Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_199403_2.adf » Disk2Mar94 » !AWMar94/Goodies/yass/!Yass2/WallPaper/Texture5

!AWMar94/Goodies/yass/!Yass2/WallPaper/Texture5

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_199403_2.adf » Disk2Mar94
Filename: !AWMar94/Goodies/yass/!Yass2/WallPaper/Texture5
Read OK:
File size: 2038 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
File contents
< , newsprite,,DED4DDC4DDDCDUDCETDTDTD5EED5DDDEDDTCTDDCEU3DDECCD5EDS5DCC4EDDDD4TEEDDCDTDTTT4DEED5DEE5EUUSDDTSDTSDDESSD43ET5TTDTTTD3D5EET5TEE4TDDD44DETC5DCEDDSCDDTSTTTCDE5EEU4DTDUET5STDSUDDE4EDEED5CSDUDDS4T4ECCTDCEETDTDTTDU4EEEE35EDCDDDSDTTTEEUET5SCDUDTDTTDD54TEUE5DCE5UTDCTTTDUC4ECEDECTDTTSDDTSET5CDEEEEUSTTT4TTS3UDE4DDEED4CCSTDCS4DDDDCDESEEDCTDTTTD44DCUSEEE34TTSTUTSTU5DDECEE5UTT44TDTTTD555DEDEEUTDT4ETT5EDCEDDCTTDCUTTUSCE4CCE5EDDETTUSTD5STDU5EECED5EECUTSCTTDTEDDTSEDESDDUTDT4TECU4EEES5ETCTDDCTUTUEDEEUU5SDTDTD44DTSUEEC54DCDTTDES4DTDTETDECDEUE5U4SUDTCED4ESECDTD4TDSUTTS5EEEEE5EEU5DUUUTDCDEDDET4ECCD4UDD44TC4TUEDE5DDCUDDDDT3EEDUET55CTUTCTUTDDSUTEE44ECDTTTDDTTDT5DDUEDDETS4DCUTT4EEEUUED4TUESUTUTEUU5DEC5EDSEETSSS4DST4D4DEDUDSUT4DDD4DTSTTDUEE5UT3TUUCUDDDE43ED5UEDUTST4TDD3TTTE54ECE5TTDE4DTDTEEDCDEEDC4EEU4STE5EUUCT4EDU4DDSTT44SUTE5EUSSE5EUSTDDSTTDCDCTDCDDE5EUTDDSTTTSU5UUU34UDCUD4SU55DE45ED5CSDSTEEUUTTU55EEE4ETTS4TUSTTDTCC5DCEEDUETS4SUU5UST4DCDUDT44TDSSDTE5E5CCT5EE54TDT4TDCDE4DSEETUTDUTDST4T3DDT4DS5DT54DDE44CDD55CD5STUUDCE5UDTCT4DE45TEETT4TTT4TDUTUDCC4ECCTETS4ETECUTD3ECTD54DDSSTT5EE4CSD5EE5UDS4TDTSTD5DCSDEEUD54DC4TT34UE5ETTTTUEEEE4U4EE45EE5SSE4TCD55DUS4TEE4EEUEUTDDE4TDSUE4UCD4DEDTUSU4U5E5EUTTDUUUC3DTSST454D5CTTTCE55EE3TTDCTEDEECDECCEU5TTT4DCSTDEU5UCDS4CEC5U4EDDEED53ED3TCD5DDUUT4CUE5EET4TDTDTTDCTETTEC5DCE5SCUTCUU3E4CCD4UECSDDSSTT3DE4ETT4CT55EE3TTSCTDESDSEECCDDUED44TS4TDE5DECDTTCEU43TC544EE53CUSSST3DE435TSDT4CEEUDDT3TTTU4DTTSDEDCE4CUCTTTEDD4E3TTEEUSTDSCDDTDD4E5D4CD45DC3TDSUTDDCEDEDUUUECUTT4T34DTS5EUSETTTD3TTUCT45EE54CEUTST3DC554T4SD4CSD5CTD4D5DD45UD4ST4EU5ECD4STD5EEECEET5ESDCSCDDSTD455E4SCTSDE4TDT4TDTEEE4DEDDEEED4DTU54T34DDEETDSTS4CDC4T4EE4ECDEEEDCTC435D5STDEEU5CTD4DTDD5EDDTSE5CE5DEETTCT5SED3E5ECC5DSSCDD3TDTT4D5E443SE53TCS4DDSET4ECSEDESE44TC4TDS4TD5EE4CTDTEUC4TSDD5EED4DCT3DT4SEE5CTTCC54CUD4CTDT4EDD4EETCU5ECE5UCT4UEDCDDD5EDEUTTDTCTT4DEE5E4D3CS43TD4TDT3DEDCDCDEECDECTUTUES5TT3EDE3DTDCDDT3DT54DED4CCECTST44D5STD3E5DSDD4CDT34TDU5ETDCSUDCEESSCTTTDECDDCCDEEUDTT3DDDCTD4D5E3UD45UC4DTD5TUU3EETDUCED5ED55SCT4D4E5D3DT4SDTT3TTT4DDE4DEE5USTCTT5EETUT4DCTT4EDDTDTDD44TT43DDE34CCS4SDE4CDESTEE5CEDDSDDDSDTTE5E3CST3DS5UTT4EET5DE4EES4EDCU4ESS4TT355D5UDTTTDD4TD4SEED4DTDCUETSDS4EDD3EDDCDDTEDD4CDDUU4ECU55TCT43CE4SDC5EEUUTDD5CDU4CDDDSTDUE5E3TTU3DCTSTTTEED5DDDCUEDDCCE55EEUTTU44EDEETDDDESDTTTDDDDEDE5DDTCDT4E5D5SETCEETCDT4CDDTTTECTSEEU4TCEC5UTSTEEE5TUT55DD3CTTT3DU4TTE5DT5SSD4UDEUDEE3DUE5DDDECCED3STU4U3U4D5E5D3TU53DDT4SDD5EDETTEDUDT4TED5CDD3TDECDTUCTD4DDUC45TUE4EEUC4SUSTSDC5ESD3CEDE5DDDSEDTUTT3EDESDTTSETTEDE4ETT5DDTDEE3ECUCT4ECT4DCD4ETD4UE4D44STD5CDT4TDTE4D43DD5CDE3ETDSDDTEED4C4DU4SDT44ETE5UEES5STC4UCTDCCD33ETDSTTECTDTECE3TTTSDD4SDD5UDD3DDDDDCEECDU4TCTCTTCT4DCDTTC5D5D4DD4CDE4CCTCDUTC4DT5DUSTTECDTTSDDTSDDTESUDT4TTT5EUTCTDUCUESCUDSED5EU43DTDC5EUDST5EU4STE4CEDTDTU3DEE5DD4EEUEDTUTSTU5D4E3TT5DTE5S4T4TEEE5UDT4DC5EUTTS5E5ETDSDDDCDD5SDTCD4ETD5DDDUECDE44TEDUESSTCD53EETSTTT55E4UTDSEEESDC4EEE4ETTSTDD5DDEDDCDEDCSDTCET5DSDTTC45U5UD4TCDD4CSD4TSDC5UTCTU3ETDSDDTCED5ETTTD4DDD3DDDUTEUUDCDEU4SUCUSDSECD43DTD3DDDEUD3DCE5DS4SDE4DDDTDTD3DEDDDECEDUSTDE5D4DUTUEU35535TT3CDD4CDT5USEC5ETS4TU5UDSTDTSTE5EEU4CDDCT5ETD4EUD4TETCTTDE4CSSTCEEE4DTTS4DE5UT3TCE4ESTSED4CDD4DDT3EDEDDCCD5CED4SEUUEDT4TCC44EUEDS4ED3EEE5CCTUEE5C4T4S5TSTTTSDDDEDETSDTTD3UTD54EE4DTDSEUCET5DS4CCT5SEDD3TTE5ETTTCT5USECDE4EED4DTT3TED3USTTTEEE4CTD5UDDTTT34EE5DE45DECSEE5USD4EE5E4D4ETDUD4TCDTDECE5UDDDT45DT4T4TSTUUCTEEED4CTTTCTTUDDT54TD34D4STD3EEECTS4CUD5DST34TD5DD5DTSDETECD4C3EUTTSTU435D5TDDTCSD5ECT4DEE35D4DUT4D4DSTUDS5D5EUDTD5EDU4DTU3DCECT5EE5EUCT4CDDUCTT35DD34DDS4D3TCDETSTEEE5ECE4TTT35D4TUCTDDUDDUC5E5EUT4T334DE3DDTSUUDCCD4CCDC5D5TUU4TUD4TDDS4E4CCD4CDEDDSTTU5ECDSTUDE5ECU44STESUDDS5TD34ETT4DTDSEEECDSDE5CCD4DCDS4DDTUCST4EDDEC5U5E4S4TSS5EU3ED44DD4SSTTCCEDCC4E4T4E4T444TS4DDCED4SSDCD5EDU4EETSTEUCT4EEUSSCEDCTD34DET5DUU4DEDSTCDSDSTCDECD5UST3TDTDDD4DTCTEEE4ETE4UTDCSTEESDTT4TD4CEUUCUDEECDETETD5DTT4DCTDTCCDDEUDDE54TE5EDE3TSUUT5ECTSCS44CEDSEUDT4DTU4DUDTTCTEDUDSEEEUTECD4TDDD4CTDTCDTTSST5E5U4EC3DDE5DTTDDDDDST4ECEDCCUD4DTE4T554D4TDDE4EECCDTD54DUCTED5UTD3D4DE4TCC45CDEESEDSEDE44TU4UDD4UTDESDCEC5DEETDTDT4D4T4TTDUUTDT53T4DU35DEEEDCSTD5USTTSST4SUDTCDETUDD5UD44EEETDEECEDTDDEE54CES5CE453T3TTSSTTDD4UEDD4TET54UTUTED4DEUETUTSS4CCD4DSU4TDDDUTSDDSSU4SUD4E4S4UD35ES3TD4UTDDCUTDESEDDCDESTT54D444DC4DDCDDDDSDEEEUSUU5CDSSUE544UU44SE5EEUTDTDEC5EDT4EU4SUUUDDSDTTCCU4DCTTTDTEDDDDDCDDD34D45TDTCE5UCSDDDS4TU5DTUTCETDCUTDEEUT4ED55DS5DTECEEESTSEETUE43ED5SEE55TES4USU44UEE4DUDUDEDTUUDEUTETDESDSDSSDUDCDUDDDT4E5D4E4TDS5DEUSUUEC55SEUDTCTTD4DDDTSCEUSETESUUDTT544ET4DTCTDEECEDSDD4DDCCD43STUUUT3TTS3TDCUTSDDDCDTE4DDD54DDDSEECSTSCCTTCDDTDTD4D44EDUUE3STT35U5SEEEECCDUSDUU5EDT4DSEDECEDTEETSTT44DD4UTUTDDECDEDDDUDDE3D4SCTSCUE344C4T4ETTETEDUESEE4UDE5DTTUDEEUDTCCDTTDTDDCDTDD5UEUSD4TCU55EEU4DDCSUDCCUCES4UTT5SDTCEUDTDUEDTTDTEEEECD4DDDC4DUSDCS5U3D3E5UDSEUUUUT4U4UUUU4DDTEEDE5ET5STD4CTDTEDEEDDDCDDTCDDTDCDDE5ET4USE5UEDS4UTCSEUUU5EDCDUUETTDDCSETEEDD3TT54EEDEEE5ETECDDTUTDET3UT3S3DCUSEU5TDD54CTUTSEE3UEDCTTEEETT45UD4UEEUTDECTDDCUETDCE5UTCTU4UTEUE44TEUSEUUEC5CC5ETTTTTUDTCUT4EEDDTEETTUT4DD4ECT4DDECDDUTT4UU35EE5CT4TCDETTT4TTTT4E4UEECSDEDEDD4DE4ETDEDEUDTEDC5D4DDE5D4DD5UCD4SUEU4ETUEDEUEDSEE5ETTUUUTDEDEESETSDDT5TUU4UDEEDDDEDDC4DTDTSEDC5DTSUUUCEDETDUUUEDSTEDCEESCDDSEET4EDEETUEEDDSTETD5TECTT4DEUD5ECT4UETU5STSTU4UUU5TC4EET43TD4SDDUEDEESEEDEUTTSD4DED4DEDCDDTSDDU53CDECUEUCEEUTTU5UETTTTSEU5UDECEUT5TDEU3DETTEDETUDSUDTCCDTDCDECDUD4USDTTST4TDTDETECDETC5TCUTTUUUTDEDDTDEUCE4UCTEEDUTEUTU4DTCTCCDC5D4SUTUE3D4EEDUTT4ETTTCTD4UDDUEEDUDDD5DD5SEDC5DDSUDTE5D4DEE5EUTE44UD3USD34STCDDTDUD3D3TTDT4DTDDEET3TTTCET4TCDUECD5T4T44ETCTETTS5DTS3CDC5C5ECDS4DUU4D4CDUETTDESDTDDEU4DET5DDEEDDS