Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_199509.adf » !HRR/DataA/say1

!HRR/DataA/say1

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_199509.adf
Filename: !HRR/DataA/say1
Read OK:
File size: 1A2D bytes
Load address: FFFFFD46
Exec address: 17691DC0
File contents
YYYYYYYYIIIIIIIIIIIIIIIIIIYYYYIIIIIIIIIII11111111111I111IIIYYeeeemummmmmmmeYeYYIIYIIIIIIYYYYYYYYYYYYYYeYYYYeYYYYYYYIIYYYIIIIIYIIIIIIIIIIIIIIIIIIYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYYIIIIIYIIIIIII11IIYYYYYeeeYYeeeYYYYIYIIIIIIIIIIIIYIIIIYYYIIIYYYYIYYYYIIIIIIIIIIIIIIIYYIIIIIIYYIIIYIIIIII111111111111I11IIIYYYeeeemmmmmmmmeeeeeYYYeYIIIYYYIIIYYYYYYYYeYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYeYYYYYYIIIIIIIIIIIIIYYYYYYYYYIYYYYYYYYYYYYYYYeYYYYYYYYYIIIIIIIIIIIYYYYYeYeeeeeeYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYeYYYYYYYYYYYYYYYIIYYIIIIIYIIIYYIIIYYYYIIIYYYYIIYYYIIIIII111111111111IIIIYYeeeemmmmmmmemmmeYYYYYYIIIIIIIIIIIIIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYIIYYYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYIYYYYYYYYYYYYYYIIIIIIIIIIIIIYYYYYYYYYYYYYYYYYIYYYYYIIYYYYIIYYYYIIYYYYIIYYYYYIIYYYYIYYYYYIIIIIII1IIIIIIIIIIIYYIIIYYYYIIIIYIIIIII1111111111111IIIIYYYYYeeeeeeeeeeeeeYeYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYIIYYYIYYYYIIYIIIYIIIIIIYYYYYIIIIIIII1111101111I1IIIIIYIIIIIYIIIYYYYYYYYeeeemmemmmmmmmmeeeeeeYYIYYYYYYYYYeeeeYYeeeeeeYeeeeeYeYYeeYeeeeeYeeeemeYeeeeYYIIII100HHHHHHXdXH00000111111I1111111I11IIIIIYYYYeeeemmuuu}}}}}�}}uummmmmeemmmmmeemmumeemmmeeYYYYYII11II11111111IYYYIYYeeYeeYeemmeeemmmmeemmmmmmeeemmeYYIYYI1110HH000HXXHH000HH011111111111IYYYYeeemmuuuu}�}}���}}}muummmmmmmummmmmmeeeeeYYYIIIYYYI1IIIYII111IIII11IYYYYIYeeeYYeemeeeemmumeeemmeYIIII0000HHXXHHHdddXHHHXHH00000000000H011IYYYeemuu}}�����}}}mmeeeemeeeemmmemmmuummmmumeeYYYYeYIIIIYYI11IIIYIIYIYYYeeYeeeeeemmmeemeeeYYYIII100000HdXHHHXXXXHHH0HHH0000000001011YI11IYmmmumu������}uuumYYYeeYeeemmmmummu}ummmmummeeeeeeYYIIYYIIIIIIIIYIYYYeeYYeeeeeeeemmemmemeYYIIY10XH00HdldXHHXdldH00HXH00000000011YYYYemuu}����������ueYYYYIYYeeeemuuuuuu}}uummmmmmeeeeYYYIYIII11I11IIIIIYYYeeeYYeeeeeeemmumeeYIYYI10XXXH0HltlXHHdltd000XdH00H000XXH0HHHIIYYIIe}�����������uY11111YYYemmu}}}}}}}}ueeuuumeYYYeeYIIIIIIII1IYYYYYeeeeeYemmmeYemuuumeIIYYI1HllXHHXt�|d00dttd01XdX011HXH10ddHI10H0Iu}uum}���������}1HH01101Iemmemmu��ueYeu}umYemu}mYIemeYI1IIIIII1IYemeYYemuueYeu}}ummm}�mIIel|�t0l���X1d��d1YIHlX1ee1XXIII1XdHII0HIm�������������}e1HdXII11IeueYYm}�}mem}��}mYm��}YIemue01YYIIYYY}�uemu���uu�����ummmeeXHHtdt�|t�����Xd��tlettH1ee0lX1YI1Xd1eI11Ie}���������������YXt�|dXt��lXH00XYe}�mu����}eeYIYI0HIeYII11emmme1Y���}mYm���uee���m11I0t������������dd��ldu1�l1m��l}�mY0e�}mmu�����������������ltlHHl|�tdXHHld0ImuY1}����u}��1emXlYe0HIu}Y0Y��}mu}��}}��}eeml��������������|X���t1��e1Y����}m�����e�������������������mu�}1l��lXt���|HHXl|Xu���}�������������uu��e0Im}e1Y}���}�����}eX�|����������Ĵ������dH����Y��Ž�}�����Ym���}1}�ueYI1IeuId�|0�������������|lldI�������������������Iltdt���lt�|XImYIumH�������ļ���¶��|1Ieu��Ź�����ë��Ź��Y��eIX|ddd0HlldY0dllHI0|�|d10dXd0u����������������������}1H0l��������|lXXXHXt�������¸�������Huum�����ó����ǫ�����H�|0l�����������t00Xdd1mY10e}ummm�������������������YYm}Id��XH|���|lttdH111X�������¸������tY��������ǵ����ÛY���u������������|ldHIm��mu����������}������������������}101I1HtlH00XlX1IYYm}}��mId�������º��������������Ϳ����ũ0|Y�u����������|111Y�����u����e1m��I0Y�����u�����11�����0uel��HeY0X0Iu��������}Yl��������ľ�����X���������ǵ��û�0��dt����������dI}���������uu�}ue00YYm}mm�����������meYeIXldXHXdX0Yeemu����������YX|�������ľ�����X���������Ϳ�����I����������|lll1����������}ue00IIY�����������umeeIHdltlddddXIm}}�����������}YHt������������t�tI���ù����ɳ�u���t���������tY11m���������uI000HH1m��uu����������YHld0Xt��HIeI0I�����������}}}uYHl����������¶��Id0���ǿ����˻�Ie�ml���������t1emmu�������uu}mI11YYYYm}��������}memeI0ddH0XX0IYeeYm}����������}mYIYY1X|��������������Y�Y����ɽ���˽�d|01|���������Hm�����������eYmeY1IeYYmu��}u}��}eI11YY1HX0IYYI11euumYYmmmuuu}}}}}��}meeeemYHttdl�������������eY����ŷ����H����������dlt0}���������mmmmI1emuumYe���eYmeI0H0Im}mYYm���}eYIemI101Ieuu}�������umYemYd|lXd������������Y���u����í���������������d0I}��������m11eumI11e��}ueYYIeYHXd01YYI1e����}mm}�}1HXHIXX0Immm}}u�����}ueYeY001X||�����������|��������˷���������������I��������uIe}mllu��}e}���m0HHHd���|X01m���������}eYYId|�d1I00IemmY1IYm}��}uu����uIYu��Yd|tXHt�����������0��������ɵ�uIe1�������|d1u������}1XdHIeeee}�����um��e��������dI������������IXdllX1lt0m}YH01I101eu}����������}1d|XYmt|HId��������������ɿ����ѿ�X00�����|��Hm��}YYm�}0�|H}����������uYt�������0Ymu�������}}��mYmmee}�e0Id||t|tX0Im������������}I1e��}1Xm�md��|t|����¸��||�|}��˱���Ź���|d����X0X0YmueX�|HYY0H1�����������1t����|dt|de�����}e11Yue00m����mYm}m|���dXHH1eu}����}Y1Iu��um}�����eemuIl|tH1HXX1e1d������²�0H|d���͵�����Y����Hl�t1u}I000X|��t1�����������Y1Hl����|d0I}��}I1YeeI00e��������mIYmId�|X11100I}�e0HYeYIYe}��������eYm}}YHXeum1XHY}uYH|tH|��������0me1e��ŵ�}}���mH|t0ee1000