 59 65 6d 65 59 59 65 7d 83 8b 8f 83 6d 7d |11YemeYYe}....m}|
00000e00 83 7d 87 8f 83 75 75 49 6c a4 b8 9e a3 c9 c9 8f |.}...uuIl.......|
00000e10 c4 de d2 9e ad c7 ad 96 ba aa 82 64 9a b4 a8 31 |...........d...1|
00000e20 a9 b7 93 a4 c4 ba 74 9b a9 97 49 58 00 7d 83 75 |......t...IX.}.u|
00000e30 59 00 65 9b a5 9b 9b 9b 8f 8b 83 75 8b 93 87 93 |Y.e........u....|
00000e40 a5 9f 8f 7d 00 58 30 75 9f a5 7d 30 48 30 49 49 |...}.X0u..}0H0II|
00000e50 58 58 31 6d 7d 6d 30 7c 7c 30 6d 75 31 30 00 49 |XX1m}m0||0mu10.I|
00000e60 59 59 59 65 59 31 65 75 65 75 83 75 75 75 65 7d |YYYeY1eueu.uuue}|
00000e70 87 7d 7d 8f 93 87 6d 49 30 8e b0 b0 31 bd cb c3 |.}}...mI0...1...|
00000e80 6c d4 de c6 59 c7 c9 83 b4 be a6 74 58 8e a8 8e |l...Y......tX...|
00000e90 7d a9 a5 30 b6 c2 92 8b a5 97 59 7c 74 7d 9b 8f |}..0......Y|t}..|
00000ea0 65 48 64 75 9f 9f 9b 9f 9b 87 75 59 59 83 93 9b |eHdu......uYY...|
00000eb0 a9 a7 8b 6d 49 64 74 49 a3 b1 ab 75 8a 9a 74 6d |...mIdtI...u..tm|
00000ec0 93 8f 49 6c 58 49 6d 31 7c 7c 49 87 7d 49 64 7c |..IlXIm1||I.}Id||
00000ed0 64 6d 93 87 31 6c 64 49 83 87 83 7d 59 00 49 65 |dm..1ldI...}Y.Ie|
00000ee0 75 87 8b 8b 93 8b 59 00 59 65 6d 6d 64 a8 a8 31 |u.....Y.Yemmd..1|
00000ef0 b1 c5 b1 9a d2 d2 aa 9b c9 c3 58 c0 c2 a2 31 75 |..........X...1u|
00000f00 6c 9a 74 83 9b 8b 6c b0 b2 74 93 a5 8f 31 74 48 |l.t...l..t...1tH|
00000f10 83 8f 7d 49 48 30 8b a5 a3 9b 93 83 65 59 59 87 |..}IH0......eYY.|
00000f20 a5 a9 a3 97 7d 49 49 6d 6d 65 7d 97 a3 9b 59 82 |....}IImme}...Y.|
00000f30 8a 58 6d 93 97 6d 64 6c 48 49 59 48 58 59 6d 6d |.Xm..mdlHIYHXYmm|
00000f40 65 00 64 58 31 75 7d 59 30 00 65 7d 7d 6d 59 31 |e.dX1u}Y0.e}}mY1|
00000f50 31 65 87 8b 83 75 6d 65 65 6d 83 8f 83 49 00 31 |1e...umeem...I.1|
00000f60 48 8a 9e 82 8b b7 b7 75 b6 d0 c8 64 bf cb a5 ac |H......u...d....|
00000f70 c8 ba 6c 93 8f 58 9e 8e 59 93 7d 86 a6 8a 65 8f |..l..X..Y.}...e.|
00000f80 87 49 64 58 6d 93 97 65 64 64 65 97 a3 9f 97 87 |.IdXm..edde.....|
00000f90 59 00 65 8b a3 a7 9b 8b 6d 49 6d 87 87 6d 65 87 |Y.e.....mIm..me.|
00000fa0 9b 8b 49 48 64 00 7d 87 7d 49 58 58 59 75 49 48 |..IHd.}.}IXXYuIH|
00000fb0 48 31 6d 65 49 31 30 30 00 59 65 49 00 49 59 49 |H1meI100.YeI.IYI|
00000fc0 49 65 6d 59 31 00 49 75 7d 75 6d 59 31 31 6d 8b |IemY1.Iu}umY11m.|