4EEDUU4DED5EE5DTUSD35SDUTETTUSTECD5DEESUDEETTTCDTTDEUTCDDDETTUSE4DED54EES4CDDDTETS5SDSEEDC3DUUUET4D4DTDDEUEDDDECDTDTDED4TTD4EDSUCTS4CTCSU5D34TTDUE555ETTSTS4E4CEDUDCD3UTDDDTDETUSEETUUDEDED4TDTDDED4EUETUSDCDTC4SDTDC3CEC3E55UU3EUUSTDTCDEEEET5EDUUEEE5ETT4DEUECDC4CECCTUDUDDTTCDEE5D444DU4STUDC4DCE3DDD5DEDSTUUSUU5EEDCEETDCDTD5D4D5DUDSTCTTC5ETCTCSCTESE55EE4T543DDTDTE4EEDUUTDUUTECDDT4EEE4CES5DDC4UUU4D4TDSTTE5D4U3TUTS4CSSSCED3DEEETDU4DTTETDTCDDECD4EUT4DED5E3TT4UTU5ESDD5STC4STU5UUDED5U5T5TTTDTD4TED3ETTEUDD4DD44DDE5EDC4STC4EEDUDTTTTTTT5E4EETSECTSSCUSSE5EDETTTT3DTTSTTSEDD5CDDESEDD3D4TTDUTSUC4EDTDEEUSTTTCSUES5E55ETST4TSTTUUUEEEDE3EETSDDD4DDCUEDEUSTCTEDC4D5U3TTDDCE5D5U445TSTTTSUC5DED3EDESTTD3DDUSDE3CTDCEUDDTT4D3E4ESTS4EEDEEEEETSTCTC3E3E555EUTU4STT4CTTEEEE5EET3DT45ET4TSDU5EEC5CEDEEEDUTTTT4D5D5E4DUT4DSTSDE5CDE5DUD5UE4SDTUCUD5CDTSED5DSTTD3E4D3DDTUTEDEEEETDTCTC3C4E5D5D5U44STDTCEUUEED3EET5TTD5EEUTDUE5CEETSUD5DUUSTTTDUTSE5E5E5UUTCTSDCECDC5EDE4DE44DU4CUE5EETSUD4ESE4TTTEETDDTSTEECDTT5D4UTS4CDD5D5D3E4T3DT4STDTCDD3CDD3UUD5EDTTDTE5EUCUCDDTEDE5DUTD4TUT3E5E5ESTCDSTSTCDE3EEDUDETSTUTCDTTEUUTC5DE5TUTSTTE4UEDCTDEEDTD5UUTTS4CUSSC4E3E5TSD44SDDTEEE5EDU5UTTSEEDTSSDTUEDUUTD5SDD5TTD35DUTSEET3T4D45EET4SDE5DEC3UDESDDTSTDEEECDSDTE54UE3TTU3EDE3DDDCDDDTC5U5CUSTEESUT5DEEED4TCDTUSDDUEEE3DDD4D4D5EUDTSSE5EUD4EDD4TTTTDECE3TCDST3T355TCTETEEEDC3DDE3TUT3TUECDETCTTT5DEDS5TUSDEU4UTTEDE4DSTD5C4DUU3STD3D4DEE4TCTDTUDTTCED3UTDSTTD5CDDTSTU5ECDTSET4ETDSDTCE5DDTSTDESTDDD4DDC4UDESTET3DE4SDTTEEE55DST3UET5TTTSTDDUUUDCED5CC4TDE5EEE5UUCSTTDCE5ECD44CDD4CDE5EEETTTTED4EESSD5EED4CTT5CDT3DDTD4EUDCTCDC4TEDEDDE4TDE4EDUUTEE3ED4SEE55EDTT4DDEUUDC4DE5EUTCDD4CETD4U4DECEDEUCTDDSD5TCETTCEU5CTD5UEESTTT4E5EDCCD4CEEUCTDDCDD5DDD35DCDCUETTTCD5DEEDTDTETETD5EUESDT4UDEE5DET3TTE5DDTT4EE5DET3DD5EDDTTCTTTC4DDCCDTTST4DCU4DSDDTSTT4EED3U4TTC4EDEEDTCEDTEUDTDDE4DDT3DDCTUDCDUDSD44EEE4DDCUUDCTDEU3UD4CTCE5EED3DTTTEET34TE55EESTDTEDEDTTDTDE5EDCET4TSTTTEUTDUTDEUEUDCDE4UTUTDDEDDEEUSSE5SCETSDD5ETD4DECT5TCDTTCT54DEEUDTUUDUC4TDTTDUTUDDD3ECDEDTT44DT34DD55EE3TDTCTTDCDDTUCUTUCTEEDCTTECE4USDEEUTDTSED5D4TTTTDDE4EESCD4CSDDSSTTCDE5DETDTEUU5USUUETEE5EES5EUC4UDT5DDD3DDTCEED5DCDT4DDEDEDS4DECDDDSTDDCD5EDE4EDT4DDSCTTTUT4DSEEDEEETSDDEC4E4STDTC5EDCETTSCETSSD4CDD5EDEUDTSTUDEU45ED4UUEC4UDSUEUD4DDDSDTDSEEEEDSTTTSD4UTT54EE55ED3TTTCTEDEDUTDDTUTESD5ECDTDUE5ECEDDEDTTD4DUS4TTS4EDECT4UCDTSSUTSDD4DDE4TDCETTUD5EED54DDC5ETS5TDETUUD5DTDTTDD5ECTCDSDTTTEUUEE45EE3TTTSDDDDEDUEUEUDDST5UEDTTEDTDEEEEETTTDDE5ETD4STDDE4DDECDDUSTTSST4EEEUETUDTECDTEEE45UTD4UEE5EDT4DTT4EETCDTD5DEE3DTD44DUS4DT34EDCEDDCTDDCD4EUETDTDTDDDCE4DCDTDCEEDCET4DTDED5DTC4DDC4EDECDUDUDTSCETCDE4EEDDTDSEDUEDD4CECDTDC4DDUTDTTUEDDSTCDEDDD3DCDT4TTCDUEC4EECTTTSTTTSD
00000000 01 00 00 00 10 00 00 00 3c 20 00 00 2c 20 00 00 |........< .., ..|
00000010 6e 65 77 73 70 72 69 74 65 00 00 00 0f 00 00 00 |newsprite.......|
00000020 7f 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 2c 00 00 00 |............,...|
00000030 2c 00 00 00 14 00 00 00 44 45 44 34 44 44 43 34 |,.......DED4DDC4|
00000040 44 44 44 43 44 55 44 43 45 54 44 54 44 54 44 35 |DDDCDUDCETDTDTD5|
00000050 45 45 44 35 44 44 44 45 44 44 54 43 54 44 44 43 |EED5DDDEDDTCTDDC|
00000060 45 55 33 44 44 45 43 43 44 35 45 44 53 35 44 43 |EU3DDECCD5EDS5DC|
00000070 43 34 45 44 44 44 44 34 54 45 45 44 44 43 44 54 |C4EDDDD4TEEDDCDT|
00000080 44 54 54 54 34 44 45 45 44 35 44 45 45 35 45 55 |DTTT4DEED5DEE5EU|
00000090 55 53 44 44 54 53 44 54 53 44 44 45 53 53 44 34 |USDDTSDTSDDESSD4|
000000a0 33 45 54 35 54 54 44 54 54 54 44 33 44 35 45 45 |3ET5TTDTTTD3D5EE|
000000b0 54 35 54 45 45 34 54 44 44 44 34 34 44 45 54 43 |T5TEE4TDDD44DETC|
000000c0 35 44 43 45 44 44 53 43 44 44 54 53 54 54 54 43 |5DCEDDSCDDTSTTTC|
000000d0 44 45 35 45 45 55 34 44 54 44 55 45 54 35 53 54 |DE5EEU4DTDUET5ST|
000000e0 44 53 55 44 44 45 34 45 44 45 45 44 35 43 53 44 |DSUDDE4EDEED5CSD|
000000f0 55 44 44 53 34 54 34 45 43 43 54 44 43 45 45 54 |UDDS4T4ECCTDCEET|
00000100 44 54 44 54 54 44 55 34 45 45 45 45 33 35 45 44 |DTDTTDU4EEEE35ED|
00000110 43 44 44 44 53 44 54 54 54 45 45 55 45 54 35 53 |CDDDSDTTTEEUET5S|
00000120 43 44 55 44 54 44 54 54 44 44 35 34 54 45 55 45 |CDUDTDTTDD54TEUE|
00000130 35 44 43 45 35 55 54 44 43 54 54 54 44 55 43 34 |5DCE5UTDCTTTDUC4|
00000140 45 43 45 44 45 43 54 44 54 54 53 44 44 54 53 45 |ECEDECTDTTSDDTSE|
00000150 54 35 43 44 45 45 45 45 55 53 54 54 54 34 54 54 |T5CDEEEEUSTTT4TT|
00000160 53 33 55 44 45 34 44 44 45 45 44 34 43 43 53 54 |S3UDE4DDEED4CCST|
00000170 44 43 53 34 44 44 44 44 43 44 45 53 45 45 44 43 |DCS4DDDDCDESEEDC|
00000180 54 44 54 54 54 44 34 34 44 43 55 53 45 45 45 33 |TDTTTD44DCUSEEE3|
00000190 34 54 54 53 54 55 54 53 54 55 35 44 44 45 43 45 |4TTSTUTSTU5DDECE|
000001a0 45 35 55 54 54 34 34 54 44 54 54 54 44 35 35 35 |E5UTT44TDTTTD555|
000001b0 44 45 44 45 45 55 54 44 54 34 45 54 54 35 45 44 |DEDEEUTDT4ETT5ED|
000001c0 43 45 44 44 43 54 54 44 43 55 54 54 55 53 43 45 |CEDDCTTDCUTTUSCE|
000001d0 34 43 43 45 35 45 44 44 45 54 54 55 53 54 44 35 |4CCE5EDDETTUSTD5|
000001e0 53 54 44 55 35 45 45 43 45 44 35 45 45 43 55 54 |STDU5EECED5EECUT|
000001f0 53 43 54 54 44 54 45 44 44 54 53 45 44 45 53 44 |SCTTDTEDDTSEDESD|
00000200 44 55 54 44 54 34 54 45 43 55 34 45 45 45 53 35 |DUTDT4TECU4EEES5|
00000210 45 54 43 54 44 44 43 54 55 54 55 45 44 45 45 55 |ETCTDDCTUTUEDEEU|
00000220 55 35 53 44 54 44 54 44 34 34 44 54 53 55 45 45 |U5SDTDTD44DTSUEE|
00000230 43 35 34 44 43 44 54 54 44 45 53 34 44 54 44 54 |C54DCDTTDES4DTDT|
00000240 45 54 44 45 43 44 45 55 45 35 55 34 53 55 44 54 |ETDECDEUE5U4SUDT|
00000250 43 45 44 34 45 53 45 43 44 54 44 34 54 44 53 55 |CED4ESECDTD4TDSU|
00000260 54 54 53 35 45 45 45 45 45 35 45 45 55 35 44 55 |TTS5EEEEE5EEU5DU|
00000270 55 55 54 44 43 44 45 44 44 45 54 34 45 43 43 44 |UUTDCDEDDET4ECCD|
00000280 34 55 44 44 34 34 54 43 34 54 55 45 44 45 35 44 |4UDD44TC4TUEDE5D|
00000290 44 43 55 44 44 44 44 54 33 45 45 44 55 45 54 35 |DCUDDDDT3EEDUET5|
000002a0 35 43 54 55 54 43 54 55 54 44 44 53 55 54 45 45 |5CTUTCTUTDDSUTEE|
000002b0 34 34 45 43 44 54 54 54 44 44 54 54 44 54 35 44 |44ECDTTTDDTTDT5D|