dlldldXH0e�����������I00Iee100Imm1Xd0II0HY��������ueI1III11IeYII10HH0HXH1eeYeu}}umeeYYmuuumu���}ummYII11eeII0I}eI0lXHXltt|�������1md1�����uYu���YH0Ymm1110d||tX1I11e����uu}����}mmuumYIHHXH1I0YuumeYIYeu}}umYI11II1HdXYe1011IIYeIIeuueeu�}eIImumeYIYeeuueYeeuueY10IeeI0HemeeI10ll00X��������le�uII}����Y1e�����}muuY10ddlldXIeeYYu}}uu������}mYIYYeeeY111110HH001Iemmemmu}meI001IeuYIIIYI1110YeeeemmYIIYemeeeYYYYeeI1YmmmemmmmeI11YemY11IeY100XXH00Hl��������uumIe����umu������uY1IIIIYYIII1HddHImu���}mem}umemu��}}�ueY1111IeeeY0X01Yme1001muue1dX0IumII11YI1YeYeeeeeIeuueI00YemumYI1IeeYYYeeeYYeeYII1IIeumeI1I1111000Xlt|������u}mldXm�����������mmmem}}����e1HH01III11IYI11Yeu���}eeeYemu}�}meeYYYII11IIYI1100000HH0YmeeY1IYIm�}}�um}meumYmmYmeIeeIYY111IIIY10111II1IYIYYIYYIYYYeeeemeYY1111I11Hdt|�tdH1I10HdXHIemmmmmmmuuuuuu}�������}ummmemuuumeYYI111IIIIIIYYIIIYYYYYYYeeYeeeYYYYYYYYYYYIIIIIIIIIII1IIII1IIIIIYYYYYYYYYeeYYeeeYYYYYYYYYYYYYYYYYIYYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYYYIIIIIIIII1000HH0000111IIIIYYeeYYeeeeeemuuummuummmmmmmmemmmeeemmeeeeeeYYYYYYIIIYIIIII11111111111II11III11IIII11IIIIIIYYIIIYYYIIYYYIIYYYYYYYYYIIIYYYIIYYYYIYYIIIIIYYIIIYYYYIYYIIIYYIII111011111I111II11IIIIIIYYYYYeeeeeemummmmuuummmummmmummmmmmmeeeeeeYYeeeYYYYYYIIIYYIIIYYIIIIIII1IIII1IIII1IIIIIIIYYIIIYYIIIIIYYIIIYYYIYeYYYYYYYYYIYYIYIYYYIIYYYIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII11111111111111111I11IIIIIIYYYYYeemeYemmmmeemmmemmmmeemmmeeeeeeYYYeeYYYYYYIIIYYII1IIIIIIIII11111I1111I111III11IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIYIIYYYYYYIIIIYYIIYIIYYIIIYYIIIYIIYYIYYYIIIYYYYYYYIIIIYYIIYYYYIIYYYI1111II111111111111111111III1IYYYeeYYYeeYeeeemmmmmmmmeeuummmmmmmmeemmeYeemeYYeYYYYYYYYIIIYYIIIIIII1IIII111I111IIIIII1IYIIIYYYIYYYIIYYIIYYIIYYYIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYIIIIYIIIYYYYYYYYYYYIYYYYYIIIIIIIYIIIIIIIIIIII11III1111111I11YI11IIYYIIYeeeYYmmeYemmmeeemmmeYmmmeYemmeeYemeeYYeeYYIIYYYIIIYI1I1III11III111III11IIIII1III11IIIIIIIIY
00000000 59 59 59 59 59 59 59 59 49 49 49 49 49 49 49 49 |YYYYYYYYIIIIIIII|
00000010 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 59 59 59 59 49 49 |IIIIIIIIIIYYYYII|
00000020 49 49 49 49 49 49 49 49 49 31 31 31 31 31 31 31 |IIIIIIIII1111111|
00000030 31 00 00 00 00 31 31 00 00 31 49 31 31 31 49 49 |1....11..1I111II|
00000040 49 59 59 65 65 65 65 6d 75 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d |IYYeeeemummmmmmm|
00000050 65 59 65 59 59 49 49 59 49 49 49 49 49 49 59 59 |eYeYYIIYIIIIIIYY|
00000060 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 65 59 59 59 |YYYYYYYYYYYYeYYY|
00000070 59 65 59 59 59 59 59 59 59 49 49 59 59 59 49 49 |YeYYYYYYYIIYYYII|
00000080 49 49 49 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |IIIYIIIIIIIIIIII|
00000090 49 49 49 49 49 49 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |IIIIIIYIIIIIIIII|
000000a0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |IIIIIIIIIIIIIIII|
000000b0 49 59 59 49 49 49 49 49 59 49 49 49 49 49 49 49 |IYYIIIIIYIIIIIII|
000000c0 31 31 49 49 59 59 59 59 59 65 65 65 59 59 65 65 |11IIYYYYYeeeYYee|
000000d0 65 59 59 59 59 49 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |eYYYYIYIIIIIIIII|
000000e0 49 49 49 59 49 49 49 49 59 59 59 49 49 49 59 59 |IIIYIIIIYYYIIIYY|
000000f0 59 59 49 59 59 59 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |YYIYYYYIIIIIIIII|
00000100 49 49 49 49 49 49 59 59 49 49 49 49 49 49 59 59 |IIIIIIYYIIIIIIYY|
00000110 49 49 49 59 49 49 49 49 49 49 31 31 31 00 31 31 |IIIYIIIIII111.11|
00000120 31 31 31 31 31 31 31 49 31 31 49 49 49 59 59 59 |1111111I11IIIYYY|
00000130 65 65 65 65 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 65 65 65 65 |eeeemmmmmmmmeeee|
00000140 65 59 59 59 65 59 49 49 49 59 59 59 49 49 49 59 |eYYYeYIIIYYYIIIY|
00000150 59 59 59 59 59 59 59 65 59 59 59 59 59 59 59 59 |YYYYYYYeYYYYYYYY|
00000160 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 |YYYYYYYYYYYYYYYY|
00000170 65 59 59 59 59 59 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |eYYYYYYIIIIIIIII|
00000180 49 49 49 49 59 59 59 59 59 59 59 59 59 49 59 59 |IIIIYYYYYYYYYIYY|
00000190 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 65 59 59 |YYYYYYYYYYYYYeYY|
000001a0 59 59 59 59 59 59 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |YYYYYYYIIIIIIIII|
000001b0 49 49 59 59 59 59 59 65 59 65 65 65 65 65 65 59 |IIYYYYYeYeeeeeeY|
000001c0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 |YYYYYYYYYYYYYYYY|
000001d0 59 59 59 59 59 59 65 59 59 59 59 59 59 59 59 59 |YYYYYYeYYYYYYYYY|
000001e0 59 59 59 59 59 59 49 49 59 59 49 49 49 49 49 59 |YYYYYYIIYYIIIIIY|
000001f0 49 49 49 59 59 49 49 49 59 59 59 59 49 49 49 59 |IIIYYIIIYYYYIIIY|
00000200 59 59 59 49 49 59 59 59 49 49 49 49 49 49 31 31 |YYYIIYYYIIIIII11|
00000210 31 31 31 31 31 00 00 00 31 31 31 31 31 49 49 49 |11111...11111III|
00000220 49 59 59 65 65 65 65 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 65 6d |IYYeeeemmmmmmmem|