00000fd0 87 75 65 49 31 6d 75 31 74 a2 a8 49 bd c1 9b a2 |.ueI1mu1t..I....|
00000fe0 d0 ce 82 b7 cb b7 9a cc c0 58 a3 a3 48 a8 a6 48 |.........X..H..H|
00000ff0 97 9b 49 9a a8 74 87 8b 31 58 48 59 8f 97 49 82 |..I..t..1XHY..I.|
00001000 86 48 93 ad a5 83 65 00 30 59 87 97 a3 9b 83 6d |.H....e.0Y.....m|
00001010 65 59 7d 8b 83 6d 6d 83 87 83 65 30 00 65 65 75 |eY}..mm...e0.eeu|
00001020 6d 31 31 6d 6d 59 30 74 58 6d 8b 83 59 58 74 58 |m11mmY0tXm..YXtX|
00001030 59 6d 65 31 30 00 49 59 31 00 31 49 31 59 59 49 |Yme10.IY1.1I1YYI|
00001040 59 65 59 59 59 31 49 75 7d 75 6d 65 65 75 7d 59 |YeYYY1Iu}umeeu}Y|
00001050 49 65 65 49 48 8e 92 6d b3 b7 8f 9e c8 c4 00 bf |IeeIH..m........|
00001060 c7 a5 a8 c8 b2 59 a9 a3 58 aa a4 31 93 8b 00 96 |.....Y..X..1....|
00001070 9e 64 7d 7d 49 30 30 59 83 75 48 6c 58 6d 9b a5 |.d}}I00Y.uHlXm..|
00001080 93 75 59 00 49 83 93 9b 9f 8f 75 6d 75 87 8f 8b |.uY.I.....umu...|
00001090 7d 65 7d 8f 8f 87 65 31 31 65 7d 83 7d 49 00 49 |}e}...e11e}.}I.I|
000010a0 59 59 49 00 30 49 6d 75 65 30 6c 6c 00 6d 75 65 |YYI.0Imue0ll.mue|
000010b0 30 64 58 49 65 59 49 48 48 49 6d 6d 59 49 31 49 |0dXIeYIHHImmYI1I|
000010c0 59 65 6d 75 6d 6d 6d 65 6d 75 75 75 6d 6d 6d 65 |Yemummmemuuummme|
000010d0 75 83 6d 59 30 82 8a 58 8b b1 a9 00 a8 c0 b0 6d |u.mY0..X.......m|
000010e0 b7 b7 83 a8 c0 a4 6d a5 8f 74 a8 9a 00 87 8f 49 |......m..t.....I|
000010f0 8a 92 6c 59 75 65 49 59 65 6d 65 00 58 31 7d 97 |..lYueIYeme.X1}.|
00001100 9f 8f 6d 49 49 6d 8b 93 97 93 83 6d 75 87 8f 8b |..mIIm.....mu...|
00001110 83 6d 65 6d 8b 97 8b 59 48 30 6d 83 83 75 31 30 |.mem...YH0m..u10|
00001120 31 59 49 49 00 00 59 6d 49 48 64 30 49 65 59 31 |1YII..YmIHd0IeY1|
00001130 30 48 30 49 59 49 31 31 31 00 00 49 59 65 65 31 |0H0IYI111..IYee1|
00001140 00 49 59 65 6d 65 59 49 65 7d 75 65 49 59 6d 7d |.IYemeYIe}ueIYm}|
00001150 83 6d 49 59 65 7d 87 6d 00 48 48 48 48 48 6d 97 |.mIYe}.m.HHHHHm.|
00001160 97 6d 86 b2 b0 64 a5 b9 9f 92 bc b0 48 9f a3 00 |.m...d......H...|
00001170 a4 a8 74 87 9f 75 8e a6 8e 59 8b 83 49 48 58 49 |..t..u...Y..IHXI|
00001180 6d 49 30 30 59 8b 97 87 65 49 49 65 83 87 8b 8f |mI00Y...eIIe....|
00001190 8b 75 6d 75 7d 83 87 7d 6d 6d 83 8f 8b 6d 00 00 |.umu}..}mm...m..|
000011a0 49 6d 87 87 6d 00 30 31 49 59 31 00 59 59 49 59 |Im..m.01IY1.YYIY|