000002c0 44 55 45 44 44 45 54 53 34 44 43 55 54 54 34 45 |DUEDDETS4DCUTT4E|
000002d0 45 45 55 55 45 44 34 54 55 45 53 55 54 55 54 45 |EEUUED4TUESUTUTE|
000002e0 55 55 35 44 45 43 35 45 44 53 45 45 54 53 53 53 |UU5DEC5EDSEETSSS|
000002f0 34 44 53 54 34 44 34 44 45 44 55 44 53 55 54 34 |4DST4D4DEDUDSUT4|
00000300 44 44 44 34 44 54 53 54 54 44 55 45 45 35 55 54 |DDD4DTSTTDUEE5UT|
00000310 33 54 55 55 43 55 44 44 44 45 34 33 45 44 35 55 |3TUUCUDDDE43ED5U|
00000320 45 44 55 54 53 54 34 54 44 44 33 54 54 54 45 35 |EDUTST4TDD3TTTE5|
00000330 34 45 43 45 35 54 54 44 45 34 44 54 44 54 45 45 |4ECE5TTDE4DTDTEE|
00000340 44 43 44 45 45 44 43 34 45 45 55 34 53 54 45 35 |DCDEEDC4EEU4STE5|
00000350 45 55 55 43 54 34 45 44 55 34 44 44 53 54 54 34 |EUUCT4EDU4DDSTT4|
00000360 34 53 55 54 45 35 45 55 53 53 45 35 45 55 53 54 |4SUTE5EUSSE5EUST|
00000370 44 44 53 54 54 44 43 44 43 54 44 43 44 44 45 35 |DDSTTDCDCTDCDDE5|
00000380 45 55 54 44 44 53 54 54 54 53 55 35 55 55 55 33 |EUTDDSTTTSU5UUU3|
00000390 34 55 44 43 55 44 34 53 55 35 35 44 45 34 35 45 |4UDCUD4SU55DE45E|
000003a0 44 35 43 53 44 53 54 45 45 55 55 54 54 55 35 35 |D5CSDSTEEUUTTU55|
000003b0 45 45 45 34 45 54 54 53 34 54 55 53 54 54 44 54 |EEE4ETTS4TUSTTDT|
000003c0 43 43 35 44 43 45 45 44 55 45 54 53 34 53 55 55 |CC5DCEEDUETS4SUU|
000003d0 35 55 53 54 34 44 43 44 55 44 54 34 34 54 44 53 |5UST4DCDUDT44TDS|
000003e0 53 44 54 45 35 45 35 43 43 54 35 45 45 35 34 54 |SDTE5E5CCT5EE54T|
000003f0 44 54 34 54 44 43 44 45 34 44 53 45 45 54 55 54 |DT4TDCDE4DSEETUT|
00000400 44 55 54 44 53 54 34 54 33 44 44 54 34 44 53 35 |DUTDST4T3DDT4DS5|
00000410 44 54 35 34 44 44 45 34 34 43 44 44 35 35 43 44 |DT54DDE44CDD55CD|
00000420 35 53 54 55 55 44 43 45 35 55 44 54 43 54 34 44 |5STUUDCE5UDTCT4D|
00000430 45 34 35 54 45 45 54 54 34 54 54 54 34 54 44 55 |E45TEETT4TTT4TDU|
00000440 54 55 44 43 43 34 45 43 43 54 45 54 53 34 45 54 |TUDCC4ECCTETS4ET|
00000450 45 43 55 54 44 33 45 43 54 44 35 34 44 44 53 53 |ECUTD3ECTD54DDSS|
00000460 54 54 35 45 45 34 43 53 44 35 45 45 35 55 44 53 |TT5EE4CSD5EE5UDS|
00000470 34 54 44 54 53 54 44 35 44 43 53 44 45 45 55 44 |4TDTSTD5DCSDEEUD|
00000480 35 34 44 43 34 54 54 33 34 55 45 35 45 54 54 54 |54DC4TT34UE5ETTT|
00000490 54 55 45 45 45 45 34 55 34 45 45 34 35 45 45 35 |TUEEEE4U4EE45EE5|
000004a0 53 53 45 34 54 43 44 35 35 44 55 53 34 54 45 45 |SSE4TCD55DUS4TEE|
000004b0 34 45 45 55 45 55 54 44 44 45 34 54 44 53 55 45 |4EEUEUTDDE4TDSUE|
000004c0 34 55 43 44 34 44 45 44 54 55 53 55 34 55 35 45 |4UCD4DEDTUSU4U5E|
000004d0 35 45 55 54 54 44 55 55 55 43 33 44 54 53 53 54 |5EUTTDUUUC3DTSST|
000004e0 34 35 34 44 35 43 54 54 54 43 45 35 35 45 45 33 |454D5CTTTCE55EE3|
000004f0 54 54 44 43 54 45 44 45 45 43 44 45 43 43 45 55 |TTDCTEDEECDECCEU|
00000500 35 54 54 54 34 44 43 53 54 44 45 55 35 55 43 44 |5TTT4DCSTDEU5UCD|
00000510 53 34 43 45 43 35 55 34 45 44 44 45 45 44 35 33 |S4CEC5U4EDDEED53|
00000520 45 44 33 54 43 44 35 44 44 55 55 54 34 43 55 45 |ED3TCD5DDUUT4CUE|
00000530 35 45 45 54 34 54 44 54 44 54 54 44 43 54 45 54 |5EET4TDTDTTDCTET|
00000540 54 45 43 35 44 43 45 35 53 43 55 54 43 55 55 33 |TEC5DCE5SCUTCUU3|
00000550 45 34 43 43 44 34 55 45 43 53 44 44 53 53 54 54 |E4CCD4UECSDDSSTT|
00000560 33 44 45 34 45 54 54 34 43 54 35 35 45 45 33 54 |3DE4ETT4CT55EE3T|
00000570 54 53 43 54 44 45 53 44 53 45 45 43 43 44 44 55 |TSCTDESDSEECCDDU|
00000580 45 44 34 34 54 53 34 54 44 45 35 44 45 43 44 54 |ED44TS4TDE5DECDT|
00000590 54 43 45 55 34 33 54 43 35 34 34 45 45 35 33 43 |TCEU43TC544EE53C|
000005a0 55 53 53 53 54 33 44 45 34 33 35 54 53 44 54 34 |USSST3DE435TSDT4|
000005b0 43 45 45 55 44 44 54 33 54 54 54 55 34 44 54 54 |CEEUDDT3TTTU4DTT|
000005c0 53 44 45 44 43 45 34 43 55 43 54 54 54 45 44 44 |SDEDCE4CUCTTTEDD|
000005d0 34 45 33 54 54 45 45 55 53 54 44 53 43 44 44 54 |4E3TTEEUSTDSCDDT|
000005e0 44 44 34 45 35 44 34 43 44 34 35 44 43 33 54 44 |DD4E5D4CD45DC3TD|
000005f0 53 55 54 44 44 43 45 44 45 44 55 55 55 45 43 55 |SUTDDCEDEDUUUECU|
00000600 54 54 34 54 33 34 44 54 53 35 45 55 53 45 54 54 |TT4T34DTS5EUSETT|
00000610 54 44 33 54 54 55 43 54 34 35 45 45 35 34 43 45 |TD3TTUCT45EE54CE|
00000620 55 54 53 54 33 44 43 35 35 34 54 34 53 44 34 43 |UTST3DC554T4SD4C|
00000630 53 44 35 43 54 44 34 44 35 44 44 34 35 55 44 34 |SD5CTD4D5DD45UD4|
00000640 53 54 34 45 55 35 45 43 44 34 53 54 44 35 45 45 |ST4EU5ECD4STD5EE|
00000650 45 43 45 45 54 35 45 53 44 43 53 43 44 44 53 54 |ECEET5ESDCSCDDST|
00000660 44 34 35 35 45 34 53 43 54 53 44 45 34 54 44 54 |D455E4SCTSDE4TDT|
00000670 34 54 44 54 45 45 45 34 44 45 44 44 45 45 45 44 |4TDTEEE4DEDDEEED|
00000680 34 44 54 55 35 34 54 33 34 44 44 45 45 54 44 53 |4DTU54T34DDEETDS|
00000690 54 53 34 43 44 43 34 54 34 45 45 34 45 43 44 45 |TS4CDC4T4EE4ECDE|
000006a0 45 45 44 43 54 43 34 33 35 44 35 53 54 44 45 45 |EEDCTC435D5STDEE|
000006b0 55 35 43 54 44 34 44 54 44 44 35 45 44 44 54 53 |U5CTD4DTDD5EDDTS|
000006c0 45 35 43 45 35 44 45 45 54 54 43 54 35 53 45 44 |E5CE5DEETTCT5SED|
000006d0 33 45 35 45 43 43 35 44 53 53 43 44 44 33 54 44 |3E5ECC5DSSCDD3TD|
000006e0 54 54 34 44 35 45 34 34 33 53 45 35 33 54 43 53 |TT4D5E443SE53TCS|
000006f0 34 44 44 53 45 54 34 45 43 53 45 44 45 53 45 34 |4DDSET4ECSEDESE4|
00000700 34 54 43 34 54 44 53 34 54 44 35 45 45 34 43 54 |4TC4TDS4TD5EE4CT|
00000710 44 54 45 55 43 34 54 53 44 44 35 45 45 44 34 44 |DTEUC4TSDD5EED4D|
00000720 43 54 33 44 54 34 53 45 45 35 43 54 54 43 43 35 |CT3DT4SEE5CTTCC5|
00000730 34 43 55 44 34 43 54 44 54 34 45 44 44 34 45 45 |4CUD4CTDT4EDD4EE|
00000740 54 43 55 35 45 43 45 35 55 43 54 34 55 45 44 43 |TCU5ECE5UCT4UEDC|
00000750 44 44 44 35 45 44 45 55 54 54 44 54 43 54 54 34 |DDD5EDEUTTDTCTT4|
00000760 44 45 45 35 45 34 44 33 43 53 34 33 54 44 34 54 |DEE5E4D3CS43TD4T|
00000770 44 54 33 44 45 44 43 44 43 44 45 45 43 44 45 43 |DT3DEDCDCDEECDEC|
00000780 54 55 54 55 45 53 35 54 54 33 45 44 45 33 44 54 |TUTUES5TT3EDE3DT|
00000790 44 43 44 44 54 33 44 54 35 34 44 45 44 34 43 43 |DCDDT3DT54DED4CC|