00000230 6d 6d 65 59 59 59 59 59 59 49 49 49 49 49 49 49 |mmeYYYYYYIIIIIII|
00000240 49 49 49 49 49 49 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 |IIIIIIYYYYYYYYYY|
00000250 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 |YYYYYYYYYYYYYYYY|
00000260 59 59 59 49 49 59 59 59 49 49 49 49 49 49 49 49 |YYYIIYYYIIIIIIII|
00000270 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |IIIIIIIIIIIIIIII|
00000280 49 59 49 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 |IYIYYYYYYYYYYYYY|
00000290 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 59 59 |YIIIIIIIIIIIIIYY|
000002a0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 49 |YYYYYYYYYYYYYYYI|
000002b0 59 59 59 59 59 49 49 59 59 59 59 49 49 59 59 59 |YYYYYIIYYYYIIYYY|
000002c0 59 49 49 59 59 59 59 49 49 59 59 59 59 59 49 49 |YIIYYYYIIYYYYYII|
000002d0 59 59 59 59 49 59 59 59 59 59 49 49 49 49 49 49 |YYYYIYYYYYIIIIII|
000002e0 49 31 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 59 59 49 |I1IIIIIIIIIIIYYI|
000002f0 49 49 59 59 59 59 49 49 49 49 59 49 49 49 49 49 |IIYYYYIIIIYIIIII|
00000300 49 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 49 49 |I1111111111111II|
00000310 49 49 59 59 59 59 59 65 65 65 65 65 65 65 65 65 |IIYYYYYeeeeeeeee|
00000320 65 65 65 65 59 65 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 |eeeeYeYYYYYYYYYY|
00000330 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 |YYYYYYYYYYYYYYYY|
*
00000360 59 59 59 59 59 49 49 59 59 59 49 59 59 59 59 49 |YYYYYIIYYYIYYYYI|
00000370 49 59 49 49 49 59 49 49 49 49 49 49 59 59 59 59 |IYIIIYIIIIIIYYYY|
00000380 59 49 49 49 49 49 49 49 49 31 31 31 31 31 00 00 |YIIIIIIII11111..|
00000390 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 31 31 |.......0......11|
000003a0 31 31 49 31 49 49 49 49 49 59 49 49 49 49 49 59 |11I1IIIIIYIIIIIY|
000003b0 49 49 49 59 59 59 59 59 59 59 59 65 65 65 65 6d |IIIYYYYYYYYeeeem|
000003c0 6d 65 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 65 65 65 65 65 65 |memmmmmmmmeeeeee|
000003d0 59 59 49 59 59 59 59 59 59 59 59 59 65 65 65 65 |YYIYYYYYYYYYeeee|
000003e0 59 59 65 65 65 65 65 65 59 65 65 65 65 65 59 65 |YYeeeeeeYeeeeeYe|
000003f0 59 59 65 65 59 65 65 65 65 65 59 65 65 65 65 6d |YYeeYeeeeeYeeeem|
00000400 65 59 65 65 65 65 59 59 49 49 49 49 31 00 00 00 |eYeeeeYYIIII1...|
00000410 00 00 30 30 48 48 48 48 48 48 58 64 58 48 30 30 |..00HHHHHHXdXH00|
00000420 30 30 30 00 00 31 31 31 31 31 31 49 31 31 31 31 |000..111111I1111|
00000430 31 31 31 49 31 31 49 49 49 49 49 59 59 59 59 65 |111I11IIIIIYYYYe|
00000440 65 65 65 6d 6d 75 75 75 7d 7d 7d 7d 7d 83 7d 7d |eeemmuuu}}}}}.}}|
00000450 75 75 6d 6d 6d 6d 6d 65 65 6d 6d 6d 6d 6d 65 65 |uummmmmeemmmmmee|
00000460 6d 6d 75 6d 65 65 6d 6d 6d 65 65 59 59 59 59 59 |mmumeemmmeeYYYYY|
00000470 49 49 31 31 49 49 31 00 00 31 31 31 31 31 31 31 |II11II1..1111111|
00000480 49 59 59 59 49 59 59 65 65 59 65 65 59 65 65 6d |IYYYIYYeeYeeYeem|
00000490 6d 65 65 65 6d 6d 6d 6d 65 65 6d 6d 6d 6d 6d 6d |meeemmmmeemmmmmm|
000004a0 65 65 65 6d 6d 65 59 59 49 59 59 49 31 00 00 31 |eeemmeYYIYYI1..1|
000004b0 31 00 30 48 48 30 30 30 48 58 58 48 48 30 30 30 |1.0HH000HXXHH000|
000004c0 48 48 30 00 00 00 00 00 00 00 00 31 31 00 00 00 |HH0........11...|
000004d0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 49 59 59 59 59 65 65 |111111111IYYYYee|
000004e0 65 6d 6d 75 75 75 75 7d 83 7d 7d 83 83 83 7d 7d |emmuuuu}.}}...}}|
000004f0 7d 6d 75 75 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 75 6d 6d 6d 6d |}muummmmmmmummmm|
00000500 6d 6d 65 65 65 65 65 59 59 59 49 49 49 59 59 59 |mmeeeeeYYYIIIYYY|
00000510 49 31 49 49 49 59 49 49 31 31 31 49 49 49 49 31 |I1IIIYII111IIII1|
00000520 31 49 59 59 59 59 49 59 65 65 65 59 59 65 65 6d |1IYYYYIYeeeYYeem|
00000530 65 65 65 65 6d 6d 75 6d 65 65 65 6d 6d 65 59 49 |eeeemmumeeemmeYI|
00000540 49 49 49 00 00 30 30 30 30 48 48 58 58 48 48 48 |III..0000HHXXHHH|
00000550 64 64 64 58 48 48 48 58 48 48 30 00 30 30 30 30 |dddXHHHXHH0.0000|
00000560 00 00 00 30 30 30 00 30 30 30 48 30 00 00 00 00 |...000.000H0....|
00000570 00 31 31 49 59 59 59 65 65 6d 75 75 7d 7d 83 83 |.11IYYYeemuu}}..|
00000580 87 83 83 7d 7d 7d 6d 6d 65 65 65 65 6d 65 65 65 |...}}}mmeeeemeee|
00000590 65 6d 6d 6d 65 6d 6d 6d 75 75 6d 6d 6d 6d 75 6d |emmmemmmuummmmum|
000005a0 65 65 59 59 59 59 65 59 49 49 49 49 59 59 49 31 |eeYYYYeYIIIIYYI1|
000005b0 31 49 49 49 59 49 49 59 49 59 59 59 65 65 59 65 |1IIIYIIYIYYYeeYe|
000005c0 65 65 65 65 65 6d 6d 6d 65 65 6d 65 65 65 59 59 |eeeeemmmeemeeeYY|
000005d0 59 49 49 49 31 00 00 30 30 30 30 30 48 64 58 48 |YIII1..00000HdXH|
000005e0 48 48 58 58 58 58 48 48 48 30 48 48 48 30 00 00 |HHXXXXHHH0HHH0..|
000005f0 30 30 30 30 30 00 00 30 30 30 00 00 31 00 30 00 |00000..000..1.0.|
00000600 31 31 59 49 31 31 49 59 6d 6d 6d 75 6d 75 83 87 |11YI11IYmmmumu..|
00000610 8b 8b 87 83 7d 75 75 75 6d 59 59 59 65 65 59 65 |....}uuumYYYeeYe|
00000620 65 65 6d 6d 6d 6d 75 6d 6d 75 7d 75 6d 6d 6d 6d |eemmmmummu}ummmm|