000011b0 31 30 30 48 00 59 65 59 49 30 58 30 31 65 59 00 |100H.YeYI0X01eY.|
000011c0 30 31 59 59 49 00 30 00 59 75 6d 59 31 31 59 65 |01YYI.0.YumY11Ye|
000011d0 65 65 65 59 65 6d 75 6d 65 65 6d 75 75 59 49 6d |eeeYemumeemuuYIm|
000011e0 83 87 87 65 30 30 31 6d 7d 48 8e 6c 87 a7 9f 30 |...e001m}H.l...0|
000011f0 b0 c0 9a 93 bb b3 64 c0 be 86 97 ab 75 a2 b0 96 |......d.....u...|
00001200 6d a3 93 74 ac a4 48 83 8b 75 31 64 48 49 49 49 |m..t..H..u1dHIII|
00001210 31 49 87 97 87 6d 59 49 65 75 87 8f 97 8b 75 6d |1I...mYIeu....um|
00001220 75 7d 83 87 83 75 6d 83 97 93 6d 30 30 59 83 8f |u}...um...m00Y..|
00001230 8f 6d 30 30 59 7d 7d 49 58 30 59 6d 59 30 30 59 |.m00Y}}IX0YmY00Y|
00001240 65 49 64 86 7c 65 9b 97 00 92 9a 58 87 93 75 64 |eId.|e.....X..ud|
00001250 82 48 75 7d 31 6c 64 49 87 87 59 58 64 49 7d 83 |.Hu}1ldI..YXdI}.|
00001260 65 31 00 65 83 8b 7d 31 00 59 83 8f 8f 7d 49 00 |e1.e..}1.Y...}I.|
00001270 59 83 8f 8b 75 49 31 65 83 83 6d 31 48 74 86 30 |Y...uI1e..m1Ht.0|
00001280 9b a9 93 30 ae c0 9e 8f b7 b5 30 c0 c2 8e 97 b1 |...0......0.....|
00001290 87 a4 ba a2 65 a9 a3 64 b0 ac 64 8f 93 75 30 7c |....e..d..d..u0||
000012a0 64 65 75 59 00 30 75 97 8f 6d 49 49 65 87 8f 8f |deuY.0u..mIIe...|
000012b0 8f 87 83 83 87 8b 87 83 83 83 7d 87 97 9b 83 49 |..........}....I|
000012c0 31 65 83 8f 8f 7d 49 00 59 75 75 49 30 49 75 75 |1e...}I.YuuI0Iuu|
000012d0 6d 30 7c 6c 00 59 6d 31 6c 58 49 65 00 7c 8a 64 |m0|l.Ym1lXIe.|.d|
000012e0 6d 83 75 48 8a 8a 30 7d 7d 00 6c 58 59 75 6d 00 |m.uH..0}}.lXYum.|
000012f0 64 48 65 8b 87 59 30 00 6d 83 7d 65 59 6d 7d 87 |dHe..Y0.m.}eYm}.|
00001300 83 75 59 59 75 87 87 6d 59 65 6d 7d 83 7d 65 59 |.uYYu..mYem}.}eY|
00001310 59 6d 75 6d 59 31 49 49 00 7c 9a 6c 9b ab 9b 64 |YmumY1II.|.l...d|
00001320 c2 c8 92 a9 c5 b5 9e ce c2 58 b3 bd 59 bc c4 92 |.........X..Y...|
00001330 9f b9 9f 9a c0 aa 65 ab a3 59 82 86 00 87 83 59 |......e..Y.....Y|
00001340 30 00 87 a3 8b 65 49 59 75 8b 8f 8b 8b 87 7d 83 |0....eIYu.....}.|
00001350 87 87 87 83 83 7d 7d 8b 9b 97 65 48 00 7d 93 97 |.....}}...eH.}..|
00001360 87 59 48 00 6d 83 7d 31 48 31 6d 7d 59 48 64 30 |.YH.m.}1H1m}YHd0|
00001370 49 65 31 64 6c 00 75 83 00 8e 96 6c 75 97 8b 58 |Ie1dl.u....lu..X|