000007a0 45 43 54 53 54 34 34 44 35 53 54 44 33 45 35 44 |ECTST44D5STD3E5D|
000007b0 53 44 44 34 43 44 54 33 34 54 44 55 35 45 54 44 |SDD4CDT34TDU5ETD|
000007c0 43 53 55 44 43 45 45 53 53 43 54 54 54 44 45 43 |CSUDCEESSCTTTDEC|
000007d0 44 44 43 43 44 45 45 55 44 54 54 33 44 44 44 43 |DDCCDEEUDTT3DDDC|
000007e0 54 44 34 44 35 45 33 55 44 34 35 55 43 34 44 54 |TD4D5E3UD45UC4DT|
000007f0 44 35 54 55 55 33 45 45 54 44 55 43 45 44 35 45 |D5TUU3EETDUCED5E|
00000800 44 35 35 53 43 54 34 44 34 45 35 44 33 44 54 34 |D55SCT4D4E5D3DT4|
00000810 53 44 54 54 33 54 54 54 34 44 44 45 34 44 45 45 |SDTT3TTT4DDE4DEE|
00000820 35 55 53 54 43 54 54 35 45 45 54 55 54 34 44 43 |5USTCTT5EETUT4DC|
00000830 54 54 34 45 44 44 54 44 54 44 44 34 34 54 54 34 |TT4EDDTDTDD44TT4|
00000840 33 44 44 45 33 34 43 43 53 34 53 44 45 34 43 44 |3DDE34CCS4SDE4CD|
00000850 45 53 54 45 45 35 43 45 44 44 53 44 44 44 53 44 |ESTEE5CEDDSDDDSD|
00000860 54 54 45 35 45 33 43 53 54 33 44 53 35 55 54 54 |TTE5E3CST3DS5UTT|
00000870 34 45 45 54 35 44 45 34 45 45 53 34 45 44 43 55 |4EET5DE4EES4EDCU|
00000880 34 45 53 53 34 54 54 33 35 35 44 35 55 44 54 54 |4ESS4TT355D5UDTT|
00000890 54 44 44 34 54 44 34 53 45 45 44 34 44 54 44 43 |TDD4TD4SEED4DTDC|
000008a0 55 45 54 53 44 53 34 45 44 44 33 45 44 44 43 44 |UETSDS4EDD3EDDCD|
000008b0 44 54 45 44 44 34 43 44 44 55 55 34 45 43 55 35 |DTEDD4CDDUU4ECU5|
000008c0 35 54 43 54 34 33 43 45 34 53 44 43 35 45 45 55 |5TCT43CE4SDC5EEU|
000008d0 55 54 44 44 35 43 44 55 34 43 44 44 44 53 54 44 |UTDD5CDU4CDDDSTD|
000008e0 55 45 35 45 33 54 54 55 33 44 43 54 53 54 54 54 |UE5E3TTU3DCTSTTT|
000008f0 45 45 44 35 44 44 44 43 55 45 44 44 43 43 45 35 |EED5DDDCUEDDCCE5|
00000900 35 45 45 55 54 54 55 34 34 45 44 45 45 54 44 44 |5EEUTTU44EDEETDD|
00000910 44 45 53 44 54 54 54 44 44 44 44 45 44 45 35 44 |DESDTTTDDDDEDE5D|
00000920 44 54 43 44 54 34 45 35 44 35 53 45 54 43 45 45 |DTCDT4E5D5SETCEE|
00000930 54 43 44 54 34 43 44 44 54 54 54 45 43 54 53 45 |TCDT4CDDTTTECTSE|
00000940 45 55 34 54 43 45 43 35 55 54 53 54 45 45 45 35 |EU4TCEC5UTSTEEE5|
00000950 54 55 54 35 35 44 44 33 43 54 54 54 33 44 55 34 |TUT55DD3CTTT3DU4|
00000960 54 54 45 35 44 54 35 53 53 44 34 55 44 45 55 44 |TTE5DT5SSD4UDEUD|
00000970 45 45 33 44 55 45 35 44 44 44 45 43 43 45 44 33 |EE3DUE5DDDECCED3|
00000980 53 54 55 34 55 33 55 34 44 35 45 35 44 33 54 55 |STU4U3U4D5E5D3TU|
00000990 35 33 44 44 54 34 53 44 44 35 45 44 45 54 54 45 |53DDT4SDD5EDETTE|
000009a0 44 55 44 54 34 54 45 44 35 43 44 44 33 54 44 45 |DUDT4TED5CDD3TDE|
000009b0 43 44 54 55 43 54 44 34 44 44 55 43 34 35 54 55 |CDTUCTD4DDUC45TU|
000009c0 45 34 45 45 55 43 34 53 55 53 54 53 44 43 35 45 |E4EEUC4SUSTSDC5E|
000009d0 53 44 33 43 45 44 45 35 44 44 44 53 45 44 54 55 |SD3CEDE5DDDSEDTU|
000009e0 54 54 33 45 44 45 53 44 54 54 53 45 54 54 45 44 |TT3EDESDTTSETTED|
000009f0 45 34 45 54 54 35 44 44 54 44 45 45 33 45 43 55 |E4ETT5DDTDEE3ECU|
00000a00 43 54 34 45 43 54 34 44 43 44 34 45 54 44 34 55 |CT4ECT4DCD4ETD4U|
00000a10 45 34 44 34 34 53 54 44 35 43 44 54 34 54 44 54 |E4D44STD5CDT4TDT|
00000a20 45 34 44 34 33 44 44 35 43 44 45 33 45 54 44 53 |E4D43DD5CDE3ETDS|
00000a30 44 44 54 45 45 44 34 43 34 44 55 34 53 44 54 34 |DDTEED4C4DU4SDT4|
00000a40 34 45 54 45 35 55 45 45 53 35 53 54 43 34 55 43 |4ETE5UEES5STC4UC|
00000a50 54 44 43 43 44 33 33 45 54 44 53 54 54 45 43 54 |TDCCD33ETDSTTECT|
00000a60 44 54 45 43 45 33 54 54 54 53 44 44 34 53 44 44 |DTECE3TTTSDD4SDD|
00000a70 35 55 44 44 33 44 44 44 44 44 43 45 45 43 44 55 |5UDD3DDDDDCEECDU|
00000a80 34 54 43 54 43 54 54 43 54 34 44 43 44 54 54 43 |4TCTCTTCT4DCDTTC|
00000a90 35 44 35 44 34 44 44 34 43 44 45 34 43 43 54 43 |5D5D4DD4CDE4CCTC|
00000aa0 44 55 54 43 34 44 54 35 44 55 53 54 54 45 43 44 |DUTC4DT5DUSTTECD|
00000ab0 54 54 53 44 44 54 53 44 44 54 45 53 55 44 54 34 |TTSDDTSDDTESUDT4|
00000ac0 54 54 54 35 45 55 54 43 54 44 55 43 55 45 53 43 |TTT5EUTCTDUCUESC|
00000ad0 55 44 53 45 44 35 45 55 34 33 44 54 44 43 35 45 |UDSED5EU43DTDC5E|
00000ae0 55 44 53 54 35 45 55 34 53 54 45 34 43 45 44 54 |UDST5EU4STE4CEDT|
00000af0 44 54 55 33 44 45 45 35 44 44 34 45 45 55 45 44 |DTU3DEE5DD4EEUED|
00000b00 54 55 54 53 54 55 35 44 34 45 33 54 54 35 44 54 |TUTSTU5D4E3TT5DT|
00000b10 45 35 53 34 54 34 54 45 45 45 35 55 44 54 34 44 |E5S4T4TEEE5UDT4D|
00000b20 43 35 45 55 54 54 53 35 45 35 45 54 44 53 44 44 |C5EUTTS5E5ETDSDD|
00000b30 44 43 44 44 35 53 44 54 43 44 34 45 54 44 35 44 |DCDD5SDTCD4ETD5D|
00000b40 44 44 55 45 43 44 45 34 34 54 45 44 55 45 53 53 |DDUECDE44TEDUESS|
00000b50 54 43 44 35 33 45 45 54 53 54 54 54 35 35 45 34 |TCD53EETSTTT55E4|
00000b60 55 54 44 53 45 45 45 53 44 43 34 45 45 45 34 45 |UTDSEEESDC4EEE4E|
00000b70 54 54 53 54 44 44 35 44 44 45 44 44 43 44 45 44 |TTSTDD5DDEDDCDED|
00000b80 43 53 44 54 43 45 54 35 44 53 44 54 54 43 34 35 |CSDTCET5DSDTTC45|
00000b90 55 35 55 44 34 54 43 44 44 34 43 53 44 34 54 53 |U5UD4TCDD4CSD4TS|
00000ba0 44 43 35 55 54 43 54 55 33 45 54 44 53 44 44 54 |DC5UTCTU3ETDSDDT|
00000bb0 43 45 44 35 45 54 54 54 44 34 44 44 44 33 44 44 |CED5ETTTD4DDD3DD|
00000bc0 44 55 54 45 55 55 44 43 44 45 55 34 53 55 43 55 |DUTEUUDCDEU4SUCU|
00000bd0 53 44 53 45 43 44 34 33 44 54 44 33 44 44 44 45 |SDSECD43DTD3DDDE|
00000be0 55 44 33 44 43 45 35 44 53 34 53 44 45 34 44 44 |UD3DCE5DS4SDE4DD|
00000bf0 44 54 44 54 44 33 44 45 44 44 44 45 43 45 44 55 |DTDTD3DEDDDECEDU|
00000c00 53 54 44 45 35 44 34 44 55 54 55 45 55 33 35 35 |STDE5D4DUTUEU355|
00000c10 33 35 54 54 33 43 44 44 34 43 44 54 35 55 53 45 |35TT3CDD4CDT5USE|
00000c20 43 35 45 54 53 34 54 55 35 55 44 53 54 44 54 53 |C5ETS4TU5UDSTDTS|
00000c30 54 45 35 45 45 55 34 43 44 44 43 54 35 45 54 44 |TE5EEU4CDDCT5ETD|
00000c40 34 45 55 44 34 54 45 54 43 54 54 44 45 34 43 53 |4EUD4TETCTTDE4CS|
00000c50 53 54 43 45 45 45 34 44 54 54 53 34 44 45 35 55 |STCEEE4DTTS4DE5U|
00000c60 54 33 54 43 45 34 45 53 54 53 45 44 34 43 44 44 |T3TCE4ESTSED4CDD|
00000c70 34 44 44 54 33 45 44 45 44 44 43 43 44 35 43 45 |4DDT3EDEDDCCD5CE|
00000c80 44 34 53 45 55 55 45 44 54 34 54 43 43 34 34 45 |D4SEUUEDT4TCC44E|