00000630 75 6d 6d 65 65 65 65 65 65 59 59 49 49 59 59 49 |ummeeeeeeYYIIYYI|
00000640 49 49 49 49 49 49 49 59 49 59 59 59 65 65 59 59 |IIIIIIIYIYYYeeYY|
00000650 65 65 65 65 65 65 65 65 6d 6d 65 6d 6d 65 6d 65 |eeeeeeeemmemmeme|
00000660 59 59 49 49 59 31 00 30 58 48 30 30 48 64 6c 64 |YYIIY1.0XH00Hdld|
00000670 58 48 48 58 64 6c 64 48 30 30 48 58 48 30 00 00 |XHHXdldH00HXH0..|
00000680 00 30 30 30 00 00 30 30 30 30 00 00 00 00 30 00 |.000..0000....0.|
00000690 31 31 59 59 59 59 65 6d 75 75 7d 83 87 8b 8f 93 |11YYYYemuu}.....|
000006a0 93 93 93 8b 83 75 65 59 59 59 59 49 59 59 65 65 |.....ueYYYYIYYee|
000006b0 65 65 6d 75 75 75 75 75 75 7d 7d 75 75 6d 6d 6d |eemuuuuuu}}uummm|
000006c0 6d 6d 6d 65 65 65 65 59 59 59 49 59 49 49 49 31 |mmmeeeeYYYIYIII1|
000006d0 31 49 31 31 49 49 49 49 49 59 59 59 65 65 65 59 |1I11IIIIIYYYeeeY|
000006e0 59 65 65 65 65 65 65 65 6d 6d 75 6d 65 65 59 49 |YeeeeeeemmumeeYI|
000006f0 59 59 49 31 30 58 58 58 48 30 48 6c 74 6c 58 48 |YYI10XXXH0HltlXH|
00000700 48 64 6c 74 64 30 30 30 58 64 48 30 00 00 30 48 |Hdltd000XdH0..0H|
00000710 30 30 00 00 30 58 58 48 30 00 00 48 48 48 00 49 |00..0XXH0..HHH.I|
00000720 49 59 59 49 49 65 7d 87 8b 8b 8f 97 9b 9b 9b 9b |IYYIIe}.........|
00000730 8f 83 75 59 31 31 31 00 31 00 31 59 59 59 65 6d |..uY111.1.1YYYem|
00000740 6d 75 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 7d 75 65 65 75 75 75 |mu}}}}}}}}ueeuuu|
00000750 6d 65 59 59 59 65 65 59 49 49 49 49 49 49 49 49 |meYYYeeYIIIIIIII|
00000760 31 49 59 59 59 59 59 65 65 65 65 65 59 65 6d 6d |1IYYYYYeeeeeYemm|
00000770 6d 65 59 65 6d 75 75 75 6d 65 49 49 59 59 49 31 |meYemuuumeIIYYI1|
00000780 48 6c 6c 58 48 48 58 74 82 7c 64 30 30 64 74 74 |HllXHHXt.|d00dtt|
00000790 64 30 31 00 58 64 58 30 31 31 00 48 58 48 00 31 |d01.XdX011.HXH.1|
000007a0 00 30 64 64 48 00 49 31 30 48 30 49 75 7d 75 75 |.0ddH.I10H0Iu}uu|
000007b0 6d 7d 93 9b a3 a3 9b 9b 9b 97 93 7d 31 48 48 30 |m}.........}1HH0|
000007c0 31 31 00 30 31 49 65 6d 6d 65 6d 6d 75 83 83 75 |11.01Iemmemmu..u|
000007d0 65 59 65 75 7d 75 6d 59 65 6d 75 7d 6d 59 49 65 |eYeu}umYemu}mYIe|
000007e0 6d 65 59 49 31 49 49 49 49 49 49 31 49 59 65 6d |meYI1IIIIII1IYem|
000007f0 65 59 59 65 6d 75 75 65 59 65 75 7d 7d 75 6d 6d |eYYemuueYeu}}umm|
00000800 6d 7d 83 6d 49 00 00 49 65 00 6c 7c 82 74 30 00 |m}.mI..Ie.l|.t0.|
00000810 6c 82 8e 8a 58 31 00 64 86 86 64 31 59 49 48 6c |l...X1.d..d1YIHl|
00000820 58 31 65 65 31 58 58 49 49 49 31 58 64 48 00 49 |X1ee1XXIII1XdH.I|
00000830 49 30 48 00 49 6d 83 83 83 83 87 97 a5 a7 a5 a3 |I0H.Im..........|
00000840 97 93 87 7d 65 31 48 64 58 00 49 49 31 31 00 49 |...}e1HdX.II11.I|
00000850 65 75 65 59 59 6d 7d 83 7d 6d 65 6d 7d 87 83 7d |eueYYm}.}mem}..}|
00000860 6d 59 6d 83 83 7d 59 00 49 65 6d 75 65 00 30 31 |mYm..}Y.Iemue.01|
00000870 59 59 49 49 59 59 59 7d 87 75 65 6d 75 83 8b 87 |YYIIYYY}.uemu...|
00000880 75 75 83 8b 87 83 83 75 6d 6d 6d 65 65 00 58 48 |uu.....ummmee.XH|
00000890 48 74 64 74 86 7c 74 8a 8e 82 86 82 58 64 86 86 |Htdt.|t.....Xd..|
000008a0 74 6c 00 65 00 74 74 48 31 65 65 30 6c 58 31 59 |tl.e.ttH1ee0lX1Y|
000008b0 49 31 58 64 31 65 49 31 31 49 65 7d 8b 8f 8b 93 |I1Xd1eI11Ie}....|
000008c0 97 97 a7 af ab a3 9f 97 93 97 8f 59 58 74 82 7c |...........YXt.||
000008d0 64 58 74 82 82 6c 58 48 30 30 58 00 59 65 7d 83 |dXt..lXH00X.Ye}.|
000008e0 6d 75 87 87 87 8b 7d 65 65 59 49 59 49 30 48 49 |mu....}eeYIYI0HI|
000008f0 65 59 49 49 31 31 65 6d 6d 6d 65 31 59 87 8b 83 |eYII11emmme1Y...|
00000900 7d 6d 59 6d 87 8b 83 75 65 65 83 93 8b 6d 31 00 |}mYm...uee...m1.|
00000910 31 49 30 74 86 8e 86 82 8a 8a 92 a6 a2 8e 8e 8a |1I0t............|
00000920 64 64 96 92 6c 64 00 75 31 82 6c 31 6d 87 83 00 |dd..ld.u1.l1m...|
00000930 6c 00 7d 83 6d 59 00 30 65 87 7d 6d 6d 75 83 97 |l.}.mY.0e.}mmu..|
00000940 a3 a3 9b 9b a3 a5 ad af a7 97 8b 8b 8b 8f 83 00 |................|
00000950 6c 74 6c 48 48 6c 7c 82 74 64 58 48 48 6c 64 30 |ltlHHl|.tdXHHld0|
00000960 49 6d 75 59 31 7d 8f 93 97 8f 75 7d 93 83 31 65 |ImuY1}....u}..1e|
00000970 6d 58 6c 59 65 30 48 00 00 00 49 75 7d 59 30 59 |mXlYe0H...Iu}Y0Y|
00000980 8b 8f 7d 6d 75 7d 83 87 7d 7d 83 87 7d 65 65 6d |..}mu}..}}..}eem|
00000990 00 6c 82 8a 8a 8a 96 a6 ae aa 9a a6 b0 b2 ae a2 |.l..............|
000009a0 7c 58 8a 96 82 74 31 8b 87 65 31 59 87 a5 ad a3 ||X...t1..e1Y....|
000009b0 7d 6d 8f a9 a9 a5 8f 65 8b a5 a3 9b 8f 87 97 a3 |}m.....e........|
000009c0 9f a5 a7 9f 9b 9f a5 a7 a5 93 83 6d 75 87 7d 31 |...........mu.}1|
000009d0 6c 8e 8a 6c 58 74 8e 9a 96 7c 48 48 58 6c 7c 58 |l..lXt...|HHXl|X|
000009e0 75 8b 8b 87 7d 87 a3 af b1 af ad af af b1 b5 af |u...}...........|
000009f0 a5 8f 75 75 83 83 65 00 30 49 6d 7d 65 31 59 7d |..uu..e.0Im}e1Y}|
00000a00 87 8b 83 7d 87 8f 8f 8b 87 7d 65 58 82 7c 8a 96 |...}.....}eX.|..|
00000a10 a2 b8 be b6 b2 ac b2 c4 c4 b4 a8 9e 86 8a 96 82 |................|
00000a20 64 48 83 a7 a7 87 59 8f b7 c5 bd a3 7d 8b b3 bb |dH....Y.....}...|
00000a30 ad 93 59 6d 9f 9b 8b 7d 00 31 7d 83 75 65 59 49 |..Ym...}.1}.ueYI|