00001380 96 92 30 7d 8b 59 6c 64 31 6d 6d 31 58 30 65 83 |..0}.Yld1mm1X0e.|
00001390 83 59 00 31 75 87 7d 59 49 6d 83 8b 87 6d 31 59 |.Y.1u.}YIm...m1Y|
000013a0 7d 8b 8f 7d 6d 65 6d 75 83 83 75 65 6d 75 7d 6d |}..}memu..uemu}m|
000013b0 65 65 65 6d 75 6d 49 31 00 31 65 49 8e a4 30 a5 |eeemumI1.1eI..0.|
000013c0 a9 93 86 c6 c4 6c af c7 ad ae d0 ba 65 b9 b5 64 |.....l......e..d|
000013d0 c2 c0 74 a9 b9 8b ac c2 9a 8f ad 97 00 86 82 49 |..t............I|
000013e0 8b 83 65 48 00 93 a5 87 59 49 65 7d 8f 93 93 8f |..eH....YIe}....|
000013f0 83 7d 87 8b 87 83 83 83 7d 83 93 9f 8f 31 64 49 |.}......}....1dI|
00001400 87 97 97 7d 30 64 00 7d 8b 6d 58 58 31 6d 6d 59 |...}0d.}.mXX1mmY|
00001410 48 7c 64 31 59 49 30 6c 6c 30 31 30 58 58 6c 58 |H|d1YI0ll010XXlX|
00001420 00 00 30 48 58 48 30 58 58 31 65 59 31 00 48 48 |..0HXH0XX1eY1.HH|
00001430 59 7d 83 65 00 00 59 83 87 75 59 49 65 83 8b 83 |Y}.e..Y..uYIe...|
00001440 65 59 75 87 8b 83 6d 6d 7d 7d 83 7d 6d 65 6d 7d |eYu...mm}}.}mem}|
00001450 83 6d 59 49 59 65 6d 75 65 31 30 00 59 6d 59 31 |.mYIYemue10.YmY1|
00001460 00 48 30 31 31 31 58 9a aa 58 a7 a9 87 8a ca c8 |.H0111X..X......|
00001470 64 b1 c7 ad b6 d4 bc 6d c1 bb 74 c6 c4 64 b5 c3 |d......m..t..d..|
00001480 97 ae c6 a6 9b bb a3 31 86 8e 49 97 8f 6d 30 30 |.......1..I..m00|
00001490 8f ab 97 49 31 59 7d 93 9b 8f 83 7d 7d 8b 8f 83 |...I1Y}....}}...|
000014a0 75 6d 7d 83 83 8b 93 8f 65 64 58 6d 93 9b 8b 49 |um}.....edXm...I|
000014b0 6c 64 49 8b 87 00 74 64 49 75 6d 00 7c 86 58 65 |ldI...tdIum.|.Xe|
000014c0 6d 31 64 74 64 00 49 30 64 64 48 49 59 00 64 7c |m1dtd.I0ddHIY.d||
000014d0 48 65 65 31 64 7c 48 75 83 75 30 8a 82 65 93 8f |Hee1d|Hu.u0..e..|
000014e0 6d 58 6c 00 7d 8b 83 49 30 59 87 8b 75 31 49 75 |mXl.}..I0Y..u1Iu|
000014f0 87 87 75 65 59 65 83 87 7d 49 00 65 83 87 75 49 |..ueYe..}I.e..uI|
00001500 31 31 59 7d 83 65 00 48 31 6d 75 65 49 30 30 49 |11Y}.e.H1mueI00I|
00001510 65 6d 49 30 30 49 49 31 30 48 64 96 a2 59 ab a3 |emI00II10Hd..Y..|
00001520 75 a6 cc bc 6d bf c9 83 c8 d0 a2 a7 c7 a9 a6 c8 |u...m...........|
00001530 b4 83 c3 bb 30 c2 c2 58 b3 b5 83 7c 8e 64 87 97 |....0..X...|.d..|
00001540 7d 00 64 6d ab a9 6d 58 31 83 97 9b 8f 87 87 83 |}.dm..mX1.......|
00001550 8f 93 87 6d 75 83 8f 8b 83 8b 93 83 00 58 65 8f |...mu........Xe.|