00000c90 55 45 44 53 34 45 44 33 45 45 45 35 43 43 54 55 |UEDS4ED3EEE5CCTU|
00000ca0 45 45 35 43 34 54 34 53 35 54 53 54 54 54 53 44 |EE5C4T4S5TSTTTSD|
00000cb0 44 44 45 44 45 54 53 44 54 54 44 33 55 54 44 35 |DDEDETSDTTD3UTD5|
00000cc0 34 45 45 34 44 54 44 53 45 55 43 45 54 35 44 53 |4EE4DTDSEUCET5DS|
00000cd0 34 43 43 54 35 53 45 44 44 33 54 54 45 35 45 54 |4CCT5SEDD3TTE5ET|
00000ce0 54 54 43 54 35 55 53 45 43 44 45 34 45 45 44 34 |TTCT5USECDE4EED4|
00000cf0 44 54 54 33 54 45 44 33 55 53 54 54 54 45 45 45 |DTT3TED3USTTTEEE|
00000d00 34 43 54 44 35 55 44 44 54 54 54 33 34 45 45 35 |4CTD5UDDTTT34EE5|
00000d10 44 45 34 35 44 45 43 53 45 45 35 55 53 44 34 45 |DE45DECSEE5USD4E|
00000d20 45 35 45 34 44 34 45 54 44 55 44 34 54 43 44 54 |E5E4D4ETDUD4TCDT|
00000d30 44 45 43 45 35 55 44 44 44 54 34 35 44 54 34 54 |DECE5UDDDT45DT4T|
00000d40 34 54 53 54 55 55 43 54 45 45 45 44 34 43 54 54 |4TSTUUCTEEED4CTT|
00000d50 54 43 54 54 55 44 44 54 35 34 54 44 33 34 44 34 |TCTTUDDT54TD34D4|
00000d60 53 54 44 33 45 45 45 43 54 53 34 43 55 44 35 44 |STD3EEECTS4CUD5D|
00000d70 53 54 33 34 54 44 35 44 44 35 44 54 53 44 45 54 |ST34TD5DD5DTSDET|
00000d80 45 43 44 34 43 33 45 55 54 54 53 54 55 34 33 35 |ECD4C3EUTTSTU435|
00000d90 44 35 54 44 44 54 43 53 44 35 45 43 54 34 44 45 |D5TDDTCSD5ECT4DE|
00000da0 45 33 35 44 34 44 55 54 34 44 34 44 53 54 55 44 |E35D4DUT4D4DSTUD|
00000db0 53 35 44 35 45 55 44 54 44 35 45 44 55 34 44 54 |S5D5EUDTD5EDU4DT|
00000dc0 55 33 44 43 45 43 54 35 45 45 35 45 55 43 54 34 |U3DCECT5EE5EUCT4|
00000dd0 43 44 44 55 43 54 54 33 35 44 44 33 34 44 44 53 |CDDUCTT35DD34DDS|
00000de0 34 44 33 54 43 44 45 54 53 54 45 45 45 35 45 43 |4D3TCDETSTEEE5EC|
00000df0 45 34 54 54 54 33 35 44 34 54 55 43 54 44 44 55 |E4TTT35D4TUCTDDU|
00000e00 44 44 55 43 35 45 35 45 55 54 34 54 33 33 34 44 |DDUC5E5EUT4T334D|
00000e10 45 33 44 44 54 53 55 55 44 43 43 44 34 43 43 44 |E3DDTSUUDCCD4CCD|
00000e20 43 35 44 35 54 55 55 34 54 55 44 34 54 44 44 53 |C5D5TUU4TUD4TDDS|
00000e30 34 45 34 43 43 44 34 43 44 45 44 44 53 54 54 55 |4E4CCD4CDEDDSTTU|
00000e40 35 45 43 44 53 54 55 44 45 35 45 43 55 34 34 53 |5ECDSTUDE5ECU44S|
00000e50 54 45 53 55 44 44 53 35 54 44 33 34 45 54 54 34 |TESUDDS5TD34ETT4|
00000e60 44 54 44 53 45 45 45 43 44 53 44 45 35 43 43 44 |DTDSEEECDSDE5CCD|
00000e70 34 44 43 44 53 34 44 44 54 55 43 53 54 34 45 44 |4DCDS4DDTUCST4ED|
00000e80 44 45 43 35 55 35 45 34 53 34 54 53 53 35 45 55 |DEC5U5E4S4TSS5EU|
00000e90 33 45 44 34 34 44 44 34 53 53 54 54 43 43 45 44 |3ED44DD4SSTTCCED|
00000ea0 43 43 34 45 34 54 34 45 34 54 34 34 34 54 53 34 |CC4E4T4E4T444TS4|
00000eb0 44 44 43 45 44 34 53 53 44 43 44 35 45 44 55 34 |DDCED4SSDCD5EDU4|
00000ec0 45 45 54 53 54 45 55 43 54 34 45 45 55 53 53 43 |EETSTEUCT4EEUSSC|
00000ed0 45 44 43 54 44 33 34 44 45 54 35 44 55 55 34 44 |EDCTD34DET5DUU4D|
00000ee0 45 44 53 54 43 44 53 44 53 54 43 44 45 43 44 35 |EDSTCDSDSTCDECD5|
00000ef0 55 53 54 33 54 44 54 44 44 44 34 44 54 43 54 45 |UST3TDTDDD4DTCTE|
00000f00 45 45 34 45 54 45 34 55 54 44 43 53 54 45 45 53 |EE4ETE4UTDCSTEES|
00000f10 44 54 54 34 54 44 34 43 45 55 55 43 55 44 45 45 |DTT4TD4CEUUCUDEE|
00000f20 43 44 45 54 45 54 44 35 44 54 54 34 44 43 54 44 |CDETETD5DTT4DCTD|
00000f30 54 43 43 44 44 45 55 44 44 45 35 34 54 45 35 45 |TCCDDEUDDE54TE5E|
00000f40 44 45 33 54 53 55 55 54 35 45 43 54 53 43 53 34 |DE3TSUUT5ECTSCS4|
00000f50 34 43 45 44 53 45 55 44 54 34 44 54 55 34 44 55 |4CEDSEUDT4DTU4DU|
00000f60 44 54 54 43 54 45 44 55 44 53 45 45 45 55 54 45 |DTTCTEDUDSEEEUTE|
00000f70 43 44 34 54 44 44 44 34 43 54 44 54 43 44 54 54 |CD4TDDD4CTDTCDTT|
00000f80 53 53 54 35 45 35 55 34 45 43 33 44 44 45 35 44 |SST5E5U4EC3DDE5D|
00000f90 54 54 44 44 44 44 44 53 54 34 45 43 45 44 43 43 |TTDDDDDST4ECEDCC|
00000fa0 55 44 34 44 54 45 34 54 35 35 34 44 34 54 44 44 |UD4DTE4T554D4TDD|
00000fb0 45 34 45 45 43 43 44 54 44 35 34 44 55 43 54 45 |E4EECCDTD54DUCTE|
00000fc0 44 35 55 54 44 33 44 34 44 45 34 54 43 43 34 35 |D5UTD3D4DE4TCC45|
00000fd0 43 44 45 45 53 45 44 53 45 44 45 34 34 54 55 34 |CDEESEDSEDE44TU4|
00000fe0 55 44 44 34 55 54 44 45 53 44 43 45 43 35 44 45 |UDD4UTDESDCEC5DE|
00000ff0 45 54 44 54 44 54 34 44 34 54 34 54 54 44 55 55 |ETDTDT4D4T4TTDUU|
00001000 54 44 54 35 33 54 34 44 55 33 35 44 45 45 45 44 |TDT53T4DU35DEEED|
00001010 43 53 54 44 35 55 53 54 54 53 53 54 34 53 55 44 |CSTD5USTTSST4SUD|
00001020 54 43 44 45 54 55 44 44 35 55 44 34 34 45 45 45 |TCDETUDD5UD44EEE|
00001030 54 44 45 45 43 45 44 54 44 44 45 45 35 34 43 45 |TDEECEDTDDEE54CE|
00001040 53 35 43 45 34 35 33 54 33 54 54 53 53 54 54 44 |S5CE453T3TTSSTTD|
00001050 44 34 55 45 44 44 34 54 45 54 35 34 55 54 55 54 |D4UEDD4TET54UTUT|
00001060 45 44 34 44 45 55 45 54 55 54 53 53 34 43 43 44 |ED4DEUETUTSS4CCD|
00001070 34 44 53 55 34 54 44 44 44 55 54 53 44 44 53 53 |4DSU4TDDDUTSDDSS|
00001080 55 34 53 55 44 34 45 34 53 34 55 44 33 35 45 53 |U4SUD4E4S4UD35ES|
00001090 33 54 44 34 55 54 44 44 43 55 54 44 45 53 45 44 |3TD4UTDDCUTDESED|
000010a0 44 43 44 45 53 54 54 35 34 44 34 34 34 44 43 34 |DCDESTT54D444DC4|
000010b0 44 44 43 44 44 44 44 53 44 45 45 45 55 53 55 55 |DDCDDDDSDEEEUSUU|
000010c0 35 43 44 53 53 55 45 35 34 34 55 55 34 34 53 45 |5CDSSUE544UU44SE|
000010d0 35 45 45 55 54 44 54 44 45 43 35 45 44 54 34 45 |5EEUTDTDEC5EDT4E|
000010e0 55 34 53 55 55 55 44 44 53 44 54 54 43 43 55 34 |U4SUUUDDSDTTCCU4|
000010f0 44 43 54 54 54 44 54 45 44 44 44 44 44 43 44 44 |DCTTTDTEDDDDDCDD|
00001100 44 33 34 44 34 35 54 44 54 43 45 35 55 43 53 44 |D34D45TDTCE5UCSD|
00001110 44 44 53 34 54 55 35 44 54 55 54 43 45 54 44 43 |DDS4TU5DTUTCETDC|
00001120 55 54 44 45 45 55 54 34 45 44 35 35 44 53 35 44 |UTDEEUT4ED55DS5D|
00001130 54 45 43 45 45 45 53 54 53 45 45 54 55 45 34 33 |TECEEESTSEETUE43|
00001140 45 44 35 53 45 45 35 35 54 45 53 34 55 53 55 34 |ED5SEE55TES4USU4|
00001150 34 55 45 45 34 44 55 44 55 44 45 44 54 55 55 44 |4UEE4DUDUDEDTUUD|
00001160 45 55 54 45 54 44 45 53 44 53 44 53 53 44 55 44 |EUTETDESDSDSSDUD|
00001170 43 44 55 44 44 44 54 34 45 35 44 34 45 34 54 44 |CDUDDDT4E5D4E4TD|