00000a40 31 49 65 75 49 64 82 7c 30 00 82 a2 a6 a2 92 8e |1IeuId.|0.......|
00000a50 9e a4 a2 9e 9a 8a 82 7c 6c 6c 64 49 83 8f 93 8b |.......|lldI....|
00000a60 8b a5 b7 bd b7 ab ab b9 c1 bd ab 8f 8f 9b 8f 49 |...............I|
00000a70 6c 74 64 74 8e 92 86 6c 74 82 7c 58 49 6d 59 00 |ltdt...lt.|XImY.|
00000a80 49 75 6d 48 8e 9a 9a 9e a4 b2 c4 c4 bc b4 ae bc |IumH............|
00000a90 c2 b6 a4 96 7c 00 31 49 65 75 a3 bf c5 b9 a7 a9 |....|.1Ieu......|
00000aa0 c3 d1 cf c3 ab a5 bb c5 b9 a7 83 59 87 8b 65 49 |...........Y..eI|
00000ab0 58 7c 64 64 64 30 48 6c 6c 64 00 59 30 64 6c 6c |X|ddd0Hlld.Y0dll|
00000ac0 48 49 30 7c 86 7c 64 31 30 64 58 64 30 75 87 83 |HI0|.|d10dXd0u..|
00000ad0 83 83 8b a5 b1 b5 af ab af b9 bb bb bb b3 af ad |................|
00000ae0 a5 a5 a5 97 7d 31 48 30 00 6c 8a 92 92 8e 8a 8a |....}1H0.l......|
00000af0 8e 8a 7c 6c 58 58 58 48 58 74 92 a2 9a a4 a8 ae |..|lXXXHXt......|
00000b00 be c2 b8 b4 ac ac b6 b4 a2 86 48 75 75 6d 83 93 |..........Huum..|
00000b10 af c5 c7 c3 b3 ad c1 cf d1 c7 ab 8b a5 b9 b3 93 |................|
00000b20 48 8e 7c 30 6c 8e a4 ac a8 9e 9a 92 92 96 92 8a |H.|0l...........|
00000b30 74 30 30 58 64 64 31 6d 59 31 30 00 65 7d 75 6d |t00Xdd1mY10.e}um|
00000b40 6d 6d 83 97 a3 97 97 9b 9f a7 ab ab a9 ab a7 9f |mm..............|
00000b50 a3 a5 a5 9b 83 59 59 6d 7d 49 64 82 82 58 48 7c |.....YYm}Id..XH||
00000b60 8a 8e 8a 7c 6c 74 74 64 48 00 31 00 31 31 58 92 |...|lttdH.1.11X.|
00000b70 9a 96 9e a2 aa bc c2 b8 b0 a6 a4 b0 ae 9a 74 59 |..............tY|
00000b80 8f 8f 87 8f a3 bb c9 cd c7 b5 af c3 cd cf c3 9b |................|
00000b90 59 8b a9 a7 75 8e aa 9e 86 82 92 a8 b2 a8 96 8a |Y...u...........|
00000ba0 82 7c 6c 64 48 49 6d 87 87 6d 75 87 8b 93 8f 83 |.|ldHIm..mu.....|
00000bb0 87 87 87 8f 87 7d 8f 97 8f 8f 8f 97 a3 9f 93 97 |.....}..........|
00000bc0 97 9b 9f 8f 83 87 83 83 7d 31 30 31 49 31 48 74 |........}101I1Ht|
00000bd0 6c 48 30 30 58 6c 58 00 31 49 59 59 6d 7d 7d 83 |lH00XlX.1IYYm}}.|
00000be0 83 6d 49 64 8e 8e 92 a6 aa b4 c2 c2 ba b0 a6 a8 |.mId............|
00000bf0 b0 a8 8a 00 8f a5 9f 8f 97 b3 cb d3 cd bf ad b1 |................|
00000c00 c5 cb c5 a9 30 7c 59 87 75 82 b2 ba ac 96 8a 9a |....0|Y.u.......|
00000c10 ac ae a2 7c 00 31 31 31 59 83 9b a3 9f 8b 75 87 |...|.111Y.....u.|
00000c20 93 93 8b 65 00 31 6d 8b 87 49 30 59 87 9b a3 93 |...e.1m..I0Y....|
00000c30 83 75 8b a3 ad a7 87 31 31 8b 9f 8f 00 8a 86 30 |.u.....11......0|
00000c40 75 65 6c 96 8a 48 65 59 30 58 30 49 75 87 83 87 |uel..HeY0X0Iu...|
00000c50 8b 87 8b 93 8b 7d 59 6c 9a a2 a6 ae b4 c0 c8 c8 |.....}Yl........|
00000c60 c4 be b0 aa ac a8 92 58 83 a7 ad ab ab b5 c7 d1 |.......X........|
00000c70 d1 c7 b5 b1 bb c3 bb a3 30 8a 82 64 74 9a b0 b8 |........0..dt...|
00000c80 b0 a6 9e 96 96 9a 8a 64 49 7d 87 87 8b 8f 97 a3 |.......dI}......|
00000c90 a3 97 8b 75 75 83 7d 75 65 30 30 59 59 6d 7d 6d |...uu.}ue00YYm}m|
00000ca0 6d 87 8f 9b 9f 8f 8b 93 97 97 93 83 6d 65 59 65 |m...........meYe|
00000cb0 49 58 6c 64 58 48 58 64 58 30 00 59 65 65 6d 75 |IXldXHXdX0.Yeemu|
00000cc0 87 8f 93 93 93 93 97 93 8b 83 59 58 7c a2 ac ae |..........YX|...|
00000cd0 b6 b8 c0 c6 c4 be b0 9e 96 9e 8e 58 83 ab bb b9 |...........X....|
00000ce0 b5 b7 c3 cd d3 cd bf ad a7 ad af a3 49 96 a8 9e |............I...|
00000cf0 8e 8e a6 b4 b4 a8 92 7c 6c 6c 6c 31 83 8f 9b 9f |.......|lll1....|
00000d00 9b 9f 9f 93 97 8f 7d 75 65 00 00 00 30 00 30 00 |......}ue...0.0.|
00000d10 49 49 59 83 8b 93 97 8f 93 97 97 9f 9b 87 75 6d |IIY...........um|
00000d20 65 65 49 48 64 6c 74 6c 64 64 64 64 58 00 49 6d |eeIHdltlddddX.Im|
00000d30 7d 7d 83 87 8f 9b 9f 9b 93 8f 8f 8f 8b 7d 59 48 |}}...........}YH|
00000d40 74 86 9a ae b6 ba ba b8 bc c2 c0 b6 a4 82 74 82 |t.............t.|
00000d50 74 49 9f bd c5 c3 b9 b7 c1 cb cf c9 b3 8b 75 8b |tI............u.|
00000d60 97 83 74 ac b4 a8 96 8a 9a ac ac 9a 74 00 59 31 |..t.........t.Y1|
00000d70 31 6d 87 97 9f 97 8f 8b 87 87 83 75 49 30 30 30 |1m.........uI000|
00000d80 00 00 48 48 31 6d 8b 8b 75 75 8b a3 a9 a3 8b 83 |..HH1m..uu......|
00000d90 83 87 8f 87 59 48 6c 64 30 00 58 74 86 82 48 49 |....YHld0.Xt..HI|
00000da0 65 49 30 49 83 93 9b 97 8b 8f 97 9b a3 9b 87 7d |eI0I...........}|
00000db0 7d 7d 75 59 48 6c 82 8e 92 a8 ba bc b8 b2 b0 bc |}}uYHl..........|
00000dc0 c2 b6 a6 82 49 00 64 30 8f bb c9 c7 bf b9 bb c5 |....I.d0........|
00000dd0 cd cb bb 93 49 65 83 6d 6c a4 b0 b2 a6 8e 8a 9e |....Ie.ml.......|
00000de0 a4 9a 74 31 65 6d 6d 75 83 93 9b 9b 8f 83 83 75 |..t1emmu.......u|
00000df0 75 7d 6d 49 31 31 59 59 59 59 6d 7d 83 83 87 8b |u}mI11YYYYm}....|
00000e00 8b 8b 8f 87 7d 6d 65 6d 65 49 00 30 64 64 48 00 |....}memeI.0ddH.|
00000e10 30 58 58 30 00 49 59 65 65 59 6d 7d 87 8b 8f 8b |0XX0.IYeeYm}....|
00000e20 8b 87 87 8b 8f 87 7d 6d 59 49 59 59 31 58 7c 8a |......}mYIYY1X|.|
00000e30 8e 8a 96 ae bc be b4 aa ac ba bc ae 8e 59 83 59 |.............Y.Y|
00000e40 00 83 b1 cb d1 c9 bd b7 bf c9 cb bd 8f 64 7c 30 |.............d|0|