00001560 97 8f 6d 48 64 00 83 8b 65 64 58 59 75 6d 31 64 |..mHd...edXYum1d|
00001570 7c 58 59 75 49 58 64 48 31 31 48 58 48 48 00 59 ||XYuIXdH11HXHH.Y|
00001580 49 30 58 64 48 30 48 31 7d 6d 00 58 64 30 65 6d |I0XdH0H1}m.Xd0em|
00001590 75 75 00 30 6d 7d 65 49 59 7d 8b 87 6d 59 65 6d |uu.0m}eIY}..mYem|
000015a0 83 8b 8b 75 59 6d 87 87 7d 65 65 7d 7d 7d 83 7d |...uYm..}ee}}}.}|
000015b0 59 49 65 7d 7d 65 65 6d 65 49 49 59 59 59 59 59 |YIe}}eemeIIYYYYY|
000015c0 59 00 30 31 59 49 31 31 31 00 00 31 49 31 30 48 |Y.01YI111..1I10H|
000015d0 30 31 31 48 8a 9e 00 a5 a5 8b 8a ca be 75 bd c5 |011H.........u..|
000015e0 93 c2 cc 9e a9 c5 af 9e c6 ac 97 c3 b5 48 b8 b4 |.............H..|
000015f0 31 b5 b5 75 7c 82 31 97 9b 65 30 30 83 ab a7 6d |1..u|.1..e00...m|
00001600 48 30 75 9f a3 8b 75 6d 7d 8b 8f 83 6d 65 65 7d |H0u...um}...mee}|
00001610 8b 87 83 83 6d 30 48 6d 8b 87 75 31 58 30 59 6d |....m0Hm..u1X0Ym|
00001620 6d 31 64 48 65 75 59 48 6c 64 00 65 59 31 48 64 |m1dHeuYHld.eY1Hd|
00001630 48 49 49 00 48 64 48 31 49 49 00 30 48 00 49 31 |HII.HdH1II.0H.I1|
00001640 30 31 49 49 31 31 49 59 65 31 30 31 49 6d 8b 7d |01II11IYe101Im.}|
00001650 31 30 30 65 83 87 7d 65 49 59 6d 75 7d 65 59 65 |100e..}eIYmu}eYe|
00001660 75 7d 75 65 59 49 59 6d 7d 75 59 49 59 65 65 49 |u}ueYIYm}uYIYeeI|
00001670 31 49 59 59 65 59 31 30 30 49 59 59 49 00 00 49 |1IYYeY100IYYI..I|
00001680 49 49 31 31 00 31 59 59 31 31 31 31 49 59 31 31 |II11.1YY1111IY11|
00001690 49 00 00 48 8e 86 87 a5 97 59 aa c2 92 9b b7 b7 |I..H.....Y......|
000016a0 48 c4 bc 30 ad b5 83 a8 b6 7c 9f b1 97 82 ae 9e |H..0.....|......|
000016b0 7d ad 9b 30 82 58 75 8f 7d 00 48 00 87 a7 97 31 |}..0.Xu.}.H....1|
000016c0 64 30 7d 9b 97 7d 6d 6d 65 7d 8f 87 65 59 59 75 |d0}..}mme}..eYYu|
000016d0 87 87 7d 75 59 30 30 6d 8b 83 65 00 30 31 65 6d |..}uY00m..e.01em|
000016e0 65 00 48 31 75 6d 31 48 64 48 59 6d 59 31 48 58 |e.H1um1HdHYmY1HX|
000016f0 00 59 31 30 48 30 31 49 31 30 30 30 30 00 31 00 |.Y10H01I10000.1.|
00001700 30 00 49 49 30 48 00 59 65 59 00 30 00 49 7d 83 |0.II0H.YeY.0.I}.|
00001710 65 30 48 49 7d 87 7d 59 31 49 65 7d 7d 65 49 49 |e0HI}.}Y1Ie}}eII|
00001720 6d 7d 75 65 59 59 65 6d 6d 6d 59 49 59 6d 6d 59 |m}ueYYemmmYIYmmY|
00001730 31 49 59 59 59 65 59 00 00 31 59 59 49 00 00 31 |1IYYYeY..1YYI..1|