00001180 53 35 44 45 55 53 55 55 45 43 35 35 53 45 55 44 |S5DEUSUUEC55SEUD|
00001190 54 43 54 54 44 34 44 44 44 54 53 43 45 55 53 45 |TCTTD4DDDTSCEUSE|
000011a0 54 45 53 55 55 44 54 54 35 34 34 45 54 34 44 54 |TESUUDTT544ET4DT|
000011b0 43 54 44 45 45 43 45 44 53 44 44 34 44 44 43 43 |CTDEECEDSDD4DDCC|
000011c0 44 34 33 53 54 55 55 55 54 33 54 54 53 33 54 44 |D43STUUUT3TTS3TD|
000011d0 43 55 54 53 44 44 44 43 44 54 45 34 44 44 44 35 |CUTSDDDCDTE4DDD5|
000011e0 34 44 44 44 53 45 45 43 53 54 53 43 43 54 54 43 |4DDDSEECSTSCCTTC|
000011f0 44 44 54 44 54 44 34 44 34 34 45 44 55 55 45 33 |DDTDTD4D44EDUUE3|
00001200 53 54 54 33 35 55 35 53 45 45 45 45 43 43 44 55 |STT35U5SEEEECCDU|
00001210 53 44 55 55 35 45 44 54 34 44 53 45 44 45 43 45 |SDUU5EDT4DSEDECE|
00001220 44 54 45 45 54 53 54 54 34 34 44 44 34 55 54 55 |DTEETSTT44DD4UTU|
00001230 54 44 44 45 43 44 45 44 44 44 55 44 44 45 33 44 |TDDECDEDDDUDDE3D|
00001240 34 53 43 54 53 43 55 45 33 34 34 43 34 54 34 45 |4SCTSCUE344C4T4E|
00001250 54 54 45 54 45 44 55 45 53 45 45 34 55 44 45 35 |TTETEDUESEE4UDE5|
00001260 44 54 54 55 44 45 45 55 44 54 43 43 44 54 54 44 |DTTUDEEUDTCCDTTD|
00001270 54 44 44 43 44 54 44 44 35 55 45 55 53 44 34 54 |TDDCDTDD5UEUSD4T|
00001280 43 55 35 35 45 45 55 34 44 44 43 53 55 44 43 43 |CU55EEU4DDCSUDCC|
00001290 55 43 45 53 34 55 54 54 35 53 44 54 43 45 55 44 |UCES4UTT5SDTCEUD|
000012a0 54 44 55 45 44 54 54 44 54 45 45 45 45 43 44 34 |TDUEDTTDTEEEECD4|
000012b0 44 44 44 43 34 44 55 53 44 43 53 35 55 33 44 33 |DDDC4DUSDCS5U3D3|
000012c0 45 35 55 44 53 45 55 55 55 55 54 34 55 34 55 55 |E5UDSEUUUUT4U4UU|
000012d0 55 55 34 44 44 54 45 45 44 45 35 45 54 35 53 54 |UU4DDTEEDE5ET5ST|
000012e0 44 34 43 54 44 54 45 44 45 45 44 44 44 43 44 44 |D4CTDTEDEEDDDCDD|
000012f0 54 43 44 44 54 44 43 44 44 45 35 45 54 34 55 53 |TCDDTDCDDE5ET4US|
00001300 45 35 55 45 44 53 34 55 54 43 53 45 55 55 55 35 |E5UEDS4UTCSEUUU5|
00001310 45 44 43 44 55 55 45 54 54 44 44 43 53 45 54 45 |EDCDUUETTDDCSETE|
00001320 45 44 44 33 54 54 35 34 45 45 44 45 45 45 35 45 |EDD3TT54EEDEEE5E|
00001330 54 45 43 44 44 54 55 54 44 45 54 33 55 54 33 53 |TECDDTUTDET3UT3S|
00001340 33 44 43 55 53 45 55 35 54 44 44 35 34 43 54 55 |3DCUSEU5TDD54CTU|
00001350 54 53 45 45 33 55 45 44 43 54 54 45 45 45 54 54 |TSEE3UEDCTTEEETT|
00001360 34 35 55 44 34 55 45 45 55 54 44 45 43 54 44 44 |45UD4UEEUTDECTDD|
00001370 43 55 45 54 44 43 45 35 55 54 43 54 55 34 55 54 |CUETDCE5UTCTU4UT|
00001380 45 55 45 34 34 54 45 55 53 45 55 55 45 43 35 43 |EUE44TEUSEUUEC5C|
00001390 43 35 45 54 54 54 54 54 55 44 54 43 55 54 34 45 |C5ETTTTTUDTCUT4E|
000013a0 45 44 44 54 45 45 54 54 55 54 34 44 44 34 45 43 |EDDTEETTUT4DD4EC|
000013b0 54 34 44 44 45 43 44 44 55 54 54 34 55 55 33 35 |T4DDECDDUTT4UU35|
000013c0 45 45 35 43 54 34 54 43 44 45 54 54 54 34 54 54 |EE5CT4TCDETTT4TT|
000013d0 54 54 34 45 34 55 45 45 43 53 44 45 44 45 44 44 |TT4E4UEECSDEDEDD|
000013e0 34 44 45 34 45 54 44 45 44 45 55 44 54 45 44 43 |4DE4ETDEDEUDTEDC|
000013f0 35 44 34 44 44 45 35 44 34 44 44 35 55 43 44 34 |5D4DDE5D4DD5UCD4|
00001400 53 55 45 55 34 45 54 55 45 44 45 55 45 44 53 45 |SUEU4ETUEDEUEDSE|
00001410 45 35 45 54 54 55 55 55 54 44 45 44 45 45 53 45 |E5ETTUUUTDEDEESE|
00001420 54 53 44 44 54 35 54 55 55 34 55 44 45 45 44 44 |TSDDT5TUU4UDEEDD|
00001430 44 45 44 44 43 34 44 54 44 54 53 45 44 43 35 44 |DEDDC4DTDTSEDC5D|
00001440 54 53 55 55 55 43 45 44 45 54 44 55 55 55 45 44 |TSUUUCEDETDUUUED|
00001450 53 54 45 44 43 45 45 53 43 44 44 53 45 45 54 34 |STEDCEESCDDSEET4|
00001460 45 44 45 45 54 55 45 45 44 44 53 54 45 54 44 35 |EDEETUEEDDSTETD5|
00001470 54 45 43 54 54 34 44 45 55 44 35 45 43 54 34 55 |TECTT4DEUD5ECT4U|
00001480 45 54 55 35 53 54 53 54 55 34 55 55 55 35 54 43 |ETU5STSTU4UUU5TC|
00001490 34 45 45 54 34 33 54 44 34 53 44 44 55 45 44 45 |4EET43TD4SDDUEDE|
000014a0 45 53 45 45 44 45 55 54 54 53 44 34 44 45 44 34 |ESEEDEUTTSD4DED4|
000014b0 44 45 44 43 44 44 54 53 44 44 55 35 33 43 44 45 |DEDCDDTSDDU53CDE|
000014c0 43 55 45 55 43 45 45 55 54 54 55 35 55 45 54 54 |CUEUCEEUTTU5UETT|
000014d0 54 54 53 45 55 35 55 44 45 43 45 55 54 35 54 44 |TTSEU5UDECEUT5TD|
000014e0 45 55 33 44 45 54 54 45 44 45 54 55 44 53 55 44 |EU3DETTEDETUDSUD|
000014f0 54 43 43 44 54 44 43 44 45 43 44 55 44 34 55 53 |TCCDTDCDECDUD4US|
00001500 44 54 54 53 54 34 54 44 54 44 45 54 45 43 44 45 |DTTST4TDTDETECDE|
00001510 54 43 35 54 43 55 54 54 55 55 55 54 44 45 44 44 |TC5TCUTTUUUTDEDD|
00001520 54 44 45 55 43 45 34 55 43 54 45 45 44 55 54 45 |TDEUCE4UCTEEDUTE|
00001530 55 54 55 34 44 54 43 54 43 43 44 43 35 44 34 53 |UTU4DTCTCCDC5D4S|
00001540 55 54 55 45 33 44 34 45 45 44 55 54 54 34 45 54 |UTUE3D4EEDUTT4ET|
00001550 54 54 43 54 44 34 55 44 44 55 45 45 44 55 44 44 |TTCTD4UDDUEEDUDD|
00001560 44 35 44 44 35 53 45 44 43 35 44 44 53 55 44 54 |D5DD5SEDC5DDSUDT|
00001570 45 35 44 34 44 45 45 35 45 55 54 45 34 34 55 44 |E5D4DEE5EUTE44UD|
00001580 33 55 53 44 33 34 53 54 43 44 44 54 44 55 44 33 |3USD34STCDDTDUD3|
00001590 44 33 54 54 44 54 34 44 54 44 44 45 45 54 33 54 |D3TTDT4DTDDEET3T|
000015a0 54 54 43 45 54 34 54 43 44 55 45 43 44 35 54 34 |TTCET4TCDUECD5T4|
000015b0 54 34 34 45 54 43 54 45 54 54 53 35 44 54 53 33 |T44ETCTETTS5DTS3|
000015c0 43 44 43 35 43 35 45 43 44 53 34 44 55 55 34 44 |CDC5C5ECDS4DUU4D|
000015d0 34 43 44 55 45 54 54 44 45 53 44 54 44 44 45 55 |4CDUETTDESDTDDEU|
000015e0 34 44 45 54 35 44 44 45 45 44 44 53 34 45 45 44 |4DET5DDEEDDS4EED|
000015f0 55 55 34 44 45 44 35 45 45 35 44 54 55 53 44 33 |UU4DED5EE5DTUSD3|
00001600 35 53 44 55 54 45 54 54 55 53 54 45 43 44 35 44 |5SDUTETTUSTECD5D|
00001610 45 45 53 55 44 45 45 54 54 54 43 44 54 54 44 45 |EESUDEETTTCDTTDE|
00001620 55 54 43 44 44 44 45 54 54 55 53 45 34 44 45 44 |UTCDDDETTUSE4DED|
00001630 35 34 45 45 53 34 43 44 44 44 54 45 54 53 35 53 |54EES4CDDDTETS5S|
00001640 44 53 45 45 44 43 33 44 55 55 55 45 54 34 44 34 |DSEEDC3DUUUET4D4|
00001650 44 54 44 44 45 55 45 44 44 44 45 43 44 54 44 54 |DTDDEUEDDDECDTDT|
00001660 44 45 44 34 54 54 44 34 45 44 53 55 43 54 53 34 |DED4TTD4EDSUCTS4|