00000e50 31 7c aa be bc ac 92 86 92 9e 8e 48 6d 87 8b 8b |1|.........Hm...|
00000e60 8f 93 97 9b 9b 93 8f 83 65 59 6d 65 59 31 00 49 |........eYmeY1.I|
00000e70 65 59 59 6d 75 83 83 7d 75 7d 83 83 7d 65 49 31 |eYYmu..}u}..}eI1|
00000e80 31 59 59 31 48 58 30 49 59 59 49 31 31 65 75 75 |1YY1HX0IYYI11euu|
00000e90 6d 59 59 6d 6d 6d 75 75 75 7d 7d 7d 7d 7d 83 83 |mYYmmmuuu}}}}}..|
00000ea0 7d 6d 65 65 65 65 6d 59 48 74 74 64 6c 8e aa ba |}meeeemYHttdl...|
00000eb0 be b2 a8 a4 ae be b8 9e 00 97 93 65 59 a3 c5 d3 |...........eY...|
00000ec0 d1 c5 b7 b1 bb c5 c1 a3 48 9e a2 8a 8a a2 b2 bc |........H.......|
00000ed0 b8 a6 86 64 6c 74 30 7d 97 9f 97 93 9b 9f 9b 8f |...dlt0}........|
00000ee0 83 6d 6d 6d 6d 49 00 00 31 65 6d 75 75 6d 59 65 |.mmmmI..1emuumYe|
00000ef0 83 8b 87 65 00 00 59 6d 65 49 30 48 30 49 6d 7d |...e..YmeI0H0Im}|
00000f00 6d 59 59 6d 83 87 87 7d 65 59 49 65 6d 49 31 00 |mYYm...}eYIemI1.|
00000f10 30 00 31 49 65 75 75 7d 83 83 87 8b 8b 8f 83 75 |0.1Ieuu}.......u|
00000f20 6d 59 65 6d 59 00 64 7c 6c 58 64 82 9a ac b4 b4 |mYemY.d|lXd.....|
00000f30 a8 9e a6 b0 b6 ac 86 59 9b a3 83 75 a9 c7 d3 cf |.......Y...u....|
00000f40 c3 ad a9 af b7 b3 83 8e aa a8 96 92 a4 b0 b2 ac |................|
00000f50 92 64 30 00 49 7d 93 9f 9b 93 93 97 9b 93 6d 31 |.d0.I}........m1|
00000f60 31 65 75 6d 49 31 31 65 83 83 7d 75 65 59 59 49 |1eumI11e..}ueYYI|
00000f70 65 59 00 48 58 64 30 31 59 59 49 31 65 83 8b 93 |eY.HXd01YYI1e...|
00000f80 8f 7d 6d 6d 7d 87 7d 31 48 58 48 00 49 00 58 58 |.}mm}.}1HXH.I.XX|
00000f90 30 49 6d 6d 6d 7d 7d 75 87 8b 8b 87 83 7d 75 65 |0Immm}}u.....}ue|
00000fa0 59 65 59 00 30 00 30 00 00 00 31 58 7c 7c 82 8a |YeY.0.0...1X||..|
00000fb0 a4 b8 b8 ae a8 9e a6 ae a6 7c 8b b7 af 93 9b b7 |.........|......|
00000fc0 cf d5 cb b7 a3 8b 97 a7 83 86 b0 bc b0 9e 9a a2 |................|
00000fd0 a8 a6 8a 49 87 8b 83 87 97 a7 a7 97 75 49 65 7d |...I........uIe}|
00000fe0 6d 00 6c 6c 00 75 87 8f 7d 65 7d 97 a3 9b 6d 30 |m.ll.u..}e}...m0|
00000ff0 48 48 48 64 86 8e 86 7c 58 30 31 6d 8b 93 9b 97 |HHHd...|X01m....|
00001000 97 a5 a9 a5 93 7d 65 59 59 49 00 64 7c 82 64 31 |.....}eYYI.d|.d1|
00001010 49 00 30 30 49 65 6d 6d 59 31 49 59 6d 7d 83 83 |I.00IemmY1IYm}..|
00001020 7d 75 75 87 8f 93 8f 75 49 59 75 87 83 59 64 7c |}uu....uIYu..Yd||
00001030 74 58 48 74 a2 b0 b8 bc b6 aa a8 a6 a6 a8 92 30 |tXHt...........0|
00001040 9f bf bf a9 a5 b9 cb d1 c9 b5 9b 75 49 65 31 86 |...........uIe1.|
00001050 aa b0 ac a2 92 8e 7c 64 31 75 83 83 83 87 8f 8f |......|d1u......|
00001060 7d 31 58 64 48 49 65 65 65 65 7d 93 ab b1 ab 97 |}1XdHIeeee}.....|
00001070 75 6d 8b 8f 65 82 a2 a2 8e 86 86 86 82 64 49 83 |um..e........dI.|
00001080 93 9f a7 a9 ad ab 9f 8f 8f 8f 83 49 58 64 6c 6c |...........IXdll|
00001090 58 31 00 6c 74 30 6d 7d 59 00 48 30 31 49 31 00 |X1.lt0m}Y.H01I1.|
000010a0 30 31 65 75 7d 87 93 9b a3 9f 8b 83 83 8b 8b 7d |01eu}..........}|
000010b0 31 64 7c 58 59 6d 00 74 7c 48 49 00 64 82 9a a8 |1d|XYm.t|HI.d...|
000010c0 b4 c0 b8 aa 9e 9a a8 aa 8a 8b bd c9 bf a3 a9 c5 |................|
000010d0 d1 d1 bf 8b 00 58 30 30 8a ac b6 ae 92 7c 82 82 |.....X00.....|..|
000010e0 48 6d 8f 93 7d 59 59 6d 83 7d 30 82 7c 48 7d 93 |Hm..}YYm.}0.|H}.|
000010f0 93 8f 93 a5 b1 b7 b3 a7 8b 75 59 00 74 96 a2 9e |.........uY.t...|
00001100 96 92 92 82 30 59 6d 75 87 97 9f 9f 9f 9b 8f 7d |....0Ymu.......}|
00001110 7d 87 83 6d 59 6d 6d 65 65 7d 83 65 30 00 49 00 |}..mYmmee}.e0.I.|
00001120 64 7c 7c 74 7c 74 58 30 00 49 6d 83 8b 8f 97 97 |d||t|tX0.Im.....|
00001130 97 97 8b 83 8b 93 8b 7d 49 31 65 83 83 7d 31 58 |.......}I1e..}1X|
00001140 00 6d 83 6d 64 86 82 7c 74 7c 8e aa ba be c2 b8 |.m.md..|t|......|
00001150 ac 9e 7c 7c 92 7c 7d b9 cf cb b1 9f ab bf c5 b9 |..||.|}.........|
00001160 8f 00 86 96 7c 64 86 9a 9a 86 58 30 58 30 59 6d |....|d....X0X0Ym|
00001170 75 65 58 82 7c 48 59 59 30 48 31 83 a3 af b3 b1 |ueX.|HYY0H1.....|
00001180 a9 9f 9f a3 97 83 31 74 92 9e a2 92 7c 64 74 7c |......1t....|dt||
00001190 64 65 8b 8f 8f 8f 8b 7d 65 31 00 31 59 75 65 30 |de.....}e1.1Yue0|
000011a0 30 6d 9b a9 a5 8b 6d 59 6d 7d 6d 00 7c 8e 92 82 |0m....mYm}m.|...|
000011b0 64 58 48 48 31 65 75 7d 83 83 8b 8b 7d 59 31 49 |dXHH1eu}....}Y1I|
000011c0 75 87 83 75 6d 7d 93 9f a3 97 83 65 65 6d 75 49 |u..um}.....eemuI|
000011d0 6c 7c 74 48 31 00 48 58 58 31 65 31 64 8a 9a 9a |l|tH1.HXX1e1d...|
000011e0 a6 ba c6 c2 b2 8a 30 48 7c 64 93 c7 d5 cd b5 9b |......0H|d......|
000011f0 a5 b3 b3 a5 59 8a a4 a2 82 48 6c 86 74 31 75 7d |....Y....Hl.t1u}|
00001200 49 30 30 00 30 58 7c 8e 8e 74 31 87 93 8f 93 9f |I00.0X|..t1.....|
00001210 ad b7 b9 b1 9f 83 59 31 48 6c 86 8e 86 82 7c 64 |......Y1Hl....|d|
00001220 30 49 7d 87 87 7d 49 31 59 65 65 49 30 30 00 65 |0I}..}I1YeeI00.e|
00001230 83 87 87 87 8b 97 97 87 6d 49 59 6d 49 64 82 7c |........mIYmId.||
00001240 58 00 31 31 31 30 30 49 7d 83 65 30 48 00 59 65 |X.11100I}.e0H.Ye|
00001250 59 49 59 65 7d 83 83 83 83 83 87 8b 83 65 59 6d |YIYe}........eYm|