00001740 49 59 49 31 00 31 59 49 49 31 31 49 59 49 49 49 |IYI1.1YII11IYIII|
00001750 49 31 49 59 59 31 31 49 31 64 86 58 8b 9f 8b 48 |I1IYY11I1d.X...H|
00001760 aa b0 64 a3 b3 a3 8a ba a4 7d af a3 58 a8 9e 65 |..d......}..X..e|
00001770 a7 a3 49 96 9e 30 9f a5 6d 74 6c 75 97 87 49 48 |..I..0..mtlu..IH|
00001780 48 75 a5 a3 75 58 58 59 93 9f 8b 6d 59 65 75 87 |Hu..uXXY...mYeu.|
00001790 8b 75 59 59 6d 83 87 83 75 59 00 31 75 83 7d 65 |.uYYm...uY.1u.}e|
000017a0 31 31 59 59 59 49 31 31 49 65 65 31 48 48 31 59 |11YYYI11Iee1HH1Y|
000017b0 49 49 31 00 00 00 31 31 00 00 00 00 31 31 31 49 |II1...11....111I|
000017c0 00 48 48 00 49 65 49 30 30 00 49 6d 6d 31 48 30 |.HH.IeI00.Imm1H0|
000017d0 49 75 7d 65 31 00 31 65 75 7d 6d 49 49 65 65 6d |Iu}e1.1eu}mIIeem|
000017e0 6d 6d 65 65 65 6d 6d 6d 59 59 6d 6d 65 59 49 59 |mmeeemmmYYmmeYIY|
000017f0 65 65 65 65 49 49 65 59 49 49 49 49 59 59 49 49 |eeeeIIeYIIIIYYII|
00001800 49 49 49 31 31 49 59 49 49 49 31 49 59 49 31 49 |III11IYIII1IYI1I|
00001810 49 59 59 49 31 49 59 59 59 49 49 49 49 59 59 59 |IYYI1IYYYIIIIYYY|
00001820 31 31 31 58 7c 58 65 97 8f 30 9a aa 8e 87 ab 9f |111X|Xe..0......|
00001830 30 a8 a8 48 97 9f 65 8a 92 30 93 9b 6d 74 8a 48 |0..H..e..0..mt.H|
00001840 8b 9b 87 00 64 49 87 8f 6d 00 31 6d 93 9f 8b 49 |....dI..m.1m...I|
00001850 30 49 83 97 97 83 65 59 6d 7d 83 7d 6d 65 59 75 |0I....eYm}.}meYu|
00001860 83 7d 65 49 31 49 65 75 6d 59 31 31 49 59 31 00 |.}eI1IeumY11IY1.|
00001870 00 49 59 59 49 30 48 48 31 65 59 31 30 30 00 49 |.IYYI0HH1eY100.I|
00001880 49 31 00 31 31 59 65 49 30 30 49 65 65 59 00 30 |I1.11YeI00IeeY.0|
00001890 49 6d 6d 65 31 48 31 75 83 7d 31 30 31 65 7d 75 |Imme1H1u.}101e}u|
000018a0 65 49 49 6d 75 6d 49 00 49 75 83 75 49 30 00 59 |eIImumI.Iu.uI0.Y|
000018b0 7d 75 65 31 00 49 65 6d 59 31 31 49 65 6d 59 49 |}ue1.IemY11IemYI|
000018c0 31 31 49 59 59 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 59 |11IYYYIIIIIIIIIY|
000018d0 59 49 49 31 49 59 65 59 59 49 49 59 59 65 59 49 |YII1IYeYYIIYYeYI|
000018e0 49 59 65 59 59 49 49 65 59 59 49 49 59 65 59 49 |IYeYYIIeYYIIYeYI|
000018f0 49 31 30 58 64 48 59 8b 7d 58 8e 9e 82 83 a3 8f |I10XdHY.}X......|
00001900
!HRR/DataA/say3.m0
!HRR/DataA/say3.m1
!HRR/DataA/say3.m2
!HRR/DataA/say3.m4
!HRR/DataA/say3.m5