00001670 43 54 43 53 55 35 44 33 34 54 54 44 55 45 35 35 |CTCSU5D34TTDUE55|
00001680 35 45 54 54 53 54 53 34 45 34 43 45 44 55 44 43 |5ETTSTS4E4CEDUDC|
00001690 44 33 55 54 44 44 44 54 44 45 54 55 53 45 45 54 |D3UTDDDTDETUSEET|
000016a0 55 55 44 45 44 45 44 34 54 44 54 44 44 45 44 34 |UUDEDED4TDTDDED4|
000016b0 45 55 45 54 55 53 44 43 44 54 43 34 53 44 54 44 |EUETUSDCDTC4SDTD|
000016c0 43 33 43 45 43 33 45 35 35 55 55 33 45 55 55 53 |C3CEC3E55UU3EUUS|
000016d0 54 44 54 43 44 45 45 45 45 54 35 45 44 55 55 45 |TDTCDEEEET5EDUUE|
000016e0 45 45 35 45 54 54 34 44 45 55 45 43 44 43 34 43 |EE5ETT4DEUECDC4C|
000016f0 45 43 43 54 55 44 55 44 44 54 54 43 44 45 45 35 |ECCTUDUDDTTCDEE5|
00001700 44 34 34 34 44 55 34 53 54 55 44 43 34 44 43 45 |D444DU4STUDC4DCE|
00001710 33 44 44 44 35 44 45 44 53 54 55 55 53 55 55 35 |3DDD5DEDSTUUSUU5|
00001720 45 45 44 43 45 45 54 44 43 44 54 44 35 44 34 44 |EEDCEETDCDTD5D4D|
00001730 35 44 55 44 53 54 43 54 54 43 35 45 54 43 54 43 |5DUDSTCTTC5ETCTC|
00001740 53 43 54 45 53 45 35 35 45 45 34 54 35 34 33 44 |SCTESE55EE4T543D|
00001750 44 54 44 54 45 34 45 45 44 55 55 54 44 55 55 54 |DTDTE4EEDUUTDUUT|
00001760 45 43 44 44 54 34 45 45 45 34 43 45 53 35 44 44 |ECDDT4EEE4CES5DD|
00001770 43 34 55 55 55 34 44 34 54 44 53 54 54 45 35 44 |C4UUU4D4TDSTTE5D|
00001780 34 55 33 54 55 54 53 34 43 53 53 53 43 45 44 33 |4U3TUTS4CSSSCED3|
00001790 44 45 45 45 54 44 55 34 44 54 54 45 54 44 54 43 |DEEETDU4DTTETDTC|
000017a0 44 44 45 43 44 34 45 55 54 34 44 45 44 35 45 33 |DDECD4EUT4DED5E3|
000017b0 54 54 34 55 54 55 35 45 53 44 44 35 53 54 43 34 |TT4UTU5ESDD5STC4|
000017c0 53 54 55 35 55 55 44 45 44 35 55 35 54 35 54 54 |STU5UUDED5U5T5TT|
000017d0 54 44 54 44 34 54 45 44 33 45 54 54 45 55 44 44 |TDTD4TED3ETTEUDD|
000017e0 34 44 44 34 34 44 44 45 35 45 44 43 34 53 54 43 |4DD44DDE5EDC4STC|
000017f0 34 45 45 44 55 44 54 54 54 54 54 54 54 35 45 34 |4EEDUDTTTTTTT5E4|
00001800 45 45 54 53 45 43 54 53 53 43 55 53 53 45 35 45 |EETSECTSSCUSSE5E|
00001810 44 45 54 54 54 54 33 44 54 54 53 54 54 53 45 44 |DETTTT3DTTSTTSED|
00001820 44 35 43 44 44 45 53 45 44 44 33 44 34 54 54 44 |D5CDDESEDD3D4TTD|
00001830 55 54 53 55 43 34 45 44 54 44 45 45 55 53 54 54 |UTSUC4EDTDEEUSTT|
00001840 54 43 53 55 45 53 35 45 35 35 45 54 53 54 34 54 |TCSUES5E55ETST4T|
00001850 53 54 54 55 55 55 45 45 45 44 45 33 45 45 54 53 |STTUUUEEEDE3EETS|
00001860 44 44 44 34 44 44 43 55 45 44 45 55 53 54 43 54 |DDD4DDCUEDEUSTCT|
00001870 45 44 43 34 44 35 55 33 54 54 44 44 43 45 35 44 |EDC4D5U3TTDDCE5D|
00001880 35 55 34 34 35 54 53 54 54 54 53 55 43 35 44 45 |5U445TSTTTSUC5DE|
00001890 44 33 45 44 45 53 54 54 44 33 44 44 55 53 44 45 |D3EDESTTD3DDUSDE|
000018a0 33 43 54 44 43 45 55 44 44 54 54 34 44 33 45 34 |3CTDCEUDDTT4D3E4|
000018b0 45 53 54 53 34 45 45 44 45 45 45 45 45 54 53 54 |ESTS4EEDEEEEETST|
000018c0 43 54 43 33 45 33 45 35 35 35 45 55 54 55 34 53 |CTC3E3E555EUTU4S|
000018d0 54 54 34 43 54 54 45 45 45 45 35 45 45 54 33 44 |TT4CTTEEEE5EET3D|
000018e0 54 34 35 45 54 34 54 53 44 55 35 45 45 43 35 43 |T45ET4TSDU5EEC5C|
000018f0 45 44 45 45 45 44 55 54 54 54 54 34 44 35 44 35 |EDEEEDUTTTT4D5D5|
00001900 45 34 44 55 54 34 44 53 54 53 44 45 35 43 44 45 |E4DUT4DSTSDE5CDE|
00001910 35 44 55 44 35 55 45 34 53 44 54 55 43 55 44 35 |5DUD5UE4SDTUCUD5|
00001920 43 44 54 53 45 44 35 44 53 54 54 44 33 45 34 44 |CDTSED5DSTTD3E4D|
00001930 33 44 44 54 55 54 45 44 45 45 45 45 54 44 54 43 |3DDTUTEDEEEETDTC|
00001940 54 43 33 43 34 45 35 44 35 44 35 55 34 34 53 54 |TC3C4E5D5D5U44ST|
00001950 44 54 43 45 55 55 45 45 44 33 45 45 54 35 54 54 |DTCEUUEED3EET5TT|
00001960 44 35 45 45 55 54 44 55 45 35 43 45 45 54 53 55 |D5EEUTDUE5CEETSU|
00001970 44 35 44 55 55 53 54 54 54 44 55 54 53 45 35 45 |D5DUUSTTTDUTSE5E|
00001980 35 45 35 55 55 54 43 54 53 44 43 45 43 44 43 35 |5E5UUTCTSDCECDC5|
00001990 45 44 45 34 44 45 34 34 44 55 34 43 55 45 35 45 |EDE4DE44DU4CUE5E|
000019a0 45 54 53 55 44 34 45 53 45 34 54 54 54 45 45 54 |ETSUD4ESE4TTTEET|
000019b0 44 44 54 53 54 45 45 43 44 54 54 35 44 34 55 54 |DDTSTEECDTT5D4UT|
000019c0 53 34 43 44 44 35 44 35 44 33 45 34 54 33 44 54 |S4CDD5D5D3E4T3DT|
000019d0 34 53 54 44 54 43 44 44 33 43 44 44 33 55 55 44 |4STDTCDD3CDD3UUD|
000019e0 35 45 44 54 54 44 54 45 35 45 55 43 55 43 44 44 |5EDTTDTE5EUCUCDD|
000019f0 54 45 44 45 35 44 55 54 44 34 54 55 54 33 45 35 |TEDE5DUTD4TUT3E5|
00001a00 45 35 45 53 54 43 44 53 54 53 54 43 44 45 33 45 |E5ESTCDSTSTCDE3E|
00001a10 45 44 55 44 45 54 53 54 55 54 43 44 54 54 45 55 |EDUDETSTUTCDTTEU|
00001a20 55 54 43 35 44 45 35 54 55 54 53 54 54 45 34 55 |UTC5DE5TUTSTTE4U|
00001a30 45 44 43 54 44 45 45 44 54 44 35 55 55 54 54 53 |EDCTDEEDTD5UUTTS|
00001a40 34 43 55 53 53 43 34 45 33 45 35 54 53 44 34 34 |4CUSSC4E3E5TSD44|
00001a50 53 44 44 54 45 45 45 35 45 44 55 35 55 54 54 53 |SDDTEEE5EDU5UTTS|
00001a60 45 45 44 54 53 53 44 54 55 45 44 55 55 54 44 35 |EEDTSSDTUEDUUTD5|
00001a70 53 44 44 35 54 54 44 33 35 44 55 54 53 45 45 54 |SDD5TTD35DUTSEET|
00001a80 33 54 34 44 34 35 45 45 54 34 53 44 45 35 44 45 |3T4D45EET4SDE5DE|
00001a90 43 33 55 44 45 53 44 44 54 53 54 44 45 45 45 43 |C3UDESDDTSTDEEEC|
00001aa0 44 53 44 54 45 35 34 55 45 33 54 54 55 33 45 44 |DSDTE54UE3TTU3ED|
00001ab0 45 33 44 44 44 43 44 44 44 54 43 35 55 35 43 55 |E3DDDCDDDTC5U5CU|
00001ac0 53 54 45 45 53 55 54 35 44 45 45 45 44 34 54 43 |STEESUT5DEEED4TC|
00001ad0 44 54 55 53 44 44 55 45 45 45 33 44 44 44 34 44 |DTUSDDUEEE3DDD4D|
00001ae0 34 44 35 45 55 44 54 53 53 45 35 45 55 44 34 45 |4D5EUDTSSE5EUD4E|
00001af0 44 44 34 54 54 54 54 44 45 43 45 33 54 43 44 53 |DD4TTTTDECE3TCDS|
00001b00 54 33 54 33 35 35 54 43 54 45 54 45 45 45 44 43 |T3T355TCTETEEEDC|
00001b10 33 44 44 45 33 54 55 54 33 54 55 45 43 44 45 54 |3DDE3TUT3TUECDET|
00001b20 43 54 54 54 35 44 45 44 53 35 54 55 53 44 45 55 |CTTT5DEDS5TUSDEU|
00001b30 34 55 54 54 45 44 45 34 44 53 54 44 35 43 34 44 |4UTTEDE4DSTD5C4D|
00001b40 55 55 33 53 54 44 33 44 34 44 45 45 34 54 43 54 |UU3STD3D4DEE4TCT|