00001260 7d 7d 59 48 58 00 65 75 6d 31 58 48 59 7d 75 59 |}}YHX.eum1XHY}uY|
00001270 48 7c 74 48 00 00 7c 9a a2 a2 a2 a8 ac a8 8e 30 |H|tH..|........0|
00001280 6d 65 31 65 9f bf c5 b5 9b 7d 7d 8f 97 8f 6d 48 |me1e.....}}...mH|
00001290 7c 74 30 65 65 31 30 30 00 30 64 6c 6c 64 6c 64 ||t0ee100.0dlldld|
000012a0 58 48 30 65 87 9f a5 9f 97 93 93 9b 9f 97 83 49 |XH0e...........I|
000012b0 30 30 49 65 65 31 30 30 49 6d 6d 31 58 64 30 49 |00Iee100Imm1Xd0I|
000012c0 49 30 48 00 59 83 8b 8b 87 83 87 8b 8b 75 65 49 |I0H.Y........ueI|
000012d0 31 49 49 49 31 31 49 65 59 49 49 31 30 48 48 30 |1III11IeYII10HH0|
000012e0 48 58 48 31 65 65 59 65 75 7d 7d 75 6d 65 65 59 |HXH1eeYeu}}umeeY|
000012f0 59 6d 75 75 75 6d 75 83 83 83 7d 75 6d 6d 59 49 |Ymuuumu...}ummYI|
00001300 49 31 31 65 65 49 49 30 49 7d 65 49 30 6c 58 00 |I11eeII0I}eI0lX.|
00001310 48 58 6c 74 74 7c 8e 9a a4 b0 b8 ae 8e 31 6d 00 |HXltt|.......1m.|
00001320 64 31 8f b1 bd b3 9b 75 59 75 8f 93 87 59 48 30 |d1.....uYu...YH0|
00001330 59 6d 6d 31 00 31 31 30 64 7c 7c 74 58 31 49 31 |Ymm1.110d||tX1I1|
00001340 00 31 65 87 93 97 8b 75 75 7d 87 8f 8f 8b 7d 6d |.1e....uu}....}m|
00001350 6d 75 75 6d 59 49 00 48 48 58 48 00 31 49 00 30 |muumYI.HHXH.1I.0|
00001360 00 59 75 75 6d 65 59 49 59 65 75 7d 7d 75 6d 59 |.YuumeYIYeu}}umY|
00001370 49 31 31 49 49 31 48 64 58 00 59 65 31 30 00 31 |I11II1HdX.Ye10.1|
00001380 31 49 49 59 65 49 49 65 75 75 65 65 75 83 7d 65 |1IIYeIIeuueeu.}e|
00001390 49 49 6d 75 6d 65 59 49 59 65 65 75 75 65 59 65 |IImumeYIYeeuueYe|
000013a0 65 75 75 65 59 31 30 00 49 65 65 49 30 48 00 65 |euueY10.IeeI0H.e|
000013b0 6d 65 65 49 31 30 6c 6c 30 30 58 86 9e a4 a2 a2 |meeI10ll00X.....|
000013c0 a4 a6 9a 6c 65 87 75 49 49 7d 9b a7 9f 87 59 31 |...le.uII}....Y1|
000013d0 65 8b a3 a7 9f 8b 7d 6d 75 75 59 31 30 64 64 6c |e.....}muuY10ddl|
000013e0 6c 64 58 00 49 65 65 59 00 00 00 59 75 7d 7d 75 |ldX.IeeY...Yu}}u|
000013f0 75 83 8b 93 93 93 8b 7d 6d 59 49 59 59 65 65 65 |u......}mYIYYeee|
00001400 59 31 31 31 31 31 00 30 48 48 30 30 31 49 65 6d |Y11111.0HH001Iem|
00001410 6d 65 6d 6d 75 7d 6d 65 49 30 30 31 49 65 75 59 |memmu}meI001IeuY|
00001420 49 49 49 59 49 31 31 31 00 30 00 59 65 65 65 65 |IIIYI111.0.Yeeee|
00001430 6d 6d 59 49 49 59 65 6d 65 65 65 59 59 59 59 65 |mmYIIYemeeeYYYYe|
00001440 65 49 00 31 59 6d 6d 6d 65 6d 6d 6d 6d 65 49 31 |eI.1YmmmemmmmeI1|
00001450 00 31 59 65 6d 59 31 31 49 65 59 31 00 00 30 30 |.1YemY11IeY1..00|
00001460 58 58 48 30 30 48 6c 82 8a 8e 9a a4 a6 9e 86 00 |XXH00Hl.........|
00001470 75 75 6d 49 00 65 83 87 8b 87 75 6d 75 87 9b a5 |uumI.e....umu...|
00001480 9f 97 8b 75 59 31 00 00 49 49 49 49 59 59 49 49 |...uY1..IIIIYYII|
00001490 00 00 49 31 48 64 64 48 49 6d 75 87 8b 87 7d 6d |..I1HddHImu...}m|
000014a0 65 6d 7d 75 6d 65 6d 75 83 83 7d 7d 83 75 65 59 |em}umemu..}}.ueY|
000014b0 31 31 31 31 49 65 65 65 59 30 58 30 31 59 6d 65 |1111IeeeY0X01Yme|
000014c0 31 30 30 31 6d 75 75 65 31 64 58 30 49 75 6d 49 |1001muue1dX0IumI|
000014d0 49 31 31 59 49 31 59 65 59 65 65 65 65 65 49 65 |I11YI1YeYeeeeeIe|
000014e0 75 75 65 49 30 30 59 65 6d 75 6d 59 49 31 00 49 |uueI00YemumYI1.I|
000014f0 65 65 59 59 59 65 65 65 59 59 65 65 59 49 49 00 |eeYYYeeeYYeeYII.|
00001500 31 49 49 65 75 6d 65 49 00 00 31 49 31 31 31 00 |1IIeumeI..1I111.|
00001510 00 31 30 30 00 30 58 6c 74 7c 82 92 a2 a6 a2 8a |.100.0Xlt|......|
00001520 00 75 7d 6d 00 6c 64 58 00 6d 83 83 83 87 83 8b |.u}m.ldX.m......|
00001530 9b 9b 93 8f 83 6d 6d 6d 65 6d 7d 7d 87 8f 8b 83 |.....mmmem}}....|
00001540 65 31 48 48 30 00 31 49 49 49 31 00 31 49 59 49 |e1HH0.1III1.1IYI|
00001550 31 00 00 00 31 59 65 75 83 83 83 7d 65 65 65 59 |1...1Yeu...}eeeY|
00001560 65 6d 75 7d 83 7d 6d 65 65 59 59 59 49 49 31 00 |emu}.}meeYYYII1.|
00001570 00 31 49 49 59 49 31 31 00 30 30 30 30 00 30 48 |.1IIYI11.0000.0H|
00001580 48 30 00 59 6d 65 65 59 31 49 59 49 6d 83 7d 7d |H0.YmeeY1IYIm.}}|
00001590 83 75 6d 7d 6d 65 75 6d 59 6d 6d 59 6d 65 49 65 |.um}meumYmmYmeIe|
000015a0 65 49 59 59 00 00 31 31 31 49 49 49 59 31 30 31 |eIYY..111IIIY101|
000015b0 31 31 49 49 31 49 59 49 59 59 49 59 59 49 59 59 |11II1IYIYYIYYIYY|
000015c0 59 65 65 65 65 6d 65 59 59 31 31 31 00 31 49 31 |YeeeemeYY111.1I1|
000015d0 31 00 48 64 74 7c 82 74 64 48 31 49 31 30 48 64 |1.Hdt|.tdH1I10Hd|
000015e0 58 48 00 49 65 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 75 75 75 75 |XH.Iemmmmmmmuuuu|
000015f0 75 75 7d 83 83 83 83 83 83 83 7d 75 6d 6d 6d 65 |uu}.......}ummme|
00001600 6d 75 75 75 6d 65 59 59 49 31 31 31 49 49 49 49 |muuumeYYI111IIII|
00001610 49 49 59 59 49 49 49 59 59 59 59 59 59 59 65 65 |IIYYIIIYYYYYYYee|
00001620 59 65 65 65 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 49 |YeeeYYYYYYYYYYYI|
00001630 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 31 49 49 49 49 31 |IIIIIIIIII1IIII1|
00001640 49 49 49 49 49 59 59 59 59 59 59 59 59 59 65 65 |IIIIIYYYYYYYYYee|
00001650 59 59 65 65 65 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 |YYeeeYYYYYYYYYYY|
00001660 59 59 59 59 59 59 49 59 59 49 49 49 49 49 49 49 |YYYYYYIYYIIIIIII|
00001670 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |IIIIIIIIIIIIIIII|
00001680 49 49 59 59 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 31 00 |IIYYYIIIIIIIII1.|
00001690 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 48 48 30 30 30 00 |.......000HH000.|
000016a0 00 00 00 30 00 00 00 00 31 31 31 49 49 49 49 59 |...0....111IIIIY|
000016b0 59 65 65 59 59 65 65 65 65 65 65 6d 75 75 75 6d |YeeYYeeeeeemuuum|
000016c0 6d 75 75 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 65 6d 6d 6d 65 |muummmmmmmmemmme|
000016d0 65 65 6d 6d 65 65 65 65 65 65 59 59 59 59 59 59 |eemmeeeeeeYYYYYY|
000016e0 49 49 49 59 49 49 49 49 49 31 31 00 31 31 31 00 |IIIYIIIII11.111.|
000016f0 00 00 00 31 31 31 31 31 31 49 49 31 31 49 49 49 |...111111II11III|
00001700 31 31 49 49 49 49 31 31 49 49 49 49 49 49 59 59 |11IIII11IIIIIIYY|
00001710 49 49 49 59 59 59 49 49 59 59 59 49 49 59 59 59 |IIIYYYIIYYYIIYYY|
00001720 59 59 59 59 59 59 49 49 49 59 59 59 49 49 59 59 |YYYYYYIIIYYYIIYY|
00001730 59 59 49 59 59 49 49 49 49 49 59 59 49 49 49 59 |YYIYYIIIIIYYIIIY|
00001740 59 59 59 49 59 59 49 49 49 59 59 49 49 49 31 31 |YYYIYYIIIYYIII11|
00001750 31 00 00 30 31 31 31 00 00 00 00 00 00 00 31 00 |1..0111.......1.|
00001760 31 49 31 00 31 31 49 49 31 31 49 49 49 49 49 49 |1I1.11II11IIIIII|
00001770 59 59 59 59 59 65 65 65 65 65 65 6d 75 6d 6d 6d |YYYYYeeeeeemummm|
00001780 6d 75 75 75 6d 6d 6d 75 6d 6d 6d 6d 75 6d 6d 6d |muuummmummmmummm|
00001790 6d 6d 6d 6d 65 65 65 65 65 65 59 59 65 65 65 59 |mmmmeeeeeeYYeeeY|
000017a0 59 59 59 59 59 49 49 49 59 59 49 49 49 59 59 49 |YYYYYIIIYYIIIYYI|
000017b0 49 49 49 49 49 49 31 49 49 49 49 31 49 49 49 49 |IIIIII1IIII1IIII|
000017c0 31 49 49 49 49 49 49 49 59 59 49 49 49 59 59 49 |1IIIIIIIYYIIIYYI|
000017d0 49 49 49 49 59 59 49 49 49 59 59 59 49 59 65 59 |IIIIYYIIIYYYIYeY|
000017e0 59 59 59 59 59 59 59 59 49 59 59 49 59 49 59 59 |YYYYYYYYIYYIYIYY|
000017f0 59 49 49 59 59 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |YIIYYYIIIIIIIIII|
00001800 49 49 49 49 49 49 49 49 31 49 49 49 49 49 49 49 |IIIIIIII1IIIIIII|
00001810 49 49 49 49 49 31 31 31 00 00 31 31 31 31 31 00 |IIIII111..11111.|
00001820 00 00 31 31 00 00 31 31 31 31 31 31 31 49 31 00 |..11..1111111I1.|
00001830 31 49 49 49 49 49 49 59 59 59 59 59 65 65 6d 65 |1IIIIIIYYYYYeeme|
00001840 59 65 6d 6d 6d 6d 65 65 6d 6d 6d 65 6d 6d 6d 6d |Yemmmmeemmmemmmm|
00001850 65 65 6d 6d 6d 65 65 65 65 65 65 59 59 59 65 65 |eemmmeeeeeeYYYee|
00001860 59 59 59 59 59 59 49 49 49 59 59 49 49 31 49 49 |YYYYYYIIIYYII1II|
00001870 49 49 49 49 49 49 49 31 31 31 31 31 49 31 31 31 |IIIIIII11111I111|
00001880 31 49 31 31 31 49 49 49 31 31 49 49 49 49 31 49 |1I111III11IIII1I|
00001890 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 59 |IIIIIIIIIIIIIIIY|
000018a0 49 49 59 59 59 59 59 59 49 49 49 49 59 59 49 49 |IIYYYYYYIIIIYYII|
000018b0 59 49 49 59 59 49 49 49 59 59 49 49 49 59 49 49 |YIIYYIIIYYIIIYII|
000018c0 59 59 49 59 59 59 49 49 49 59 59 59 59 59 59 59 |YYIYYYIIIYYYYYYY|
000018d0 49 49 49 49 59 59 49 49 59 59 59 59 49 49 59 59 |IIIIYYIIYYYYIIYY|
000018e0 59 49 31 31 31 31 49 49 31 31 31 31 31 31 31 31 |YI1111II11111111|
000018f0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 49 49 49 31 49 59 |1111111111III1IY|
00001900 59 59 65 65 59 59 59 65 65 59 65 65 65 65 6d 6d |YYeeYYYeeYeeeemm|
00001910 6d 6d 6d 6d 6d 6d 65 65 75 75 6d 6d 6d 6d 6d 6d |mmmmmmeeuummmmmm|
00001920 6d 6d 65 65 6d 6d 65 59 65 65 6d 65 59 59 65 59 |mmeemmeYeemeYYeY|
00001930 59 59 59 59 59 59 59 49 49 49 59 59 49 49 49 49 |YYYYYYYIIIYYIIII|
00001940 49 49 49 31 49 49 49 49 31 31 31 49 31 31 31 49 |III1IIII111I111I|
00001950 49 49 49 49 49 31 49 59 49 49 49 59 59 59 49 59 |IIIII1IYIIIYYYIY|
00001960 59 59 49 49 59 59 49 49 59 59 49 49 59 59 59 49 |YYIIYYIIYYIIYYYI|
00001970 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 |YYYYYYYYYYYYYYYY|
00001980 59 59 59 59 59 49 49 49 49 59 49 49 49 59 59 59 |YYYYYIIIIYIIIYYY|
00001990 59 59 59 59 59 59 59 59 49 59 59 59 59 59 49 49 |YYYYYYYYIYYYYYII|
000019a0 49 49 49 49 49 59 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |IIIIIYIIIIIIIIII|
000019b0 49 49 31 00 31 49 49 49 31 00 00 31 31 31 31 00 |II1.1III1..1111.|
000019c0 31 31 49 31 00 00 31 59 49 31 31 49 49 59 59 49 |11I1..1YI11IIYYI|
000019d0 49 59 65 65 65 59 59 6d 6d 65 59 65 6d 6d 6d 65 |IYeeeYYmmeYemmme|
000019e0 65 65 6d 6d 6d 65 59 6d 6d 6d 65 59 65 6d 6d 65 |eemmmeYmmmeYemme|
000019f0 65 59 65 6d 65 65 59 59 65 65 59 59 49 49 59 59 |eYemeeYYeeYYIIYY|
00001a00 59 49 49 49 59 49 31 49 31 49 49 49 31 31 49 49 |YIIIYI1I1III11II|
00001a10 49 31 31 31 49 49 49 31 31 49 49 49 49 49 31 49 |I111III11IIIII1I|
00001a20 49 49 31 31 49 49 49 49 49 49 49 49 59      |II11IIIIIIIIY|
00001a2d
!HRR/DataA/say1.m0
!HRR/DataA/say1.m1
!HRR/DataA/say1.m2
!HRR/DataA/say1.m4
!HRR/DataA/say1.m5