00001b50 44 54 55 44 54 54 43 45 44 33 55 54 44 53 54 54 |DTUDTTCED3UTDSTT|
00001b60 44 35 43 44 44 54 53 54 55 35 45 43 44 54 53 45 |D5CDDTSTU5ECDTSE|
00001b70 54 34 45 54 44 53 44 54 43 45 35 44 44 54 53 54 |T4ETDSDTCE5DDTST|
00001b80 44 45 53 54 44 44 44 34 44 44 43 34 55 44 45 53 |DESTDDD4DDC4UDES|
00001b90 54 45 54 33 44 45 34 53 44 54 54 45 45 45 35 35 |TET3DE4SDTTEEE55|
00001ba0 44 53 54 33 55 45 54 35 54 54 54 53 54 44 44 55 |DST3UET5TTTSTDDU|
00001bb0 55 55 44 43 45 44 35 43 43 34 54 44 45 35 45 45 |UUDCED5CC4TDE5EE|
00001bc0 45 35 55 55 43 53 54 54 44 43 45 35 45 43 44 34 |E5UUCSTTDCE5ECD4|
00001bd0 34 43 44 44 34 43 44 45 35 45 45 45 54 54 54 54 |4CDD4CDE5EEETTTT|
00001be0 45 44 34 45 45 53 53 44 35 45 45 44 34 43 54 54 |ED4EESSD5EED4CTT|
00001bf0 35 43 44 54 33 44 44 54 44 34 45 55 44 43 54 43 |5CDT3DDTD4EUDCTC|
00001c00 44 43 34 54 45 44 45 44 44 45 34 54 44 45 34 45 |DC4TEDEDDE4TDE4E|
00001c10 44 55 55 54 45 45 33 45 44 34 53 45 45 35 35 45 |DUUTEE3ED4SEE55E|
00001c20 44 54 54 34 44 44 45 55 55 44 43 34 44 45 35 45 |DTT4DDEUUDC4DE5E|
00001c30 55 54 43 44 44 34 43 45 54 44 34 55 34 44 45 43 |UTCDD4CETD4U4DEC|
00001c40 45 44 45 55 43 54 44 44 53 44 35 54 43 45 54 54 |EDEUCTDDSD5TCETT|
00001c50 43 45 55 35 43 54 44 35 55 45 45 53 54 54 54 34 |CEU5CTD5UEESTTT4|
00001c60 45 35 45 44 43 43 44 34 43 45 45 55 43 54 44 44 |E5EDCCD4CEEUCTDD|
00001c70 43 44 44 35 44 44 44 33 35 44 43 44 43 55 45 54 |CDD5DDD35DCDCUET|
00001c80 54 54 43 44 35 44 45 45 44 54 44 54 45 54 45 54 |TTCD5DEEDTDTETET|
00001c90 44 35 45 55 45 53 44 54 34 55 44 45 45 35 44 45 |D5EUESDT4UDEE5DE|
00001ca0 54 33 54 54 45 35 44 44 54 54 34 45 45 35 44 45 |T3TTE5DDTT4EE5DE|
00001cb0 54 33 44 44 35 45 44 44 54 54 43 54 54 54 43 34 |T3DD5EDDTTCTTTC4|
00001cc0 44 44 43 43 44 54 54 53 54 34 44 43 55 34 44 53 |DDCCDTTST4DCU4DS|
00001cd0 44 44 54 53 54 54 34 45 45 44 33 55 34 54 54 43 |DDTSTT4EED3U4TTC|
00001ce0 34 45 44 45 45 44 54 43 45 44 54 45 55 44 54 44 |4EDEEDTCEDTEUDTD|
00001cf0 44 45 34 44 44 54 33 44 44 43 54 55 44 43 44 55 |DE4DDT3DDCTUDCDU|
00001d00 44 53 44 34 34 45 45 45 34 44 44 43 55 55 44 43 |DSD44EEE4DDCUUDC|
00001d10 54 44 45 55 33 55 44 34 43 54 43 45 35 45 45 44 |TDEU3UD4CTCE5EED|
00001d20 33 44 54 54 54 45 45 54 33 34 54 45 35 35 45 45 |3DTTTEET34TE55EE|
00001d30 53 54 44 54 45 44 45 44 54 54 44 54 44 45 35 45 |STDTEDEDTTDTDE5E|
00001d40 44 43 45 54 34 54 53 54 54 54 45 55 54 44 55 54 |DCET4TSTTTEUTDUT|
00001d50 44 45 55 45 55 44 43 44 45 34 55 54 55 54 44 44 |DEUEUDCDE4UTUTDD|
00001d60 45 44 44 45 45 55 53 53 45 35 53 43 45 54 53 44 |EDDEEUSSE5SCETSD|
00001d70 44 35 45 54 44 34 44 45 43 54 35 54 43 44 54 54 |D5ETD4DECT5TCDTT|
00001d80 43 54 35 34 44 45 45 55 44 54 55 55 44 55 43 34 |CT54DEEUDTUUDUC4|
00001d90 54 44 54 54 44 55 54 55 44 44 44 33 45 43 44 45 |TDTTDUTUDDD3ECDE|
00001da0 44 54 54 34 34 44 54 33 34 44 44 35 35 45 45 33 |DTT44DT34DD55EE3|
00001db0 54 44 54 43 54 54 44 43 44 44 54 55 43 55 54 55 |TDTCTTDCDDTUCUTU|
00001dc0 43 54 45 45 44 43 54 54 45 43 45 34 55 53 44 45 |CTEEDCTTECE4USDE|
00001dd0 45 55 54 44 54 53 45 44 35 44 34 54 54 54 54 44 |EUTDTSED5D4TTTTD|
00001de0 44 45 34 45 45 53 43 44 34 43 53 44 44 53 53 54 |DE4EESCD4CSDDSST|
00001df0 54 43 44 45 35 44 45 54 44 54 45 55 55 35 55 53 |TCDE5DETDTEUU5US|
00001e00 55 55 45 54 45 45 35 45 45 53 35 45 55 43 34 55 |UUETEE5EES5EUC4U|
00001e10 44 54 35 44 44 44 33 44 44 54 43 45 45 44 35 44 |DT5DDD3DDTCEED5D|
00001e20 43 44 54 34 44 44 45 44 45 44 53 34 44 45 43 44 |CDT4DDEDEDS4DECD|
00001e30 44 44 53 54 44 44 43 44 35 45 44 45 34 45 44 54 |DDSTDDCD5EDE4EDT|
00001e40 34 44 44 53 43 54 54 54 55 54 34 44 53 45 45 44 |4DDSCTTTUT4DSEED|
00001e50 45 45 45 54 53 44 44 45 43 34 45 34 53 54 44 54 |EEETSDDEC4E4STDT|
00001e60 43 35 45 44 43 45 54 54 53 43 45 54 53 53 44 34 |C5EDCETTSCETSSD4|
00001e70 43 44 44 35 45 44 45 55 44 54 53 54 55 44 45 55 |CDD5EDEUDTSTUDEU|
00001e80 34 35 45 44 34 55 55 45 43 34 55 44 53 55 45 55 |45ED4UUEC4UDSUEU|
00001e90 44 34 44 44 44 53 44 54 44 53 45 45 45 45 44 53 |D4DDDSDTDSEEEEDS|
00001ea0 54 54 54 53 44 34 55 54 54 35 34 45 45 35 35 45 |TTTSD4UTT54EE55E|
00001eb0 44 33 54 54 54 43 54 45 44 45 44 55 54 44 44 54 |D3TTTCTEDEDUTDDT|
00001ec0 55 54 45 53 44 35 45 43 44 54 44 55 45 35 45 43 |UTESD5ECDTDUE5EC|
00001ed0 45 44 44 45 44 54 54 44 34 44 55 53 34 54 54 53 |EDDEDTTD4DUS4TTS|
00001ee0 34 45 44 45 43 54 34 55 43 44 54 53 53 55 54 53 |4EDECT4UCDTSSUTS|
00001ef0 44 44 34 44 44 45 34 54 44 43 45 54 54 55 44 35 |DD4DDE4TDCETTUD5|
00001f00 45 45 44 35 34 44 44 43 35 45 54 53 35 54 44 45 |EED54DDC5ETS5TDE|
00001f10 54 55 55 44 35 44 54 44 54 54 44 44 35 45 43 54 |TUUD5DTDTTDD5ECT|
00001f20 43 44 53 44 54 54 54 45 55 55 45 45 34 35 45 45 |CDSDTTTEUUEE45EE|
00001f30 33 54 54 54 53 44 44 44 44 45 44 55 45 55 45 55 |3TTTSDDDDEDUEUEU|
00001f40 44 44 53 54 35 55 45 44 54 54 45 44 54 44 45 45 |DDST5UEDTTEDTDEE|
00001f50 45 45 45 54 54 54 44 44 45 35 45 54 44 34 53 54 |EEETTTDDE5ETD4ST|
00001f60 44 44 45 34 44 44 45 43 44 44 55 53 54 54 53 53 |DDE4DDECDDUSTTSS|
00001f70 54 34 45 45 45 55 45 54 55 44 54 45 43 44 54 45 |T4EEEUETUDTECDTE|
00001f80 45 45 34 35 55 54 44 34 55 45 45 35 45 44 54 34 |EE45UTD4UEE5EDT4|
00001f90 44 54 54 34 45 45 54 43 44 54 44 35 44 45 45 33 |DTT4EETCDTD5DEE3|
00001fa0 44 54 44 34 34 44 55 53 34 44 54 33 34 45 44 43 |DTD44DUS4DT34EDC|
00001fb0 45 44 44 43 54 44 44 43 44 34 45 55 45 54 44 54 |EDDCTDDCD4EUETDT|
00001fc0 44 54 44 44 44 43 45 34 44 43 44 54 44 43 45 45 |DTDDDCE4DCDTDCEE|
00001fd0 44 43 45 54 34 44 54 44 45 44 35 44 54 43 34 44 |DCET4DTDED5DTC4D|
00001fe0 44 43 34 45 44 45 43 44 55 44 55 44 54 53 43 45 |DC4EDECDUDUDTSCE|
00001ff0 54 43 44 45 34 45 45 44 44 54 44 53 45 44 55 45 |TCDE4EEDDTDSEDUE|
00002000 44 44 34 43 45 43 44 54 44 43 34 44 44 55 54 44 |DD4CECDTDC4DDUTD|
00002010 54 54 55 45 44 44 53 54 43 44 45 44 44 44 33 44 |TTUEDDSTCDEDDD3D|
00002020 43 44 54 34 54 54 43 44 55 45 43 34 45 45 43 54 |CDT4TTCDUEC4EECT|
00002030 54 54 53 54 54 54 53 44              |TTSTTTSD|
00002038
newsprite.png